(Poistunut julkaisusta)

Professor of Practice, Journalism
Tampere University / Tampereen yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2019

Tampere University invites applications for a Professor of Practice position in the field of Journalism. The position will be filled for a fixed-term period between August 1 2019–June 30 2020.

The vacant post is affiliated with the Faculty of Information Technology and Communication Sciences.

Operating environment

The faculty’s Multidisciplinary Degree Programme of Communication (VIMO) trains broad-based experts of communication, media and information society for the mediation of society and rapidly changing operational environment. The University is the oldest educational institute of journalists in the Nordic countries.

Job description

The purpose of the post is to integrate practical working life with university teaching and research. The post highlights practical knowledge of the field of responsibility and it is intended for a journalist who is accomplished in their own field. They are expected to share their own experience and give a notable contribution to the development of teaching and research of journalism.

The duties include:

 • teaching journalism on the different levels of journalist education by holding lectures, workshops and small-scale seminars
 • developing the specialist field of journalism and its teaching on the basis of a separate curriculum and a work plan
 • participating in the operations and continuing education of the unit’s research community.

The Professor of Practice will be subject to the overall working hours scheme according to a confirmed work plan. The scheme has a total of 1,624 working hours per year. Depending on other duties, the number of classroom teaching hours is 160–240 hours per year.

Requirements

 • Practical expertise in the field, proven through strong journalistic accomplishments
 • The ability to teach journalistic operations. Teaching languages are Finnish and/or English
 • The necessary cooperation and interpersonal skills

This time, we are particularly hoping to receive applications from experienced journalists who have studied changing journalism through different roles in their own work in one or more of the following areas:

 • New possibilities of digital local journalism
 • Customer-driwen unique journalism
 • Machine learning and algorithms

The post does not require a doctorate, scientific qualifications or other scientific accomplishments usually required from professors.

The significance of the work plan will be emphasised when selecting the Professor of Practice (see the application and its attached documents).

Application and its attachments

The application and its attachments must be submitted by March 11 2019 at 24:00 (UTC +2) via the university’s electronic form. The following documents must be attached to the application:

1. A work plan proposal for the professorship term. The proposal must detail which journalistic challenges interest the applicant and what kind of teaching they would implement in the area.

2. A short written review of the candidate’s accomplishments and operations significant to the post of a professor. The review must include all information about the candidate’s practical accomplishments and information about their operations significant to the post.

3. A CV detailing information about degrees and work experience.

Enquiries

Enquiries concerning the contents of the post, job description and the work plan:

Head of Unit (Communications) Iiris Ruoho, iiris.ruoho@uta.fi,+358 40 190 4150

Inquiries concerning the recruitment process:

HR partner Eveliina Nurmi, eveliina.nurmi@tuni.fi, + 358 40 1981825


Tampereen yliopistossa on haettavana journalistiikan Professor of Practice -tehtävä ajalle 1.8.2019–30.6.2020. Tehtävä sijoittuu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan.

Toimintaympäristö

Tiedekunnan Viestinnän monitieteisessä tutkinto-ohjelmassa (VIMO) koulutetaan viestintä-, media- ja informaatioyhteiskunnan laaja-alaisia asiantuntijoita medioituvaan ja nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Journalistien kouluttajana yliopisto on Pohjoismaiden vanhin.

Tehtävä

Tehtävän tarkoituksena on käytännön työelämän sekä yliopistokoulutuksen ja ‑tutkimuksen lähentäminen toisiinsa. Tehtävässä korostuu käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, ja se on tarkoitettu omalla alallaan ansioituneelle journalistille, jonka odotetaan jakavan kokemustaan sekä antavan merkittävän panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Tehtäviin kuuluu

 • opettaa journalistiikkaa yliopiston journalistikoulutuksen eri tasoilla pitämällä luentoja, työpajoja ja pienimuotoisia seminaareja
 • kehittää erillisen opetus- ja työsuunnitelman perusteella määrittyvää journalismin erityisalaa ja sen opetusta
 • osallistua yksikön tutkijayhteisön toimintaan ja täydennyskoulutukseen.

Journalistiikan Professor of Practice noudattaa kokonaistyöaikaa ja hoitaa tehtäväänsä vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti. Työaika on 1 624 tuntia vuodessa. Kontaktiopetuksen määrä on muista tehtävistä riippuen 160–240 tuntia vuodessa.

Edellytykset

 • Käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, mikä osoitetaan vahvoilla journalistisilla näytöillä
 • Kykyä antaa journalistiseen toimintaan liittyvää opetusta. Opetuksessa käytettävät kielet ovat suomi ja / tai englanti.
 • Vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Tällä kertaa toivotaan hakemuksia erityisesti kokeneilta journalisteilta, jotka ovat työssään eri rooleissa paneutuneet muuttuvaan journalismiin jollakin tai joillakin seuraavista alueista:

 • Digitaalisen paikallisjournalismin uudet mahdollisuudet
 • Asiakaslähtöinen uniikki journalismi
 • Koneoppiminen ja algoritmit

Tehtävässä ei edellytetä professorilta tavallisesti vaadittuja tohtorin tutkintoa, tieteellistä pätevyyttä eikä muita tieteellisiä näyttöjä.

Valinnassa painotetaan työsuunnitelmaa (kts. hakemus ja siihen liitettävät asiakirjat).

Hakemus ja siihen liitettävät asiakirjat

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 11.3.2019 klo 24.00 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.

Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa:

1. Ehdotus professorikauden työsuunnitelmaksi. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi mistä journalistiikan alan haasteista hakija on kiinnostunut ja millaista opetusta hän tältä aihealueelta toteuttaisi,

2. Lyhyt kirjallinen selvitys professorin tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta. Selvitykseen tulee sisällyttää tiedot käytännölliseen perehtyneisyyteen liittyvistä ansioista ja tiedot tehtävän kannalta merkittävästä toiminnasta.

3. CV, josta käyvät ilmi tiedot tutkinnoista ja työkokemuksesta.
 

Ttävän sisältöä, toimenkuvaa ja työsuunnitelmaa koskevat tiedustelut:

Viestinnän yksikön päällikkö Iiris Ruoho, iiris.ruoho@tuni.fi, 040 190 4150

Tehtäväntäyttömenettelyä koskevat tiedustelut:

HR Partner Eveliina Nurmi, eveliina.nurmi@tuni.fi, 040 1981825