Projektipäällikkö , Digiratahankkeen tehtävät
Väylävirasto

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä https://twitter.com/vaylafi
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi
YouTubessa https://www.youtube.com/vaylafi
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi

Tehtävän kuvaus

Väyläviraston Hankkeet -toimiala hakee projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan. Tehtävä sijoittuu toimialalla projektien toteutus-osastolle. Väyläviraston Hankkeet- toimiala vastaa viraston vastuulla olevista tie-, rata-, ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta.

Tehtävään valittava henkilö tulee sijoittumaan Digirata-hankkeen projektiorganisaatioon. www.digirata.fi Digirata_fi Digirata on Suomen rataverkon tulevaisuuden ratkaisu, jossa digitaaliseen alustaan luotuna, rataverkko lisää turvallisuutta, ratakapasiteettia sekä edistää tiedon hyödyntämistä ja uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa. Pääpaino Digirata-hankkeessa on junien kulunvalvonta-järjestelmän (JKV) korvaaminen koko maan kattavasti ERTMS/ETCS tason 2 -järjestelmällä.

Projektipäällikkö kuuluu projektiorganisaatioon, jossa hän toimii Digirata-hankkeessa erikseen sovittavissa asiantuntija- ja tilaajatehtävissä ja vastaa hankkeen sisällä erikseen määri-teltävästä osakokonaisuudesta. Tehtävät painottuvat ERTMS/ETCS:n määrittelystä vastaamiseen sekä ERTMS/ETCS:n käyttöönotto- ja testausmenettelyjen määrittelyyn ja luomi-seen.

Projektipäällikön tehtäviin kuuluu ensisijaisesti:

 • johtaa tilaajan/rataverkon haltijan edustajana Digiradan osakokonaisuuden toteutumista ja siihen liittyvien hankintojen valmistelua
 • toimia vastuuhenkilönä määritellyn osakokonaisuuden toteuttamisesta
 • osallistuu Digirata-hankkeen johtamiseen
 • KoKoHa (=Kouvola-Kotka-Hamina) testirata -hankkeen vaatimusten ohjaaminen ja yhteistyö laitetoimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa
 • vastuu ERTMS tason 2 järjestelmän suunnitteluohjeistuksen ja kansallisten parametrien määrittämisestä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Hakijalta toivomme automaatio- tai sähkötekniikan insinööri- tai korkeakoulututkintoa (AMK tai DI), rautatieliikenteen toimintaympäristön tuntemusta sekä kokemusta rautateiden turva-laitejärjestelmiin liittyvien projektien vetämisestä (esim. suunnittelu-, rakentaminen-, asian-tuntijaprojektit). Odotamme hakijalta hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Arvostamme myös matkustusvalmiutta, kykyä tiimityöskentelyyn, oma-aloitteisuuteen ja tehokkaaseen toimintaan paineen alaisena.

Katsomme eduksi kokemuksen rautateiden turvalaitejärjestelmien suunnittelusta ja/tai toteu-tuksesta.

Tehtävää on mahdollisuus muokata valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   11.1.2021
tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.11.2020 15:00

ID:   31-225-2020

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Toivomme myös hakijalta palkkatoivetta.

Edut

 • Joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä
Juha Lehtola /tarkemmat tiedot tehtävästä
Projektipäällikkö, hakuaikana tavoitettavissa klo 16-17 tai lähetä tekstiviesti
029 534 3892
juha.lehtola@vayla.fi

Esa Sirkiä /tiedot tehtävästä ja virastosta yleisesti
Johtaja
0295343344
esa.sirkia@vayla.fi

Lars Westermark /tiedot tehtävästä ja virastosta yleisesti
Johtaja
0295343838
lars.westermark@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
VÄYLÄ/7521/01.01.01/2020

 

Projektchef, uppgifter inom Digirata-projektet

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter https://twitter.com/vaylafi
Facebook https://www.facebook.com/vaylafi
YouTube https://www.youtube.com/vaylafi
Instagram https://www.instagram.com/vaylafi
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets verksamhetsområde Projekt söker en projektchef för en tjänst som överinspektör. Uppgiften är placerad vid avdelningen Projektgenomförande. Trafikledsverkets verksamhetsområde Projekt ansvarar för byggnadsplaneringen och genomförandet av de väg-, järnvägs- och farledsprojekt som verket ansvarar för.

Den person som väljs till uppgiften kommer att placeras i Digirata-projektets projektorganisation. Digirata (www.digirata.fi) är lösningen för Finlands framtida bannät där bannätet skapas på en digital plattform vilket ökar säkerheten, bankapaciteten samt främjar utnyttjandet av information och införandet av nya tekniska lösningar. Tyngdpunkten i Digirata-projektet är att ersätta systemet för automatisk tågkontroll (ATP) med ett ERTMS/ETCS-system på nivå 2 i hela landet.

Projektchefen ingår i projektorganisationen där han eller hon arbetar med expert- och beställaruppgifter som avtalas separat inom Digirata-projektet och ansvarar för en egen helhet som fastställs separat inom projektet. Fokus för uppgifterna ligger på att ansvara för definitionen av ERTMS/ETCS och på att definiera och skapa förfaranden för införande och testning av ERTMS/ETCS.

Till projektchefens primära uppgifter hör:

 • att som representant för beställaren/bannätsförvaltaren leda genomförandet av sin helhet av Digirata-projektet och bereda upphandlingar i anslutning till den
 • att vara ansvarsperson för genomförandet av den fastställda helheten
 • att delta i ledningen av Digirata-projektet
 • att ge handledning om kraven för projektet för testbanan KoKoHa (KouvolaKotkaFredrikshamn) och samarbeta med utrustningsleverantören och andra intressentgrupper
 • att ansvara för att fastställa planeringsanvisningar och nationella parametrar för ERTMS-systemet på nivå 2

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Av den sökande önskar vi ingenjörs- eller högskoleexamen (YH eller DI) i automations- eller elteknik, kännedom om järnvägstrafikens verksamhetsmiljö samt erfarenhet av att leda projekt i anslutning till järnvägens skyddsanordningssystem (t.ex. planerings-, bygg- och sakkunnigprojekt). Vi förväntar oss god samarbets-, interaktions- och organisationsförmåga samt goda kunskaper i finska och engelska. Vi värdesätter också beredvillighet att resa, förmåga att arbeta i team, initiativförmåga och förmåga att handla effektivt under press.

Erfarenhet av planering och/eller genomförande av skyddsanordningssystem på järnvägar ses som merit.

Det är möjligt att omforma uppgiften enligt den valda personens kunnande och erfarenhet.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   11.1.2021
eller enligt överenskommelse

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast:   30.11.2020 15:00

Referensnummer:   31-225-2020

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I detta skede önskar vi att endast CV bifogas till ansökan. Vi ber om eventuella övriga bilagor allteftersom rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartum motions- och kulturförmån
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner

Juha Lehtola /tarkemmat tiedot tehtävästä
Projektipäällikkö, hakuaikana tavoitettavissa klo 16-17 tai lähetä tekstiviesti
029 534 3892
juha.lehtola@vayla.fi

Esa Sirkiä /tiedot tehtävästä ja virastosta yleisesti
Johtaja
0295343344
esa.sirkia@vayla.fi

Lars Westermark /tiedot tehtävästä ja virastosta yleisesti
Johtaja
0295343838
lars.westermark@vayla.fi

Placering

Helsinki (Pasila)
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning.
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas
VÄYLÄ/7521/01.01.01/2020

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot