(Poistunut julkaisusta)

Saamenkielisiä palveluasiantuntijoita
Kela

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2020

Lij-a siõǥǥ tuâjjõutstõs tuʹnne tääʹrǩes äʹšš? Älšmâtt-a tuu täävtõʹsse põrggi reâuggmõš, koʹst oʹnnstummšid ooʒʒât siltteei tiimin õõutveäkka? Puäʹđ tuejjeed miârkteei tuâj Kelast. Tuejjeep reâuggpueʹrrvââjjmad õuʹdde da taʹrjjeep tuʹnne vuäittmõõžž ouddned da ǩiõččlõddâd.

Ooccâp kuõiʹt sääʹmǩiõllsaž kääzzkõsäʹšštobddi põõšši toimma Tâʹvv äʹššneǩ-kääzzkâʹsttemjuâǥǥtõʹsse. Vuäitak reâuggad koon Kela kääzzkõspääiʹǩest täättak. Tuâjad âʹnne seʹst vuõigg äʹššneǩ-kääzzkõõzz jeeʹres haaʹmin: äʹššniiʹǩǩi kääzzkõsvuäʹpstummuž äʹššneǩsõõʹjin  di äiʹǧǧvaʹrrjem pääiʹǩ pueʹtti äʹššniiʹǩǩid da vuäʹpstummuž ouddmiârkkân neʹttäʹššummšest. Lââʹssen tuâjääd kooll še Kela väʹlddkååddlaž teʹlfoonkääzzkâsttmõš. 

Terhi kovvad jiijjâs tuâj Kela kääzzkâʹsttemäʹšštobddjen nääiʹt:

 • Kääzzkâʹsttemäʹšštobddjen pâʹsttep jiânnai vaaikted ,äʹššneeʹǩǩ vuäǯǯam kääzzkõsǩiõččlâsttmõʹšše Kela kääzzkõõzzin da hiâlpted äʹššneeʹǩǩ vaiʹǧǧes jieʹllemvueʹjj vuäʹpsteeʹl vuõigg kääzzkõõzzi / ouddõõzzi pirrsa. Juõʹǩǩ äʹššneeʹǩǩ vueʹǩǩ lij jeeʹresnallšem da õinn juõʹǩǩ peeiʹv puäʹtte ođđ ääʹšš ouʹdde.

Säättčiǩ suåppâd tän tuõjju, jõs kaaunak jiijjad täin:

 • Tuʹst lij ämmtallaš škooultõs leʹbe õllškooultuʹtǩǩõs.
 • Haaʹlääk reâuggad äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst da miõlstad kaaunõõđak jeeʹresnallšem oummivuiʹm.
 • Äʹššniiʹǩǩi kääzzkâsttmõš ooʹnnast nuʹtt õʹhttečõõʹlmi, teʹlfoonâst ko še neeʹtt pääiʹǩ.
 • Mainstak da ǩeeʹrjtak šiõǥǥ lääʹddǩiõl da kääzzkââstak äʹššniiʹǩǩid še eŋgglõsǩiõʹlle da sääʹmǩiõʹlle.
 • Håʹt lij ǩiirâs, seeiltak kääzzkâʹsttemjiõggad.
 • Tuʹst lie šiõǥǥ teâtt-teeknlaž tääid.
 • Leäk šiõǥǥ da õhttsažtuâjjtäiddsaž tuâjjtaaurõš.

Mij taʹrjjeep tuʹnne

 • peiʹvvporrmõšouddõõzz
 • veiddsõs tuâjjtiõrvâsvuõtthuâl
 • tuärjjõõzz liikkummša da kulttuuʹre
 • kaʹtti harjjnâttmõõžž da šiõǥǥ tiim tuärj

Päʹlǩǩ lij ääʹljeeʹl 2 305 e/mp.

Kela vuäitt tuejjted riõuggu vaʹlljuum oummust staanvuõttčiõlǥtõõzz.

Ǩeäss-a tuu miõll?

Ooʒʒ tuâj www.kela.fi/rekrytoi mââimõõzzâst 13.7.2020. Õhttâd ooccmõʹšše ooccâmǩeeʹrj da merittloǥstõõǥǥ. Ko ooccmõššad lij puättam miʹjjid, vuõltteep saaǥǥ vuâsttaväʹlddmest tuu neʹttpååšta.

Lââʹssteâđaid tuâjast ouʹdde joukkjååʹđteei Outi Törmänen, teʹl. 0400 127 872 da Arja Harjuautti, teʹl. 050 550 8698.