(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtori, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Yläkoulun oppilaanohjauksen tehtävät vuosiluokilla 7-9. Viherlaakson koulussa on ensi lukuvuodesta alkaen kaksi oppilaanohjaajaa.

Koulumme on kuvataidepainotteinen ja meillä on kuntatasoisia pienluokkia, joiden oppilaat opiskelevat yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan.

Koulussamme oppilaanohjaajan tehtäviin kuuluu antaa henkilökohtaista sekä pienryhmäohjausta, pitää luokkamuotoista ohjausta opetussuunnitelmasisältöjen mukaisesti, ohjata oppilaiden jatko-opintoihin hakeutumista ja ammatinvalintaa, tutustuttaa oppilaita työelämään TET-jaksojen ja mahdollisten yritysvierailujen välityksellä, järjestää infotilaisuuksia ja tiedottaa ohjauksellisista asioista, kuten esimerkiksi yhteishaku- ja jatko-opintotilaisuudet, ylläpitää vuorovaikutusta sekä oppilaiden, huoltajien että koulun sisäisten toimijoiden kanssa, osallistua tarvittaessa vanhempaintilaisuuksiin ohjauksen asiantuntijan roolissa, osallistua moniammatilliseen opiskelijahuoltotyöhön ohjauksen pedagogisena asiantuntijana, suunnitella ja koordinoida ohjausta oman koulun sisällä työparin kanssa, ylläpitää ammattitaitoaan osallistumalla mm. opinto-ohjaajien kokouksiin ja koulutuksiin, tehdä yhteistyötä muiden peruskoulujen, toisen asteen, korkea-asteen, TE-keskuksen, yritysten, elinkeinoelämän ja muiden ohjaukseen liittyvien tahojen kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson koulu, Lukionahde 1, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää oppilaan kohtaamistaitoa ja hänen tukemistaan henkilökohtaisella koulupolulla. Henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä työskennellä tiimissä huomioiden erilaisia ihmisiä

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkouluikäisten opintojen ohjauksesta ja kokemusta työskentelyssä yhtenäisessä peruskoulussa toimien myös yhteistyössä alakoulun oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Espoon Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kahdessa rakennuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toimimme väliaikaisessa koulurakennuksessa kevääseen 2021 asti. Uusi rakennuksemme valmistunee aikataulussa ja pääsemme lukion kanssa uusiin tiloihin. Tämän jälkeen 2021 - 2022 rakennetaan uusi liikuntahalli. Koulussa toimii kuvataidepainotteinen opetus.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).