NoHo / Strindberg logo

Pantry chef, Restaurant Stindberg, Helsinki

NoHo / Strindberg