(Poistunut julkaisusta)

Rataverkon palveluiden ja hinnoittelun asiantuntija / Sakkunnig inom tjänster som tillhandahålls på bannätet och prissättningen av dem
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.7.2018

Rataverkon palveluiden ja hinnoittelun asiantuntija

Tehtävän kuvaus

Suomen rautateillä on käynnissä suuri muutos rautatieliikenteen kilpailun avautumisen myötä. Valtion rataverkon haltijan rooli kasvaa, kun kaikille liikennöitsijöille tulee taata tasapuoliset toimintaedellytykset tavara- ja henkilöliikenteen monitoimijaympäristössä. Lisäksi rataverkon palveluiden ja hinnoittelun hallintaa ohjaa pitkälti EU-lainsäädäntö, jonka kautta tulee uusia velvoitteita rataverkon haltijalle.

Haemme rataverkon palveluiden ja hinnoittelun asiantuntijaa ylitarkastajan virkaan rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavien palveluiden tarjontaan sekä hinnoittelun kehittämiseen liittyviin tehtäviin. Asiantuntija tulee toimimaan merkittävässä roolissa rautatieliikenteen kilpailun mahdollistamisen avaintehtävässä. Hän tulee vastaamaan rataverkon palvelujen tarjonnan ja niiden hallinnan sekä palveluiden hinnoittelun kehittämisestä rataverkon haltijan näkökulmasta.

Tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • Liikennöitsijöille tarjottavien rataverkon ja ratapihojen palveluiden, tarjonnan kehittäminen ja hallinta
 • Rataverkon palveluiden tasapuolisen saatavuuden ja käytön hallinnan kehittäminen erityisesti monitoimijaympäristön vaatimukset huomioon ottaen
 • Rataverkon ja sen palveluiden käytön hinnoittelun kehittäminen
 • Tehtävään voi sisältyä myös ratamaksun perusmaksun ja sen kehittämiseen liittyviä tehtäviä tai radanpidon kustannusseurannan kehittämistehtäviä hinnoittelun näkökulmasta.

Lopullinen tehtävänkuva tarkentuu valittavan henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Toivomme hakijalta tehtävään soveltuvaa tutkintoa (esim. DI, KTM, insinööri (AMK). Arvostamme osaamista ja kokemusta liiketaloudesta ja sen soveltamisesta palveluiden hinnoittelussa muulta toimialalta. Kokemus rautatieliikenteen toimintaympäristöstä katsotaan eduksi. Odotamme hakijalta kokemusta ja kykyä suunnitella, hallinnoida ja viedä eteenpäin haastavia asiakokonaisuuksia ja projekteja sekä strategisesti kehittämisorientoitunutta työotetta. Toivomme hakijoilta lisäksi itsenäistä työskentelyotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä omaksua nopeasti laajoja uusia kokonaisuuksia muuttuvassa tehtäväkentässä. Tehtävässä onnistumista edesauttaa useamman vuoden työkokemus.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.10.2018 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 19.8.2018 16:00
ID:  31-127-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

kirjaamo@liikennevirasto.fi
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kristiina Hallikas, paikalla 31.7. klo 10-11.30 ja 9.8. eteenpäin
Hankejohtaja
029 534 3874
kristiina.hallikas@liikennevirasto.fi

Virpi Anttila, paikalla 12.7. klo 12-13.30 ja 9.8. eteenpäin
Strategiajohtaja
0295 34 3642
virpi.anttila@liikennevirasto.fi

Työpaikan tiedot

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

tai

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

tai

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

tai

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

LIVI/4950/01.01.01/2018.
Tehtävää täytettäessä mahdollinen soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Sakkunnig inom tjänster som tillhandahålls på bannätet och prissättningen av dem

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.

Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.

Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.

Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
youtube.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

De finska järnvägarna genomgår som bäst en stor förändring då tågtrafiken öppnas upp för konkurrens. Statens bannätsförvaltare får en allt viktigare roll då trafikidkarna ska garanteras opartiska förutsättningar att ordna gods- och persontrafik i en miljö med flera aktörer. Kontrollen av tjänsterna som tillhandahålls på bannätet och deras prissättning styrs långt av EU-lagstiftningen, genom vilken bannätsförvaltaren åläggs nya skyldigheter.

Vi söker en sakkunnig inom tjänster som tillhandahålls på bannätet och prissättningen av dem för en tjänst som överinspektör. Till uppgifterna hör att utveckla utbudet av tjänster som tillhandahålls järnvägsoperatörer och prissättningen av tjänsterna. Den sakkunniga kommer att ha en viktig roll för att möjliggöra konkurrensutsättning av järnvägstrafik. Han/hon kommer att ansvara för utbudet av tjänster på bannätet och kontrollen av dem samt för att utveckla prissättningen av tjänsterna ur bannätförvaltarens perspektiv.

Till uppgifterna hör i främsta hand att :

 • utveckla och kontrollera utbudet och tjänsterna som operatörerna tillhandahålls på bannätet och bangårdarna
 • utveckla kontrollen av jämlik tillgång och användning av tjänsterna på bannätet med särskild hänsyn till de krav som ställs i en miljö med många aktörer
 • utveckla prissättningen för användningen av bannätet och tjänsterna som tillhandahålls på bannätet
 • eventuellt också sköta uppgifter i anknytning till banavgiftens grunddel och att utveckla den eller utveckla uppföljningen av banhållningskostnaderna med tanke på prissättningen.

Den slutliga befattningsbeskrivningen fastställs mer detaljerat utgående från den valda personens kompetens och erfarenhet.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi önskar att den sökande har avlagt en för uppgiften lämplig examen (t.ex. DI, EM, ingenjör (YH)). Vi värdesätter kunskaper om och erfarenhet av affärsekonomi och ha den sökande har tillämpat dessa kunskaper på prissättning av tjänster inom något annat verksamhetsområde. Erfarenhet av järnvägstrafikens verksamhetsområde räknas som merit. Vi förväntar oss att den sökande har erfarenhet och förmåga att planera, administrera och driva utmanande helheter och projekt framåt samt ett strategiskt och utvecklingsorienterat arbetssätt. Vi önskar att den sökande har ett självständigt förhållningssätt, utmärkt interaktions- och samarbetsförmåga samt förmåga att snabbt ta till sig nya helheter på ett föränderligt verksamhetsfält. Flera års arbete krävs för att kunna sköta arbetet framgångsrikt.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.10.2018 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 19.8.2018 16:00
Referensnummer:   31-127-2018

Välkommen att söka genom att:

Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Kristiina Hallikas, paikalla 31.7. klo 10-11.30 ja 9.8. eteenpäin
Hankejohtaja
029 534 3874
kristiina.hallikas@liikennevirasto.fi

Virpi Anttila, paikalla 12.7. klo 12-13.30 ja 9.8. eteenpäin
Johtaja
0295 34 3642
virpi.anttila@liikennevirasto.fi

Placering

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

eller

Liikennevirasto, Lappeenranta
Raatimiehenkatu 23
53100 Lappeenranta

eller

Liikennevirasto, Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Liikennevirasto, Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Liikennevirasto, Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21
20101 Turku

eller

Liikennevirasto, Vaasa
Korsholmanpuistikko 44, PL 20
65100 Vaasa

Övrigt

LIVI/4950/01.01.01/2018.

Vid utnämningen genomförs eventuellt en lämplighetsutvärdering.

http://www.liikennevirasto.fi

Prövotiden är fyra månader.