(Poistunut julkaisusta)

PIANOMUSIIKIN LEHTORI / LECTURER IN PIANO MUSIC
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia / The Sibelius Academy of the University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.3.2019

Haemme nyt Sibelius-Akatemiaan

PIANOMUSIIKIN LEHTORIA

Viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.7.2024 Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä (PIMU) Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: http://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/piano

Lehtorin tehtävät

Lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Lehtorin tehtävänä on pianomusiikin opetus pääaineisille pianomusiikin opiskelijoille ja muiden aineryhmien pianonsoiton opiskelijoille sekä mahdollisesti kamarimusiikin opetus. Lehtori osallistuu opintosuoritusten arviointiin ja opiskelijavalintoihin. 

Opetustehtävien lisäksi lehtori osallistuu aktiivisesti opetusalansa ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Hän seuraa oman alansa kehitystä, osallistuu aineryhmän kokouksiin ja työryhmiin sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä muuhun kehittämistyöhön.

Valintakriteerit

Lehtorilta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sitoutumista, korkeatasoista muusikkoutta ja oman instrumentin hallintaa, laajaa eri tyylikausien ja eri instrumenttien ohjelmiston tuntemusta ja osaamista, erinomaista esiintymis- ja opetustaitoa, hyvää yhteistyökykyä sekä kykyä kehittää laajasti tehtäväalaansa ja siihen liittyvää koulutusta.  Soveltuva tohtorintutkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op) katsotaan eduksi.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

 • soveltuva koulutus ja pedagogiset opinnot
 • taiteelliset ansiot
 • opetuskokemus erityisesti korkeakoulutasolla
 • opetustaito
 • näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamus- tai kehittämistehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 22.-23.5.2019.

Soveltuvuusarvioinnin kielet ovat suomi ja englanti.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3100-4100 euroa.  

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin.

Soveltuvuusarvioinnin sisältö:

 1. Soittonäyte, vapaavalintainen ohjelma, kesto korkeintaan 15 minuuttia
 2. Opetusnäyte
 3. Haastattelu

Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta kesäkuussa 2019.

Hakeminen

Hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 23.4.2019 klo 15.00 otsikolla ”pianomusiikin lehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen motivaatiokirje
 2. CV / rekrytointiportfolio (ohje)
 3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Niklas Pokki, puh. 050 349 7708 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
 • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

 

The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

Sibelius Academy is opening the post of

LECTURER IN PIANO MUSIC

for a fixed term post of five years during the period of 1 August 2019 – 31 July 2024. The fixed nature of the contract is based on the need for flexibility, as set by the demands to continuously develop education and reform teaching.

The Lecturer will work in the Department of Piano, accordion, guitar and kantele in Helsinki, one of the ten departments of the Faculty of Classical Music. More information about the department can be found via the University of the Arts Helsinki website: https://www.uniarts.fi/en/study-options/piano.

Tasks of the Lecturer

The Lecturer’s total annual working time amounts to 1,624 hours, including 455 hours of contact teaching. The Lecturer is tasked with teaching piano music to piano music major students and students of piano in other departments, in addition to possible chamber music teaching tasks. The Lecturer will participate in study performance assessments and admissions.

In addition to teaching tasks, the Lecturer will actively participate in planning, organising and developing their teaching field and the related artistic work. He or she will actively monitor the development in their field, participate in the department’s meetings and work groups, and when necessary, the work of the University of the Arts Helsinki’s administrative bodies and other development work.

Selection criteria

The Lecturer is required to have a suitable higher university degree. Strong experience acquired from practical work along with particular artistic merits may, however, compensate for a missing degree. Carrying out the tasks of the post successfully requires commitment, a high level of musicianship and command of one’s instrument, extensive expertise and skills in the repertoire of different periods and instruments, excellent performance and teaching skills, good co-operative skills and the ability to develop the field of the position and related education. A suitable doctoral degree and pedagogic studies (60 cr.) are considered advantages.

The following factors will be considered in the evaluation of the applicant’s qualifications:

 • Suitable education and pedagogic studies
 • Artistic merits
 • Teaching experience, especially in the context of higher education
 • Teaching skills
 • Proof of experience in development tasks or expert and confidential posts that require co-operation and organisational skills, in addition to international networking

Based on applications and other available information, the university will call the strongest applicants for a separate demonstration of proficiency, where we will evaluate each candidate’s commitment, aptitude and competence in relation to the post of Lecturer and the demands of the working environment. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki on 22 – 23 May 2019.

The evaluation will be conducted in Finnish and English.

Language proficiency

The teaching languages of the Sibelius Academy are Finnish, Swedish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish language skills and good command of English. From non-Finnish applicants, we require strong English language proficiency. Skills are evaluated in relation to the tasks of the post and assessed in a proficiency demonstration. The dean may decide to deviate from language proficiency requirements.

Teaching and research personnel are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question.

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The demand level of the post is on level 5–6. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of the employment will be approximately EUR 3,100–4,100.

Selection procedure

On the basis of the proposal by the recruitment committee, the Vice Dean, Classical Music will decide which candidates will be invited to the demonstration of proficiency.

Structure of the demonstration of proficiency:

 1. Performance sample with a repertoire of the candidate’s choosing, maximum duration of 15 minutes
 2. Teaching sample
 3. Interview

After the demonstration, the recruitment committee makes a selection proposal. The Faculty Council comments the proposal, and thereafter the Dean of the Sibelius Academy makes the decision on the appointment of the Lecturer. The selection procedure is expected to conclude in June 2019.

How to apply

The application period concludes on 23 April 2019 at 3:00 pm. Please address your application to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Lecturer in Piano Music”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

Your application must include the following (as a single pdf document):

 1. A letter of application
 2. CV / recruitment portfolio (Instructions)
 3. Degree certificate

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

The University of the Arts Helsinki plans to implement tenure tracks for the teaching and researcher staff during 2019. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track upon the completion of the tenure track criteria. In this recruitment, the possible next stages in the career path include University Lecturer or Teacher.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled or continue the application period.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Head of the Department Niklas Pokki, tel. +358 50 349 7708 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact also HR Officer Katja Vento, tel. +358 40 710 4213 or via email katja.vento(at)uniarts.fi.