(Poistunut julkaisusta)

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön mukaan johtajan tehtävänä on:

1. Kehittää työtä ja vastaa toimiston toiminnasta, johtaa ja valvoo henkilökunnan toimintaa ja määrää sen tehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti.

2. Toimii henkilöstön esimiehenä.

3. Osallistuu merkittävässä määrin perheneuvontatyöhön.

4. Vastaa yhdessä muun keskuksen henkilökunnan kanssa perheneuvontatyön ja Palvelevan puhelimen tunnetuksi tekemistä.

5. Hyväksyy neuvottelukeskuksen työntekijöiden tehtävänkuvaukset ja työnjaon.

6. Antaa johtokunnalle sen pyytämät selvitykset keskuksen toiminnasta ja tekee esitykset työn kehittämiseksi sekä pitää yhteyttä kirkon perheasiaintoimistoon.

7. Toimii johtokunnan ja työvaliokunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä.

8. Valmistelee talousarvioehdotuksen, ehdotuksen toimintakertomukseksi sekä muut johtokunnalle esiteltävät asiat.

9. Hyväksyy neuvottelukeskuksen toimialaan kuuluvat laskut.

10. Vastaa määrärahojen käytöstä talousarvion puitteissa.

11. Tekee esityksen henkilökunnan vuosilomista.

12. Päättää henkilökunnan koulutuksesta koulutusmäärärahojen puitteissa.

13. Antaa työntekijöille matkamääräykset ja määrää työntekijän leirin tai retken ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi sekä hyväksyy leiri-, retki- ja viikkotoiminnan turvallisuusasiakirjat.

14. Tekee asiasta päättävälle viranhaltijalle esityksen viransijaisen, määräaikaisen työntekijän tai tilapäisen viran- tai toimenhaltijan palkkaamiseksi myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

15. Antaa hallintoelinten pyytämät perheneuvontaa ja Palvelevaa puhelinta koskevat lausunnot, ellei niitä ole pyydetty johtokunnalta.

16. Suorittaa muut johtokunnan, kirkkoneuvoston tai esimiehen antamat tehtävät.

17. Johtajan esimiehenä toimii Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra.

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kirkkohallituksen järjestämän perheneuvonnan erityiskoulutuksen (tai aiemman perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen) suorittaminen tai sitoutuminen kyseisen koulutuksen suorittamiseen. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaa hakeneen tulee tarvittaessa osallistua soveltuvuustutkimukseen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Johtajalta odotetaan avoimuutta ja kannustavaa työotetta sekä kykyä huolehtia työyhteisön hyvästä ilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta. Valinnassa katsotaan eduksi kokemus sielunhoidosta tai terapeuttisesta työskentelystä parien ja perheiden kanssa sekä jo suoritettu perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, pari- ja perheterapiakoulutus tai seksuaaliterapiakoulutus. Arvostamme myös osoitettua osaamista monipuolisten toimintatapojen käyttämisestä lähi-ihmissuhteiden hyväksi sekä esimieskokemusta tai muuta työkokemusta, jonka voi katsoa antavan hyvät valmiudet perheneuvonnan johtamiseen. Eduksi katsotaan myös työnohjaajapätevyys ja johtamiskoulutus, riittävä kirkon ja seurakuntien toiminnan sekä kirkon perheneuvonnan erityispiirteiden tuntemus, tyydyttävä englannin kielen taito tai muu kielitaito sekä valmiudet talouden suunnitteluun ja seurantaan.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.