Sähköratatekniikan asiantuntija
Väylävirasto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2021

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 450 hengen asiantuntijavirasto. Vastaamme tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Vastaamme myös liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä.
Toimimme liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.
Olemme tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Tehtävän kuvaus

Väyläviraston Tekniikka ja ympäristö -osasto vastaa mm. viraston teknisistä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevista ohjeista sekä laatuvaatimuksista, rakenne- ja laitetekniikasta ja väylänpidon materiaalihyväksynnöistä. Rautatieteknisen yksikön vastuualueeseen kuuluu erilaisia rataan ja sen rakenteisiin sekä radan ja liikkuvan kaluston yhteentoimivuuteen liittyviä tehtäviä. Yksikkö vastaa myös sähkörataverkon energiataseen hallinnasta.

Täydennämme nyt rautatieteknisen yksikön osaamista ja haemme sähköratatekniikan asiantuntijaa ylitarkastajan vakinaiseen virkaan.

Sähköratatekniikan asiantuntijana tehtäväsi koostuu sekä rautateiden sähkötekniikan kehittämisestä että sähkön hankintaan ja jakeluun liittyvistä kokonaisuuksista.

Vastuualueeseesi kuuluu mm. syöttöasemia, ratajohtoa, valaistusta ja vaihteiden lämmitystä sekä sähkörataverkon sähkön laatua koskevia teknisiä selvityksiä ja pilotointeja, lupa- ja lausuntoasioita sekä kansainvälistä työryhmä- ja ohjetyötä. Tehtävänäsi on myös varmistua käyttöön tulevien ratkaisujen säädöstenmukaisuudesta ja yhteentoimivuudesta.

Ratajohtoverkon energiataseen hallinta ja mittauspalvelujen kehittämisen koordinointi pitävät sisällään taseselvitystä ja mittaroinnin hallintaa sekä laskutusta ynnä säädöskehityksen seurantaa sekä siihen vaikuttamista. Tämä tukee rataverkonhaltijan sähköenergiapalvelun luotettavuutta, kun rautatieliikenne muuttuu entistä enemmän monitoimijaympäristöksi.

Toimintaympäristönäsi on koko valtion rataverkko sekä erilaisten yhteistyöryhmien asiantuntijoiden kanssa työskentely, myös monien ulkomaisten toimijoiden ja muiden maiden rataverkon haltijoiden kanssa.

Tehtäväsi on monipuolinen ja pääset vaikuttamaan yhteiskunnallisesti merkittäviin teknisiin kehityskulkuihin. Tehtävänkuva täsmentyy osaamisesi ja kokemuksesi perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa sähkövoimatekniikan alalta sekä sähköturvallisuusasioiden tuntemusta. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta suurjänniteverkoista ja niissä käytettävistä tekniikoista, sähkönjakeluverkkotoiminnasta tai näihin liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.
Lisäeduksi voimme katsoa rautatieliikenteen toimintaympäristön tuntemus.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 30.7.2021 16:00

ID: 31-116-2021

Sähköiset hakemukset:

* Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta (https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f03a4a72-5f2f-41e0-809a-607808bd2c38) .

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

Työsi tueksi tarjoamme sinulle kattavasti erilaisia etuja, kuten:

  • joustava työaika
  • etätyömahdollisuus
  • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
  • työmatkaetu
  • työnantajan tukema lounas

Meillä on myös kattava työterveyshuolto ja panostamme laadukkaaseen esimiestyöhön. Hyvinvointisi on meille tärkeää.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Simo Toikkanen (lisätiedot 2.7.2021 asti ja pe 16.7. ja ke 28.7. klo 10-16
yksikönpäällikkö
029 534 3890

simo.toikkanen@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/4447/01.01.01/2021

Lisätietoja: Kiinnostuitko? Käy tutustumassa meihin: (http://www.vayla.fi)

 

 

Sakkunnig inom teknikområdet för elbanor

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett sakkunnigämbetsverk med cirka 450 personer. Vi ansvarar för planeringen, utvecklingen och underhållet av väg- och bannätet samt vattenlederna, samt för samordningen av trafiken och markanvändningen. Vi ansvarar också för att ordna trafikledning och vintersjöfart.
Vi är landskapsförbundens, kommunernas, stadsregionernas och andra aktörers främsta partner i trafiksystemplaneringen.
Vi är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 2 miljarder euro och värdet på den trafikledsegendom som vi förvaltar är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets avdelning Teknik och miljö ansvarar bl.a. för verkets riktlinjer för teknik, säkerhet och miljö samt kvalitetskrav, byggnads- och anordningsteknik och materialgodkännanden för trafikledshållningen. Till den järnvägstekniska enhetens ansvarsområde hör olika uppgifter angående järnvägsnätverket och dess konstruktioner samt uppgifter som gäller driftskompatibiliteten mellan banan och den rullande materielen. Enheten ansvarar också för hanteringen av energibalansen i det elektrifierade bannätet.

Nu kompletterar vi den järnvägstekniska enhetens kompetens och söker en sakkunnig inom teknikområdet för elbanor till en ordinarie tjänst som överinspektör.

Till dina uppgifter som sakkunnig inom teknikområdet för elbanor hör både utvecklandet av järnvägarnas elteknik och uppgiftshelheter i anknytning till anskaffningen och distributionen av el.

Ditt ansvarsområde omfattar bl.a. elförsörjningsstationer, banledningar, belysning, uppvärmning av växlar samt tekniska utredningar och pilotprojekt som gäller kvaliteten på elen i det elektrifierade bannätet, tillstånds- och utlåtandefrågor samt internationellt arbetsgrupps- och instruktörsarbete. Du har också som uppgift att säkerställa att de lösningar som tas i bruk stämmer överens med gällande lagstiftning och att de är driftskompatibla.

I hanteringen av energibalansen i banledningsnätet och i koordineringen av utvecklandet av mätningstjänsterna ingår balansräkning och hantering av mätning samt fakturering. Dessutom ingår uppföljning av författningsutvecklingen och att påverka den. Detta stöder tillförlitligheten hos bannätsförvaltarens elenergitjänst, då järnvägstrafiken i allt högre grad blir en miljö med många aktörer.

Ditt verksamhetsområde är hela det statliga bannätet samt arbete med sakkunniga från olika samarbetsgrupper, även med många utländska aktörer och bannätsförvaltare i andra länder.

Din uppgift är mångsidig och du får påverka den för samhället betydelsefulla tekniska utvecklingen. Uppgiftsbeskrivningen specificeras på basis av ditt kunnande och dina erfarenheter.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har en för uppgiften lämplig högre eller lägre högskoleexamen i elkraftsteknik samt kännedom om elsäkerhetsfrågor. Dessutom förväntar vi oss god samarbets-, interaktions- och organisationsförmåga samt goda kunskaper i finska och engelska.

Vi värdesätter kännedom om högspänningsnät och tekniker som används i samband med dem, verksamhet inom eldistributionsnät eller internationellt samarbete i anknytning till dessa.
Kännedom om järnvägstrafikens verksamhetsmiljö kan ses som en extra fördel.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbetsfält, en trevlig arbetsgemenskap och bra personalförmåner.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde: 1.9.2021
eller enligt överenskommelse

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 30.7.2021 16:00

Referensnummer: 31-116-2021

Välkommen att söka genom att:

* Göra en digital ansökan via denna länk (https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f03a4a72-5f2f-41e0-809a-607808bd2c38) .

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I detta skede önskar vi att endast CV bifogas till ansökan. Vi ber om eventuella övriga bilagor allteftersom rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation

Förmåner

Som stöd för ditt arbete erbjuder vi dig heltäckande olika förmåner så som:

  • Flexibel arbetstid
  • möjlighet till distansjobb
  • Smartum motions- och kulturförmån
  • arbetsresesedel
  • arbetsgivarsubventionerad lunch.

Vi har också en omfattande företagshälsovård och vi satsar på högklassigt chefsarbete. Ditt välbefinnande är viktigt för oss.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Simo Toikkanen (lisätiedot 2.7.2021 asti ja pe 16.7. ja ke 28.7. klo 10-16
enhetschef
029 534 3890

simo.toikkanen@vayla.fi

Placering

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning.
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas

Läs mer: Intresserad? Bekanta dig med oss: (http://www.vayla.fi)

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot