Signaalinkäsittelyn apulaisprofessori / Biträdande professor i signal behandling
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.7.2020

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Olemme sitoutuneet tunnistamaan ja ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita ja rakentamaan innovatiivista tulevaisuutta. Aallossa on 6 korkeakoulua, joissa on yhteensä lähes 11 000 opiskelijaa ja yli 4 000 työntekijää, joista 400 on professoreja. Pääkampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopiston toiminnan periaatteita ovat monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.


Sähkötekniikan korkeakoulu on yksi Aalto-yliopiston kuudesta korkeakoulusta. Sähkötekniikan korkeakoulussa punomme sähkötekniikan, luonnontieteet ja informaatioteknologian yhteen älykkäiksi järjestelmiksi ja innovaatioiksi, jotka säästävä energiaa ja lisäävät hyvinvointia. Tutkimuksellamme pyrimme vastaamaan moniin kestävän kehityksen haasteisiin. Sähkötekniikan korkeakoulu on kansainvälinen yhteisö, jossa työskentelee lähes 60 professoria. Opiskelijoita on 2000, joista yli 200 tohtorikoulutettavia.


Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos hakeeSIGNAALINKÄSITTELYN APULAISPROFESSORIA


Signaalinkäsittelyn tutkimusalueella on suuri potentiaali teollisuusyhteistyön lisäksi myös yhteistoimintaan kotimaisen ja ulkomaisen puolustusteknologiatutkimuksen alalla. Monisensorijärjestelmät ja niiden signaalinkäsittelyn teoriat ja menetelmät ovat keskeinen mahdollistava teknologia tulevaisuuden tutkajärjestelmissä ja tutkan uusissa sovelluksissa terveysteknologiaan ja ajoneuvotekniikkaan, sekä muissa aktiiviseen ja passiiviseen aistimiseen käytettävissä monianturijärjestelmissä.


Etsimme joukkoomme pätevää henkilöä, joka on osoittanut vahvaa potentiaalia vaativien tutkimushaasteiden ratkaisemiseen yhdellä tai useammalla signaalinkäsittelyn osa-alueella. Professorina vaikutat yliopiston tutkimukseen ja opetukseen. Päätehtävänäsi on tutkijoista ja opiskelijoista koostuvan tutkimusryhmän perustaminen ja johtaminen. Aalto-yliopistossa sinulla on erinomaiset tutkimusvälineet ja mahdollisuudet poikkitieteelliseen tutkimukseen signaalinkäsittelyssä, tulevaisuuden tutkatekniikassa, koneoppimisessa, radiotekniikassa ja kaukokartoituksessa yhdessä näiden alojen huippututkijoiden kanssa.


Professorina teet huippuluokan tutkimusta ja annat signaalinkäsittelyn opetusta maisteri- ja kandidaattiohjelmissa. Kandidaattiohjelmissa opetus on lähtökohtaisesti kotimaisilla kielillä, kun taas maisteriohjelmat ovat kokonaisuudessaan englanninkielisiä. Syventävässä opetuksessa toivomme panostusta erityisesti monisensorijärjestelmiin liittyvään signaalinkäsittelyyn ja niiden sovelluksiin. Täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen niin akateemisista kuin teollisista lähteistä on myös keskeinen tehtäväsi. Lisäksi ohjaat eri tasojen opiskelijoita diplomityöntekijöistä tohtorikoulutettaviin.


Odotamme sinulta


Akateemisella uralla työskentelevien edellytetään harjoittavan tieteellistä tutkimustyötä ja antavan siihen perustuvaa opetusta sekä osallistuvan Aalto-yliopiston muuhun toimintaan. Tehtäviin kuuluu tieteen eturintamassa toimiminen sekä osallistuminen oman alan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Odotamme sinulta monimutkaisten asiakokonaisuuksien opetustaitoja sekä kykyä opiskelijoiden motivointiin haastavien tehtävien ratkaisemiseksi. Sinulla on kyky perustaa tutkimusryhmä ja johtaa sitä, sekä valmius johtaa tieteelliseen ja tekniseen vaikuttavuuteen tähtääviä hankkeita menestyksekkäästi. Professuuri on avoinna kaikille päteville hakijoille signaalinkäsittelyn alalta, mutta erityisesti olemme kiinnostuneita hakijoista, joilla on näyttöä monisensorijärjestelmien tutkimuksessa. Hakijalta edellytetään riittävää opetustaitoa ja potentiaalia kehittyä hyväksi opettajaksi. Lisäksi edellytetään tohtoritutkintoa signaalinkäsittelyn alalta tai muuta soveltuvaa tekniikan tohtorin tutkintoa. Hakijalta edellytetään myös suomen ja/tai ruotsin- sekä englannin kielen erinomaista taitoa. Hakijalle lasketaan eduksi näyttö yhteistyöstä puolustusalan toimijoiden kanssa.


Tarjoamme sinulle


Tarjoamme sinulle Assistant Professor -tasoisen tehtävän Tenure track -urapolulla, jossa edetään kohti vakinaista professorin tehtävää ansioihin perustuvien väliarviointien kautta. Palkka määräytyy Aalto-yliopiston palkkausjärjestelmän mukaan, mutta voit esittää oman palkkatoiveesi. Tarjoamme sinulle tukea tutkimusresurssien hankintaan ja koordinointiin, jotta itse saat keskittyä olennaiseen.


Tieteellinen ympäristö


Haettavana oleva tehtävä sijoittuu Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokselle Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa. Laitoksella tehdään maailmanluokan tutkimusta tilastollisessa signaalinkäsittelyssä, langattomassa tietoliikenteessä, optimointitekniikassa, koneoppimisessa, tutka- ja anturitekniikassa sekä puhe- ja audioteknologian aloilla. Laitoksella työskentelee tällä hetkellä 12 professoria, joista 4 on saavuttanut kansainvälisen sähköinsinöörijärjestön IEEE:n Fellow-arvonimen. Laitoksemme professorikunta on ollut erittäin menestyksekäs rahoituksen hankkimisessa akateemisista ja teollisista lähteistä sekä maanpuolustuksen toimialueelta. Laitoksella on aktiiviset yhteistyöverkostot maailman johtavien akateemisten instituutioiden kanssa ja laajaa yhteistyötä teollisuuden tutkimusryhmien kanssa. Puitteet kansainväliseen projektiyhteistyöhön Euroopan puolustusviraston (European Defence Agency), NATOn Tiede ja Teknologia (S&T) paneelien sekä Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuuden, turvallisuusteollisuuden ja Puolustusvoimien kanssa ovat hyvät. Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulussa on lisäksi vahvat tutkimusryhmät radio- ja piiritekniikassa, mikä mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön.


Näin haet tehtävää


Haethan tehtävää 31.8.2020 mennessä lähettämällä seuraavat hakumateriaalit englanniksi Saima-rekrytointijärjestelmässämme:


 1. Motivaatiokirje
 2. Ansioluettelo (mukaan lukien ResearcherID)
 3. Julkaisuluettelo, jossa 7 tärkeintä julkaisua korostettuina
 4. Kuvaus toteutuneesta ja suunnitellusta tulevasta tutkimuksesta
 5. Opetusportfolio
 6. Suositukset korkeintaan kahdelta henkilöltä

Hakemukset osoitetaan Aalto-yliopiston rehtorille. Hakuasiakirjoja ei palauteta. Yleiset hakuohjeet, kielitaitovaatimukset ja ohjeistus mm. CV:n ja opetusportfolion laatimiseen löytyvät https://www.aalto.fi/fi/tenure-track/hae-aallon-tenure-trackille


Valitut hakijat kutsutaan tutustumaan Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitokseen ja Aalto-yliopiston Otaniemen kampukseen loka-marraskuussa 2020. Heidän hakemuksensa lähetään ulkopuolisille kansainvälisille asiantuntijoille arvioitaviksi. Valituista hakijoista tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys, jonka työnantajan arvioima hyväksyttävä lopputulos on tehtävään valitsemisen edellytys.


Lisätietoja


Jos haluat kuulla lisää tehtävästä tai meistä, lisätietoja antaa Professori Visa Koivunen (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Hakemusteknisissä asioissa sinua auttaa HR-koordinaattori Katri Kotinurmi (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Aalto-yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat, jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.

**********


Aalto-universitetet är en gemenskap av djärva tänkare. Här möts vetenskap, konst, teknik och ekonomi. Vi har föresatt oss att identifiera och lösa stora samhälleliga utmaningar och bygga en innovativ framtid. Vid Aalto finns sex högskolor med sammanlagt nästan 11 000 studerande och över 4 000 anställda, varav 400 är professorer. Vårt huvudcampus ligger i Otnäs i Esbo. Principerna för Aalto-universitetets verksamhet är mångfald, likabehandling och jämlikhet.


Högskolan för elektroteknik är en av Aalto-universitetets sex högskolor. Vid Högskolan för elektroteknik väver vi samman elektroteknik, naturvetenskaper och informationsteknologi till intelligenta system och innovationer som sparar energi och ökar välfärden. Med vår forskning försöker vi svara på många av de utmaningar som en hållbar utveckling för med sig. Högskolan för elektroteknik är en internationell gemenskap, där nästan 60 professorer arbetar. Här finns 2000 studerande, varav nästan 200 är doktorander.


Institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik söker en


BITRÄDANDE PROFESSOR I SIGNALBEHANDLING


Forskningsområdet signalbehandling har stor potential för både industriellt samarbete och samarbete med nationell och internationell forskning inom försvarsteknik. Multisensorsystem och teorierna och metoderna gällande deras signalbehandling är en central möjliggörande teknologi i framtidens radarsystem och för nya tillämpningar av radar inom hälsoteknologi och fordonsteknik, samt för övriga multisensorsystem för aktiv och passiv detektion.


Till vårt team söker vi en kompetent person som har påvisat stor potential att lösa krävande forskningsutmaningar inom ett eller flera av signalbehandlingens delområden. Som professor påverkar du universitetets forskning och undervisning. Din huvuduppgift är att bilda och leda en forskningsgrupp bestående av forskare och studerande. Vid Aalto-universitetet har du tillgång till utmärkta forskningsverktyg och möjlighet till tvärvetenskaplig forskning tillsammans med toppforskare inom signalbehandling, framtidens radarteknik, maskininlärning, radioteknologi och fjärranalys.


Som professor bedriver du förstklassig forskning och undervisar i signalbehandling inom kandidat-och magisterprogrammen. I kandidatprogrammen ges undervisningen i huvudsak på de inhemska språken, medan magisterprogrammen är helt engelskspråkiga. I den fördjupade undervisningen önskar vi särskild betoning på signalbehandling som rör multisensorsystem och på deras tillämpningar. Att skaffa kompletterande forskningsfinansiering från både industrin och akademiska källor är också en av dina centrala uppgifter. Dessutom verkar du som handledare för studerande på magister- och doktorandnivå.


Vad vi förväntar oss av dig


Av de som innehar akademiska tjänster förväntas att bedriva vetenskapligt forskningsarbete och ge undervisning som grundar sig i forskningen, och att delta i Aalto-universitetets övriga verksamhet. Till uppgifterna hör att gå i bräschen för vetenskapen och att delta i det egna områdets samhälleliga växelverkan och internationella samarbete. Vi förväntar oss att du kan lära ut komplexa helheter och motivera studerande till att lösa svåra uppgifter. Du har förmågan att bilda en forskningsgrupp och leda den och beredskap att framgångsrikt ansvara för projekt inriktade på vetenskapligt och tekniskt inflytande. Professuren är öppen för alla behöriga sökande inom området signalbehandling, men vi är särskilt intresserade av sökande med påvisad erfarenhet av forskning inom multisensorsystem. Vi förutsätter att den sökande har tillräcklig undervisningsförmåga och potential att utvecklas till en god lärare. Dessutom förutsätter vi att den sökande har doktorsexamen inom signalbehandling eller annan lämplig teknologie doktorsexamen. Av den sökande förutsätts utmärkta kunskaper i finska och/eller svenska samt engelska. Bevis på samarbete med aktörer inom försvarsbranschen ses som en fördel för de sökande.


Vi erbjuder dig


Vi erbjuder dig en tjänst på nivån Assistant Professor i karriärsystemet tenure track, där vägen mot ordinarie professorstjänst går via meritbaserade mellanbedömningar. Lönen fastställs enligt Aalto-universitetets lönesystem, men du kan föra fram egna önskemål gällande lönen. Vi erbjuder dig stöd för att skaffa forskningsresurser och för koordinering så att du själv kan fokusera på det väsentliga.


Vetenskaplig miljö


Den ifrågavarande arbetsuppgiften äger rum på institutionen för signalbehandling och akustik vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik. Vid institutionen bedrivs forskning i världsklass om statistisk signalbehandling, trådlös datakommunikation, optimeringsteknik, maskininlärning, radar- och sensorteknologi samt tal- och audioteknologi. För närvarande arbetar 12 professorer på institutionen, varav 4 har tilldelats den internationella elingenjörsförningen IEEE:s Fellow-titel. Institutionens professorskollegium har varit mycket framgångsrikt i att skaffa forskningsfinansiering både från akademiska källor och industrin, samt från försvarets verksamhetsområde. Institutionen har aktiva samarbetsnätverk med världsledande akademiska institutioner och ett brett samarbete med industrins forskningsgrupper. Ramverken för internationella projektsamarbeten med Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency), NATO Science and Technology Organization (STO) samt med Finlands försvars- och luftfartsindustri och med Försvarsmakten är goda. Vid Aalto-universitetets högskola för elektroteknik finns dessutom starka forskningsgrupper inom radio- och kretsteknologi, vilket möjliggör ett vittomfattande samarbete.


Så här söker du


Sök tjänsten innan 31.8.2020 genom att skicka in följande ansökningsmaterial på engelska i vårt rekryteringssystem Saima:


 1. Motivationsbrev
 2. Meritförteckning (inklusive ResearchID)
 3. Publikationslista, där de 7 viktigaste publikationerna är betonade
 4. En beskrivning av utförd forskning och en plan över kommande forskning
 5. Undervisningsportfolio
 6. Rekommendationer från högst två personer

Ansökan riktas till Aalto-universitetets rektor. Dokument relaterade till ansökan återlämnas ej. Allmänna ansökningsanvisningar, språkkrav och vägledning, bland annat om utformningen av meritförteckningen och undervisningsportfolion finns på https://www.aalto.fi/fi/tenure-track/hae-aallon-tenure-trackille.


Utvalda sökande inbjuds att bekanta sig med institutionen för signalbehandling och akustik och Aalto-universitetets campus i Otnäs i oktober-november 2020. Deras ansökningar förmedlas till utomstående internationella experter för bedömning. De utvalda sökandena genomgår med den sökandes godkännande en säkerhetsprövning, där godkänt resultat enligt arbetsgivarens bedömning förutsätts.


Mer information


Mer information fås av professor Visa Koivunen, om du vill veta mer om uppgiften eller om oss (förnamn.efternamn@aalto.fi). I ansökningstekniska frågor hjälper HR-koordinator Katri Kotinurmi dig (förnamn.efternamn@aalto.fi). Aalto-universitetet förbehåller sig rätten att av grundad anledning låta tjänsten förbli obesatt, förlänga ansökningstiden och ta i beaktande sökande som inte har sökt tjänsten inom utsatt tid.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot