(Poistunut julkaisusta)

Palveluneuvoja
Lumo Energia Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2018

Ha­luat­ko si­nä ol­la mu­ka­na luo­mas­sa tu­le­vai­suu­den säh­köyh­tiö­tä? Lu­mo Energialla pää­set suo­raan mukaan kas­va­van yri­tyk­sen dy­naa­mi­seen toi­min­ta­mal­liin, se­kä uu­siu­tu­van ener­gian toi­mia­lan ai­nut­laa­tui­seen kas­vu­ta­ri­naan.


Va­jaan kol­men vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na jo yli 30 000 suo­ma­lais­ta yri­tys­tä ja yk­si­tyis­ta­lout­ta on va­lin­nut säh­köyh­tiök­seen Lu­mo Ener­gian. Vuo­den 2019 al­ku­puo­lel­le val­mis­tel­tu lis­tau­tu­mi­san­ti oli­si maam­me no­peim­pia.

Me us­kom­me vah­vas­ti uu­siu­tu­vaan ener­giaan, uu­teen tek­no­lo­giaan se­kä asia­kas­pal­ve­luun, sil­lä jo­kai­nen asiak­kaam­me on yk­si­lö, jon­ka ar­kea me ha­luam­me pa­ran­taa. Lii­ty tii­vii­seen, yh­tei­sel­lä ar­vo­poh­jal­la va­rus­tet­tuun tii­miin ja val­jas­ta oma osaa­mi­se­si se­kä ener­gia­si ke­hit­tä­mään pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta ener­gia-alal­la!

Tar­joam­me rei­lun pal­kit­se­mi­sen, kan­nus­ta­van työil­ma­pii­rin, va­kaat työo­lo­suh­teet ja tie­ten­kin toi­mi­vat puit­teet naut­tia työn te­ke­mi­ses­tä.

Et­sim­me Lu­mo Ener­gial­le pal­ve­lu­neu­vo­jaa pu­he­lin­vaih­tee­seen se­kä di­gi­taa­li­sis­sa asioin­ti­ka­na­vis­sa ta­pah­tu­vaan asia­kas­pal­ve­luun. Et­si­mäm­me hen­ki­lö on ulos­päin­suun­tau­tu­nut ja hy­vil­lä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­doil­la va­rus­tet­tu työn­te­ki­jä. Olet vas­tuun­tun­toi­nen, täs­mäl­li­nen, oma-aloitteinen ja ys­tä­väl­li­nen ei­kä hy­my­si hyy­dy edes pie­nen pai­neen alla. Ai­kai­sem­pi ko­ke­mus asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­tä se­kä ener­gia-alas­ta lue­taan eduk­si. Työs­ken­te­ly­pis­tee­si si­jait­see Lu­mo Ener­gian toi­mi­ti­lois­sa Hel­sin­gin Val­lil­las­sa.

Li­sä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä saat kir­joit­ta­mal­la säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen rek­ry@lu­moe­ner­gia.fi.