(Poistunut julkaisusta)

PASUUNAMUSIIKIN LEHTORI / LECTURER IN TROMBONE MUSIC
Taideyliopisto / The University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.10.2019

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

PASUUNAMUSIIKIN LEHTORIA

2-5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen pituudesta ja prosenttiosuudesta (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Taideyliopisto käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmän (tenure track) vuoden 2020 alusta lähtien. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun aineryhmässä Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmässä voi opiskella pääaineena seuraavia instrumentteja: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni, tuuba, lyömäsoittimet ja harppu. Aineryhmä vastaa em. instrumenttien soiton opetuksesta sekä sen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta: https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/puhaltimet#Opettajat

Lehtorin tehtävät

Työsuhteen alkaessa valittavan lehtorin päätehtävänä on pasuunansoiton opetus. Hän toimii myös pasunistien yhteissoiton vastuuopettajana. Tässä roolissa lehtori koordinoi Sibelius-Akatemian orkestereiden pasuuna-ryhmän toimintaa, järjestää koesoittovalmennuksia ja sektiosoittoa pasunisteille. Tehtävään voi sisältyä myös vaskien kamarimusiikin opetusta, orkesterin vaskiryhmän ohjaamista ja muita tehtäviä.

Lehtorin opetuksen pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisen koulutuksen puolella. Lasten ja nuorten koulutuksen osalta lehtorin toivotaan tekevän aktiivista yhteistyötä musiikkioppilaitosten kanssa, jotta yliopisto-opintoihin hakevien pasunistien määrää pystytään tulevaisuudessa lisäämään.

Lehtori seuraa oman alansa kehitystä ja osallistuu aktiivisesti aineryhmän vaskisoitinmusiikin kehittämistyöhön. Muita tehtäviä ovat mm. tasosuoritusten arviointi ja opiskelijavalinnat. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät tehtävänhoitoprosentin mukaan. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta erinomaista soittotaitoa, vankkaa kokemusta orkesterisoitosta ja kamarimusiikista sekä kokemusta solistina toimimisesta. Monipuolinen opetuskokemus ja -taito, kokemus opetuksen organisoimisesta sekä halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat niin ikään edellytyksenä tehtävässä toimimiselle. Voidaksesi hoitaa tehtävää menestyksellisesti sinulta edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja ja opetusta yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa palautetta hyödyntäen. Kokemus taiteellisen toiminnan hyödyntämisestä opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä katsotaan myös eduksi.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Pedagogiset opinnot tai muuten osoitettu pedagoginen pätevöityminen, soveltuva tohtorintutkinto, näytöt yhteistyö-, ja organisointikykyä vaativista opetuksen kehittämis-, asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta katsomme sinulle eduksi.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 9.12.2019 ja se sisältää soittonäytteen (vapaavalintainen ohjelma, kestoltaan 15-20 min), opetusnäytteen ja haastattelun.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa.  

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston varadekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta joulukuussa 2019.

Hakeminen

Englanninkielinen hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 14.11. klo 23.59 otsikolla ”pasuunamusiikin lehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen motivaatiokirje
 2. CV ja/rekrytointiportfolio (ohje)

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Kaisa Holopainen, puh. +358 50 477 5567 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
 • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is now opening the post of

LECTURER IN TROMBONE MUSIC

for a fixed-term post of 2-5 years during the period of 1 January 2020 or according to contract. The candidate may express their wish for the duration and work volume (50–100 %) of employment when applying for the position.  The University of the Arts Helsinki is implementing tenure tracks for the teaching and researcher since the beginning of 2020. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track. In this recruitment, the possible next stages in the career path include University Lecturer or Teacher. 

The Lecturer will work in the Department of wind instruments, percussion and harp in Helsinki, one of the ten departments of the Faculty of Classical Music. In the department, the following instruments can be studied as a major subject: flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone, French horn, trumpet, trombone, euphonium, tuba, percussion and harp. The department is in charge of planning, carrying out, developing and evaluating the teaching of the above-mentioned instruments. More information about the department can be found via the University of the Arts Helsinki website: https://www.uniarts.fi/en/siba/wind-instruments

Tasks of the Lecturer

At the start of employment, the Lecturer’s main task is teaching the trombone. The Lecturer will also work as the teacher-in-charge of trombone ensemble playing. In this role, The Lecturer will coordinate the activities of the trombone group of Sibelius Academy’s orchestras as well as organize training for auditions and trombone section playing. The position may also include teaching brass chamber music, guiding the orchestra brass section and other tasks. 

The Lecturer will primarily teach bachelor- and master-level students. When it comes to children’s and youth education, we hope that the Lecturer will actively collaborate with music educational establishments in order to increase the number of trombonist applicants for university studies in the future.

The Lecturer follows the development of their field and actively participates in developing brass instrument music in the department. Other tasks include e.g. level performance evaluations and student admissions. The Lecturer will also take part in development and quality work, and if necessary, the University of the Arts Helsinki’s administrative bodies’ work.

In a full-time position, the Lecturer’s total annual working time amounts to 1,624 hours, including 455 hours of contact teaching. In a part-time position, the number of hours is determined by the work volume. Managing the tasks of the position successfully requires regular presence during the teaching season.

Selection criteria

We require that you have excellent playing skills, solid experience in orchestral playing and chamber music as well as experience in working as a soloist. Diverse experience and skill in teaching, experience in organizing teaching and the willingness and ability to provide support for students in their studies are also required in the position. In order to carry out the tasks successfully, you are also required to have good collaborative skills and a willingness to develop operations and teaching together with other teachers and students, based on feedback. Experience in utilizing artistic work in teaching and its development is considered an advantage.

We expect you to have a suitable master’s degree. Strong experience acquired from practical work along with particular artistic merits may, however, compensate for a missing degree. * Pedagogic studies or otherwise proven pedagogic qualifications, a suitable doctoral degree, proof of teaching development and expert tasks as well as positions of trust requiring collaboration and organisational skills, along with international networking and public affairs will be considered advantages.

Based on applications and other available information, the university will call the strongest applicants for a separate demonstration of proficiency, where we will evaluate each candidate’s commitment, aptitude and competence in relation to the post of Lecturer and the demands of the working environment. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki 9 December 2019. The demonstration will include a performance sample (programme of your choosing, duration 15–20 min), teaching sample and an interview.

*Selection criteria has been updated 25 October 2019.

Language proficiency

The teaching languages of the Sibelius Academy are Finnish, Swedish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish language skills and good command of English. From non-Finnish applicants, we require strong English language proficiency. Skills are evaluated in relation to the tasks of the post and assessed in a proficiency demonstration. The dean may decide to deviate from language proficiency requirements.

Teaching and research personnel are required to present one of the following certificates of proficiency in

Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question.

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The demand level of the post is on level 5–6. In addition, a personal salary component will be paid. In a full-time position (100%), the monthly salary at the beginning of employment will be approximately EUR 3,200–4,100.  

Selection procedure

On the basis of the proposal by the recruitment committee, the Vice Dean, Classical Music will decide which candidates will be invited to the demonstration of proficiency. After the demonstration, the recruitment committee makes a selection proposal. The Faculty Council comments the proposal, and thereafter the Dean of the Sibelius Academy makes the decision on the appointment of the Lecturer. The selection procedure is expected to conclude in December 2019.

How to apply

The application period concludes on 14 November 2019 at 23:59. Please address your application in English to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Lecturer in trombone music”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email. Your application must include the following (as a single pdf document):

 1. A letter of application
 2. CV and/recruitment portfolio (Instructions)

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled or continue the application period.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Head of the Department Kaisa Holopainen, tel. +358 50 477 5567 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact also Planning Officer (HR) Katja Vento, tel. +358 40 710 4213 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.