(Poistunut julkaisusta)

Projekti-/palvelupäällikkö, sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönottoon / Projekt-/servicechef för ibruktagning av ett elektroniskt system för konkurrensutsättning
Liikennevirasto / Trafikverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.12.2018

Projekti-/palvelupäällikkö, sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönottoon

Organisaation esittely

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
Tärkeä tavoitteemme on Suomen elinkeinoelämän toimivuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen. Teemme valintamme yhteiskunnan hyväksi, kestävää liikennettä ja liikkumista unohtamatta. Autamme myös uusia palveluita syntymään tarjoamalla tietovarastojamme avoimena datana eri toimijoiden käyttöön.
Tavoitteenamme on olla valtion paras työpaikka. Toimipisteitä meillä on Helsingin Pasilassa, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa. Työllistämme noin 620 vakinaista asiantuntijaa ja välillisesti hankkeidemme kautta jopa 12 000 henkilöä.
Lisätietoa toiminnastamme saat verkkosivuiltamme: www.liikennevirasto.fi

Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Väylä.
Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön yhteensovittamisesta.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Tehtävän kuvaus

Liikenneviraston operatiivinen hankintatoimi on hajautettu ja noin puolet viraston asiantuntijoista tekee hankintoja, Liikenneviraston hankintoja kuitenkin ohjeistetaan ja tuetaan keskitetysti. Viraston hankintojen arvo on vuositasolla noin 1,5 miljardia euroa ja hankintoja tehdään vuositasolla useita satoja. Liikennevirastossa on käytössä Hanselin valtionhallinnolle kilpailuttama Cloudian sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto on alkanut vuonna 2016 ja on osin kesken.

Liikennevirasto hakee projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan vastaamaan sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönoton loppuun viemisestä ja käytön vakiinnuttamisesta. Käytön vakiintumisen myötä tehtävä muuttuu enemmän palvelupäällikkö tyyppiseksi tehtäväksi.

Projektipäällikön tehtävään kuuluu kilpailutusjärjestelmän käyttöönoton ja vakiinnuttamisen kokonaisvaltainen koordinointi ja ohjaus, tähän sisältyy myös kilpailuttajien tarvitseman tukiorganisaation kehittäminen ja käyttöönotto virastossa. Tehtävät sisältävät koulutusten koordinointia, sisäisen ohjeistuksen laatimista ja sisäisten koulutusten pitämistä. Tehtävään sisältyy myös kilpailutusjärjestelmän kehittämistyötä, mm. raportoinnin ja järjestelmässä olevien tietojen hyödyntämisen osalta. Projektipäällikkö vastaa kilpailutusjärjestelmään liittyvästä viestinnästä ja yhteydenpidosta Liikenneviraston oman organisaation sisällä sekä ELYjen, Hanselin ja kilpailutusjärjestelmän toimittajan suuntaan. Projektipäällikkö toimii kilpailutusjärjestelmän pääkäyttäjänä ja tukee myös itse, mutta pääasiassa tukiorganisaation avulla kilpailuttajia monimutkaisissa kysymyksissä sekä ongelmissa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Toivomme hakijalta hyvää tuntemusta Cloudian sähköisestä kilpailutusjärjestelmästä. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto, hyvät yhteistyö- ja kommunikointitaidot, kokemus projektipäällikkönä toimimisesta käyttöönottoprojekteissa, sekä toiminta-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien hallinta ja rajapintaosaaminen. Odotamme tehtävään valittavalta julkisten hankintojen tuntemusta.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 15.1.2019 tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 13.12.2018 16:15
ID: 31-202-2018

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Liikennevirasto
PL 33 (Opastinsilta 12A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy liikenneviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartum liikunta- ja kulttuuri
 • työmatkaseteli
 • työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Kuistio
Johtaja
0295 34 3962
laura.kuistio@liikennevirasto.fi

Virpi Kangasniemi
Yksikön päällikkö
0295 34 3631
virpi.kangasniemi@liikennevirasto.fi

Toimipiste

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
LIVI/7608/01.01.01/2018

Haluatko tietää työpaikan sijainnin?
Näytä työpaikka kartalla tässä.

Projekt-/servicechef för ibruktagning av ett elektroniskt system för konkurrensutsättning

Om arbetsplatsen

Trafikverket är den sakkunnigmyndighet inom trafiksektorn som ansvarar för vägarna, järnvägarna och farlederna i Finland och för en övergripande utveckling av trafiksystemet.
Ett viktigt mål för oss är att säkerställa näringslivets verksamhetsförutsättningar och konkurrenskraft. Vi gör våra val för samhällets bästa och främjar hållbar trafik och mobilitet. Vi bidrar också till uppkomsten av nya tjänster genom att erbjuda våra datalager som öppna data för olika aktörer.
Vårt mål är att vara den bästa statliga arbetsplatsen. Vi har verksamhetsställen i Böle i Helsingfors samt i Villmanstrand, Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Vasa. Vi sysselsätter cirka 620 fast anställda sakkunniga och indirekt via olika projekt upp till 12 000 personer.
Ytterligare information om vår verksamhet hittar du på våra webbsidor: www.liikennevirasto.fi

Trafikverket heter Trafikledsverket från och med 1.1.2019.
Trafikledsverket ansvarar för statens väg- och järnvägsnät, farlederna och deras utveckling samt för samordningen av markanvändning.

www.facebook.com/liikennevirasto
twitter.com/liikennevirasto
instagram.com/liikennevirasto
linkedin.com/company/liikennevirasto-trafikverket-finnish-transport-agency

Arbetsuppgifter

Trafikverkets operativa upphandlingsverksamhet har delats upp och cirka hälften av ämbetsverkets sakkunniga gör upphandlingar. För Trafikverkets upphandlingar ges emellertid stöd och anvisningar centraliserat. Värdet på Trafikverkets upphandlingar uppgår årligen till cirka 1,5 miljarder euro och varje år görs flera hundra upphandlingar. Trafikverket använder det elektroniska konkurrensutsättningssystemet Cloudia, som Hansel har konkurrensutsatt för statsförvaltningen. Ibruktagandet av systemet som inleddes 2016 är delvis ännu ofullbordat.

Trafikverket söker en projektchef, för en tjänst som överinspektör, som ska ansvara för att slutföra ibruktagandet av det elektroniska systemet för konkurrensutsättning och arbeta för att det ska bli etablerat. Då systemet blivit etablerat ändrar uppgifterna från projektchef till servicechef.

Till projektchefens uppgifter hör att ta i bruk systemet för konkurrensutsättning och att övergripande koordinera och styra etableringen av det. Till uppgiften hör också att utveckla och ta i bruk den stödorganisation som konkurrensutsättarna behöver i ämbetsverket.
Till uppgifterna hör att koordinera utbildning, utarbeta interna anvisningar och hålla interna kurser. Till uppgifterna hör också arbete med att utveckla konkurrenssystemet, bland annat rapportering och utnyttjande av uppgifterna i systemet. Projektchefen ansvarar för kommunikationen och att hålla kontakt i frågor som gäller systemet för konkurrensutsättning med den egna organisation samt till NTM-centralerna, Hansel och systemleverantören. Projektchefen fungerar som huvudanvändare av systemet för konkurrensutsättning och stöder också själv, men huvudsakligen med hjälp av en stödorganisation, konkurrensutsättarna i komplicerade frågor och problemfall.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att den sökande har god kännedom om det elektroniska systemet för konkurrensutsättning Cloudia. För att kunna sköta uppgiften framgångsrikt hjälper det om man har lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen, god samarbets- och kommunikationsförmåga, erfarenhet av att arbeta som projektchef i projekt för att ta i bruk datasystem samt kunskap om hantering av verksamhets-, datasystems- och teknologiarkitektur samt gränssnittskunnande. Vi förväntar oss att den som väljs för uppgiften har kännedom om offentlig upphandling.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 15.1.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 13.12.2018 16:15
Referensnummer: 31-202-2018

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Registratorskontoret / Trafikverket
PB 33 (Semaforbron 12A)
005210 Helsingfors

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg skilt längre fram under rekryteringen.

Lön

Lönen bestäms enligt Trafikverkets lönesystem på basis av uppgiftens svårighetsgrad och den personliga prestationen. Den sökande kan också framföra eget löneanspråk.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansarbete
 • Smartum motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • subventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner

Laura Kuistio
Direktör
0295 34 3962
laura.kuistio@liikennevirasto.fi

Virpi Kangasniemi
Enhetschef
0295 34 3631
virpi.kangasniemi@liikennevirasto.fi

Kontor

Liikennevirasto, Helsinki
Opastinsilta 12 A
00520 Helsinki

Övrigt

Prövotiden är fyra månader.
Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.
LIVI/7608/01.01.01/2018

Vill du veta var vi finns?
Se arbetsplatsen på karta här.