(Poistunut julkaisusta)

Peruskoulun matematiikan ja tietotekniikan lehtori
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Peruskoulun matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Työavain 3-1911-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Aineenopettajat

Tehtävän kuvaus: Nöykkiön koulu on n. 500 oppilaan yläkoulu, joka sijaitsee Espoonlahden palvelualueella Länsiväylän läheisyydessä, 18 km:n etäisyydellä Helsingin keskustasta. Koulussa on painotettua opetusta matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kaksikieliset osittain englannin kielellä opiskelevat luokat (3 kpl) sekä 3 oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavaa erityisluokkaa (Evy), joiden oppilaita opiskelee jaksoittain integroituneina yleisluokkien ryhmissä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun matematiikan ja tietotekniikan lehtorin kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov/60 op). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Samoin tulee mainita mahdollinen erivapaustodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : Koulun painotetun opetuksen osavastuun ottamista sekä opetuksessa että opetuksen kehittämisessä. Halukkuutta ja valmiutta ottaa tarvittaessa vastuulleen koulun tietotekniikkavastaavan työtehtäviä. Pätevyyttä tai valmiutta opettamiseen tarvittaessa englannin kielellä sekä halukkuutta tämän pätevyyden hankkimiseen. Yhteistyötaitoja sekä halua toteuttaa ja kokemusta eri oppiaineiden välisistä yhteistyöprojekteista erityisesti koulun painotettuun opetukseen liittyen sekä verkko-oppimisympäristöä että muita opetusmenetelmiä hyödyntäen. Verkko-oppimisympäristöjen sekä digiteknologian monipuolista hyödyntämistä omassa oppiaineessa.

Arvostamme : Opintoja ja osaamista fysiikassa ja kemiassa sekä kokemusta ja halukkuutta opettaa tätä tarvittaessa. Mielenkiintoa ja kokemusta toimia tarvittaessa tukioppilastoiminnan ohjaajana. Kiinnostusta ja kokemusta oppilaskuntatoiminnasta ja sen ohjaamisesta. Valmiutta osallistua koko koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Myönteistä asennoitumista sekä kokemusta erityisluokkien oppilaiden opettamisessa osana yleisopetuksen ryhmiä tai tarvittaessa erityisluokkia omassa oppiaineessaan. Kiinnostusta ja kykenevyyttä kansainväliseen yhteistyöhön sekä matkustushalukkuutta oppilaiden kanssa mahdollisiin yhteistyökohteisiin ulkomailla tai kotimaassa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Sari Hakola
050 518 4303
etunimi.sukunimi@espoo.fi
mieluiten sähtöpostitse (soittopyyntö tarvittaessa)