(Poistunut julkaisusta)

Pianomusiikin lehtori, erityisalana vapaan säestyksen pedagogiikka
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2018

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

PIANOMUSIIKIN LEHTORIA, ERITYISALANA VAPAAN SÄESTYKSEN PEDAGOGIIKKA

viiden vuoden määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018–31.7.2023.

Lehtorina työskentelet Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmässä, joka on yksi osaston yhdeksästä aineryhmästä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: http://www.uniarts.fi/siba/piano.

Lehtorin tehtävät

Lehtori vastaa vapaan säestyksen pedagogiikan opetuksesta ja sen suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä. Opetustehtäviin sisältyy myös keyboard harmonyn ja improvisaation opetusta sekä tarvittaessa myös muuta opetusta valittavan henkilön osaamisprofiilin mukaisesti. Lehtori vastaa osaltaan myös instrumenttipedagogisen koulutuksen pitkäjänteisestä kehitystyöstä, huomioiden myös toisten aineryhmien ja Taideyliopiston tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet.

Lehtorina osallistut aktiivisesti oman aineryhmäsi toimintaan sekä osastosi taiteelliseen ja pedagogiseen kehittämistyöhön ja projektien toteuttamiseen. Seuraat oman alasi kehitystä, ja osallistut alasi yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä kansainväliseen toimintaan. Muita tehtäviä ovat mm. opiskelija-arvioinnit ja -valinnat, hallintoelimien työskentelyyn osallistuminen sekä yleinen kehittämis- ja laatutyö.

Valintakriteerit

Odotamme Sinulta

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (piano pääinstrumenttina; pianon A-tutkinto)
 • tehtävään soveltuvaa korkeakoulutasoista opetuskokemusta
 • vapaan säestyksen opetuskokemusta
 • hyvää opetustaitoa ja perehtyneisyyttä vapaan säestyksen pedagogiikkaopetukseen
 • hyviä yhteistyötaitoja sekä suunnittelu- ja organisointikykyä
 • suoritettua Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) -kokonaisuutta
 • laaja-alaista pianonsoiton hallintaa sisältäen mm. klassinen pianonsoitto, vapaan säestyksen eri säestystyylit ja improvisointi
 • näkemystä tulevaisuuden pianonsoittopedagogiikan tarpeista

Tehtävään voidaan valita myös sellainen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsomme

 • toiminnan esiintyvänä taiteilijana
 • yliopistopedagogiset opinnot
 • kokemuksen instrumenttipedagogiikkaan liittyvästä kehitys- ja tutkimustyöstä
 • kokemuksen pianopedagogiikan opettamisesta
 • soveltuvan tohtorintutkinnon.

Kielitaito

Tehtävän opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa, vähintään tyydyttävää ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista
1) valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla
(esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
2) suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
3) ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan akatemian dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta lehtorien osalta.

Palkkaus

Lehtorin palkkauksessa sovellamme yliopistojen palkkausjärjestelmää. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa. Sovittavat tehtävät ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Työsuhteen alussa vaativuustaso on 5–6, jolloin kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä kokonaiskuukausipalkka asettuu välille 3 100–4 000 € riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Valintaprosessi

Hakijoiden soveltuvuutta, sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn lehtorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioimme hakuasiakirjojen, soveltuvuuden arvioinnin ja muiden käytettävissä olevien tietojen avulla. Soveltuvuuden arvioinnin järjestämme 19. – 25.5.2018 Helsingissä Taideyliopiston tiloissa.

Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta varadekaanin esityksestä. Tavoitteena on tehdä valinta toukokuussa 2018.

Hakeminen

Toimitathan hakemuksesi liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 2.5.2018 klo 15:00. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen hakukirje
 2. CV / rekrytointiportfolio (malli rakenteesta alla)
 3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Niklas Pokki, puh.050 349 7708: parhaiten tavoitettavissa ma 23.4 klo 11–12 ja to 26.4 klo 13–14.
 • Hakemista ja hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 040 710 4213.
 • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi .

=====

Rekrytointiportfolion rakenne

Hakijoiden vertailun helpottamiseksi ansiot tulee esittää alla olevan otsikkorakenteen mukaisesti. Huomioihan vain ne otsikot ja esittele ne ansiot, jotka ovat haettavan tehtävän ja oman osaamisesi esittelyn kannalta oleellisia.

1 Perustiedot

1.1 Tehtävä, jota haet

1.2 Kanava, jota kautta sait tiedon avoimesta tehtävästä (esim. Oikotie, LinkedIn, tuttavan kautta)

1.3 Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, kansalaisuus, äidinkieli

1.4 Korkeakoulututkinnot ja muu koulutus (muusta koulutuksesta, mestarikursseista yms. vain tämän haun kannalta keskeisimmät)

1.5 Muut taustatiedot (kielitaito, muuta?)

2 Taiteellinen ja tieteellinen toiminta sekä tutkimus

2.1 Taiteellinen toiminta (Lyhyt kuvaus taiteellisen toiminnan luonteesta sekä konserttitoiminnasta)

2.2 Tutkimustyö ja tieteellinen toiminta (Lyhyt kuvaus tutkimustoiminnasta)

2.3 Merkittävimmät taiteelliset/ tieteelliset julkaisut ja tallenteet (Äänitteet, tutkimushankkeet, aineistot, julkaisuluettelo, konferenssiesitelmät, yms.)

2.4 Arviot, palkinnot ja apurahat

2.5 Visiot ja omat kehityssuunnitelmat koskien haettavana olevaa tehtävää ja sen alaa

2.6 Muut taiteelliset ja tieteelliset ansiot (Asiantuntijatehtävät, tuomariston jäsenyydet, kansainväliset yhteydet, rahoituksen hankkiminen)

3 Opetus ja ohjaus

3.1 Opetus- ja ohjauskokemus korkeakoulussa perus- ja jatkokoulutustasoilla (Esim. luettelo viimeisimmistä/merkittävimmistä opetustehtävistä ja ohjatuista opinnäytetöistä)

3.2 Muu opetus- ja ohjauskokemus

3.3 Pedagogiset opinnot

3.4 Kokemus koulutuksen kehittämisestä ja opetussuunnitelmatyöstä

3.5 Osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen

3.6 Pedagoginen näkemys ja opetustyön lähtökohdat (Lyhyt kuvaus omaa opetustyötä ohjaavista tavoitteista toimintatavoista ja periaatteista. Vahvuudet ja haasteet, näytöt oppimistuloksista, oppilaiden menestys)

3.7 Kokemus oppimateriaalien kehittämisestä

3.8 Muu opetukseen liittyvä toiminta ja ansiot (Asiantuntijatehtävät, työryhmät, vastuualueet, kansainvälinen yhteistyö yms.)

4 Muu toiminta

4.1 Hallinto- ja johtamistehtävät

4.2 Yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet

4.3 Yleistajuiset julkaisut, esitelmät ja muu alaan liittyvä viestintä

4.5 Muut merkittävät tehtävät