(Poistunut julkaisusta)

Säsongsarbetsledare för begravningsplatserna
Esbo kyrkliga samfällighet, enheten för fastighetstjänster

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.1.2019

Esbo kyrkliga samfällighet söker fem säsongsarbetsledare för skötsel- och underhållsarbeten på Kapellets, Klockarmalmens och Kyrkans begravningsplats. Säsongsarbetsledarna anställs i tidsbestämda arbetsavtalsförhållanden för skötselsäsongen 2019.

Behörighetskravet för sysslan är åtminstone trädgårdsmästarexamen. Av sökandena förväntar vi oss samarbetsförmåga och driftighet samt förmåga att betjäna personer som mist en närstående. Arbetserfarenhet inom trädgårdsbranschen och praktisk kännedom om skötseln av begravningsplatser samt chefsfärdigheter betraktas som meriter. Säsongsarbetsledaren är underställd den begravningsväsendets arbetsledare som ansvarar för begravningsplatsen.

Till säsongsarbetsledarens uppgifter hör att övervaka och ge handledning ifråga om den allmänna skötseln av begravningsplatsen och gravarna. Säsongsarbetsledaren ska även övervaka att arbetena utförs utan att orsaka störning för förrättningarna på begravningsplatsen och att arbetena utförs med ändamålsenliga arbetsredskap och arbetsmetoder samt med iakttagande av arbetarskyddskraven. Vid behov deltar arbetsledaren också själv i arbetena. Till arbetsuppgifterna hör också att betjäna och handleda dem som besöker begravningsplatserna. Under sommarskötselsäsongen utgörs det mest omfattande arbetet av att iståndsätta och sköta de enskilda gravar vars skötsel gravskötselfonden och samfälligheten har åtagit sig att svara för.

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Kravgruppen är 403 och lönen är 2106-2422 euro/månad, beroende på arbetserfarenhet. Veckoarbetstiden är 38,75 h. Sysslorna tillsätts i april 2019 eller enligt avtal. Sysslorna är förenade med prövotid.

Tilläggsinformation ges av begravningsväsendets arbetsledare Sirpa Lehtinen, tfn 09 8050 2356, vardagar kl. 13-14.

Ansökningstiden löper ut 3.2.2019. En del av sökandena kallas till intervju. De utvalda underrättas personligen om saken. Intervjuerna inleds redan innan ansökningstiden löpt ut.