(Poistunut julkaisusta)

Palveluasiantuntija, IT-palvelut
Eduskunnan kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2019
EDUSKUNNAN KANSLIAN HALLINTO- JA PALVELUOSASTON IT-PALVELUISSA ON HAETTAVANA PALVELUASIANTUNTIJAN VIRKA (ID-numero 21–18–2019)   Eduskunnan kanslian tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät.   Eduskunnan kanslian osastoja ovat keskuskanslia, valiokuntasihteeristö, hallinto- ja palveluosasto, kansainvälinen osasto, tieto- ja viestintäosasto ja turvallisuusosasto.   Hallinto- ja palveluosastossa on hallintojohtajan esikuntatoiminnot, palvelukeskus, kiinteistötoimisto ja tietohallintotoimisto sekä työterveysasema.   Tehtäväalue sijoittuu hallinto- ja palveluosaston palvelukeskukseen, jonka tehtävänä on tuottaa mm. kokous-, logistiikka-, henkilöstö-, hankinta- sekä tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut. Palvelukeskuksen IT-palvelut opastaa ja ohjaa kaikissa eduskunnan tietoteknisiin laitteisiin, ohjelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvissä kysymyksissä sekä ongelmatilanteissa. IT-palvelut toimii tiiviissä yhteistyössä tietohallintotoimiston ja toimialan yhteistyökumppaneiden kanssa. IT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluu koko eduskuntayhteisö.   Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 5.8.2019 Hakuaika päättyy: 29.3.2019 klo 15.00 Työpaikan tiedot: Eduskunnan kanslia, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta  Virka on viraston yhteinen   Viran/tehtävän kuvaus: Palveluasiantuntijan tehtäviin kuuluu tietoteknisiin laitteisiin, ohjelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin liittyvien tuki- ja palvelupyyntöjen käsittely. Työskentely on asiakaspalvelutyötä palvelupisteellä, puhelimessa, sähköpostilla ja etätyöhallinnan avulla. Tehtävässä työskennellään päivittäin mobiililaitteiden (iOS ja Android) sekä niihin liittyvien sovellusten parissa. Lisäksi tehtävään kuuluu  projektityöskentelyä tieto- ja viestintätekniikan ja –liikenteen kehittämishankkeissa.   Kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva koulutus ja se, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaisen taidon ja kyvyn, jota tehtävän menetyksellinen hoitaminen edellyttää.   Hakijalta odotamme: Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvaa tietoteknistä koulutusta, projektiosaamista, hyvää MSOffice 365- sovelluksien tuntemusta sekä hyvää Windows -käyttöjärjestelmien osaamista. Lisäksi hakijalta edellytetään kyvykkyyttä ylläpitää ja kehittää itsenäisesti MSExcel –taulukoita, sekä AD:n (Active Directory), tietoverkkojen ja tietoturvan osaamista.   Virkaan nimitettävältä edellytetään asiakaslähtöisyyttä, kykyä omaksua asioita nopeasti, oma-aloitteisuutta sekä ratkaisukeskeistä ajattelukykyä. Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen tarvitaan hyviä kirjallisia ja suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä yhteistyötaitoja.   Parhaat edellytykset tehtävässä menestymiseen antaa kokemus tieto- ja viestintätekniikan alan asiakaspalvelutehtävistä sekä tieto- ja viestintätekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto.   Työssä tarvittava kielitaito: Kotimaisten kielten lisäksi englannin kielen taito.   Palkkauksen peruste: Palkkaus sijoittuu eduskunnan kanslian palkkausjärjestelmässä vaativuusluokkaan 8 ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta (2 485,22 – 3 727,83 euroa/kk).   Koeaika on kuusi kuukautta. Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita. Eduskunta on savuton työpaikka.   Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi   Hakemus tallennetaan valtion työnhakusivustolle www.valtiolle.fi. Voit hakea tätä työpaikkaa myös lähettämällä tai tuomalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero.   Eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta   Lisätietoja tehtävästä: Palvelupäällikkö Mervi Råman, 09 432 2589 / etunimi.sukunimi@eduskunta.fi. Tiedustelut 13 – 14.3.2019 klo 10.00-13.00     FÖRVALTNINGS- OCH SERVICEAVDELNINGENS IT-TJÄNST VID RIKSDAGENS KANSLI SÖKER EN ADMINISTRATÖR (ID-nummer 21–18–2019)   Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att sköta de uppgifter som hör till riksdagen i dess egenskap av statsorgan.   Till kansliet hör centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltnings- och serviceavdelningen, internationella avdelningen, utrednings- och informationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.   Vid förvaltnings- och serviceavdelningen finns förvaltningsdirektörens stab, serviceenheten, fastighetsbyrån, it-byrån och företagshälsan.   Tjänsten är förlagd till serviceenheten som svarar för bland annat mötes- och logistiktjänster, stödtjänster för informations- och kommunikationsteknik, personaltjänster och upphandlingstjänster. It-tjänsten hjälper ledamöter och personal i frågor och problemsituationer som gäller riksdagens it-utrustning, programvara och datakommunikationsförbindelser. Den arbetar i tätt samarbete med it-byrån och en rad samarbetspartner inom verksamhetsområdet. Kundkretsen består av hela riksdagen.   Tjänsten är ordinarie, tillträde: 5.8.2019 Ansökningstiden går ut: 29.3.2019 kl. 15.00 Arbetsplats: Riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 Riksdagen  Tjänsten är gemensam för hela ämbetsverket.   Beskrivning av tjänsten/anställningen: I dina uppgifter ingår det att behandla stöd- och servicebegäranden i frågor som gäller it-utrustning, programvara och datakommunikationsförbindelser. Du arbetar med kundtjänst vid helpdesken, per telefon, per e-post och med hjälp av fjärrstyrning. Du arbetar dagligen med mobila enheter (iOS och Android) samt tillhörande applikationer. Dessutom ska du arbeta med olika utvecklingsprojekt inom informations- och kommunikationsteknik och datakommunikation.   Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning och att du i din tidigare verksamhet har visat dig ha den skicklighet och förmåga som krävs för att framgångsrikt sköta tjänsten.   Vi förväntar oss: Lämplig it-utbildning, projektkompetens samt god kännedom om programvaran MS Office 365 och operativsystemet Windows. Dessutom ser vi gärna att du har förmåga att upprätthålla och självständigt utveckla tabeller med MS Excel samt kännedom om AD (Active Directory), datanät och informationssäkerhet.   Vi förväntar oss också att du är kundorienterad, har snabb inlärningsförmåga, kan arbeta självständigt och är lösningsinriktad. För att framgångsrikt sköta tjänsten krävs god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt god samarbetsförmåga.   Bäst klarar du av arbetet om du har erfarenhet av kundbetjäning inom informations- och kommunikationsteknik samt yrkeshögskoleexamen inom informations- och kommunikationsteknik.   Behövliga språkkunskaper: De inhemska språken och dessutom kunskaper i engelska.   Lön: Lön enligt kravnivå 8 i riksdagens kanslis lönesystem plus en individuell lönedel som utifrån en prestationsbedömning är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen (2 485,22–3 727,83 euro i månaden).   Prövotiden är sex månader.   Vi vill gärna ha både kvinnliga och manliga sökande.   Riksdagen är en rökfri arbetsplats.   De sökande kan efter samtycke komma att genomgå en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Läs mer om proceduren och dina rättigheter på www.supo.fi.   Gör helst din ansökan på www.valtiolle.fi. Du kan också posta ansökan eller lämna in den på adressen nedan. Uppge ID-numret både i ansökan och på kuvertet.   Registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 Riksdagen   Närmare information: Servicechef Mervi Råman, 09-432 25 89, fornamn.efternamn@riksdagen.fi Förfrågningar 13–14.3.2019 kl. 10.00–13.00