(Poistunut julkaisusta)

Pianomusiikin professori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

See the job advertisement in english: https://www.uniarts.fi/en/jobs/professor-piano-music

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä. Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan taiteellista


PIANOMUSIIKIN PROFESSORIA


viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.8.2020-31.7.2025 tai sopimuksen mukaan.


Toimintaympäristö


Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Osana koulutusta Sibelius-Akatemia järjestää vuosittain noin 1 000 julkista taiteellista tapahtumaa. Sibelius-Akatemia on myös Suomen suurin yliopistollinen musiikin tutkimuksen keskittymä.


Pianomusiikin professorin tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolle pianomusiikin aineryhmään, joka on yksi osaston yhdeksästä yksiköstä. Aineryhmän järjestämää opetusta ja säestystä tarjotaan sekä aineryhmän opiskelijoille että muille Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Aineryhmä osallistuu myös jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Lisätietoja Taideyliopiston verkkosivuilta.


Pianomusiikin professorin tehtävänkuva


Professorin yleiset tehtävät


Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori


 1. tekee korkeatasoista taiteellista työtä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä taiteellisesta ja/tai tieteellisestä toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Pianomusiikin professorin erityisalaan liittyvät tehtävät


 • Professorin ensisijaisena tehtävänä on vastata Sibelius-Akatemian pianomusiikin koulutuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden opettajien ja ainejohtajien kanssa. Tehtäväalueeseen kuuluu perustutkintokoulutuksen lisäksi yhteistyö nuoriso- ja tohtorikoulutuksen kanssa.
 • Professorilla tulee olla vahva näkemys pianomusiikin alan tulevaisuudesta ja kehittämistyön keinoista sekä halu tehdä pitkäjänteistä työtä tämän näkemyksen toteuttamiseksi.
 • Professorin tulee edistää pianomusiikin kehittymistä niin itsenäisenä taiteen alana kuin sille alalle ammattilaiseksi johtavan koulutuksenkin osalta mm. tuomalla yhteen pianomusiikin eri osa-alueiden opettajia ja talon ulkopuolisia toimijoita sekä luomalla innostavaa oppimis- ja työympäristöä pianomusiikin opiskelijoille ja opettajille.
 • Professorin tehtävänä on myös vastata kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyöverkostojen luomisesta ja ylläpitämisestä.
 • Kansallisella tasolla professorin tehtävänä on edistää yhteistyötä alan ammatillisten toimijoiden (mm. musiikkioppilaitokset, taidelaitokset ja orkesterit, festivaalit) kanssa.
 • Professorin tulee osallistua myös kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin kehittämiseen pianomusiikin alueella.

Valintakriteerit


Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista pätevyyttä, kykyä antaa taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kokemusta koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi edellytetään kokemusta taiteellisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta, kokemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä rahoituksen hankkimisesta. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.


Edellytämme valittavalta henkilöltä professuurin tehtäväaluetta edustavaa


 • vahvaa taiteellista näkemystä, kokemusta ja osaamista
 • näyttöä korkeatasoisesta kansainvälisestä taiteellisesta toiminnasta
 • vahvaa pedagogista näkemystä sekä erinomaista opetustaitoa
 • näyttöä oman opetusalan laajasta ja perusteellisesta tuntemuksesta
 • näyttöä tuloksellisesta korkeakoulutasoisesta pianomusiikin opetuksesta
 • näyttöä aloitteellisesta ja aktiivisesta koulutuksen kehittämisestä ja suunnittelusta
 • rakentavaa ja vuorovaikutteista arviointi- ja palautteenantamistaitoa
 • hyvää yhteistyökykyä
 • näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä

Tehtävään voidaan valita myös sellainen henkilö, joka ei täytä jotain edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.


Eduksi katsomme


 • näytöt tohtorintutkinnolla tai muulla tavalla osoitetusta erityisosaamisesta
 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • kokemus monialaisten taiteellisten projektien suunnittelusta ja johtamisesta
 • yliopistopedagogisen koulutuksen.

Hakijoiden sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioimme hakuasiakirjojen, soveltuvuuden arvioinnin ja muiden käytettävissä olevien tietojen avulla. Tarvittaessa voimme käyttää soveltuvuuden arvioinnissa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.


Kielitaito


Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen taitoa. Lisäksi kotimaisilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää hallintaa. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.


Soveltuvuusarviointi


Soveltuvuusarviointi pyritään järjestämään Helsingissä huhti-/toukokuussa 2020.


Palkkaus


Taideyliopisto käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmän (tenure track) vuoden 2020 alusta lähtien. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: apulaisprofessori tai professori (associate professor).


Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta. Lisäksi Taideyliopisto tarjoaa kattavan työterveyshuollon. Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.


Hakeminen


Hae tehtävää viimeistään 26.1.2020 Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä (linkki hakulomakkeelle). Liitä hakemukseesi kohdat 1, 2 ja 4 englanninkielisinä PDF-tiedostoina, kohta 3: sallitut tiedostomuodot mainitaan hakulomakkeella:


 1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)
 2. Ansioluettelo
 3. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi nauhoitetta, julkaisua tai muuta dokumenttia, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään
 4. Opetusportfolio

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.


Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.


Tiedustelut


Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa:


Ainejohtaja Niklas Pokki, parhaiten tavoitettavissa sähköpostilla sekä puh. 050 349 7708.


 • 13.1.2020 klo 10-14
 • 20.1.2020  klo 10-14

Hakemusteknisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä suunnittelija Katja Ventoon, puh. 040 710 4213.


Taideyliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


Kiinnostuitko? Tutustu Taideyliopistoon työnantajana, urajärjestelmäämme sekä rekrytointiprosessiimme yliopiston verkkosivuilla.


Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.