(Poistunut julkaisusta)

Överarkitekt
Kyrkostyrelsen

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.1.2019

Kyrkostyrelsen sköter den gemensamma förvaltningen, ekonomin och verksamheten för
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkans hus finns i Helsingfors centrum.

Vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning ledigförklaras fr.o.m. 1.4.2019 tjänsten som

ÖVERARKITEKT

Till överarkitektens uppgifter hör att utveckla församlingarnas byggnadsväsende, främja underhållet av och säkerheten för kyrkliga byggnader och andra församlingsbyggnader samt se till att byggnadsskyddet för församlingarnas byggnadsbestånd ombesörjs och kulturarvet värnas.

Till överarkitektens arbetsuppgifter hör bl.a. att
- bereda anvisningar för användningen, säkerheten och skyddet av församlingarnas byggnader samt för upprätthållandet av kulturarvet,
- som sakkunnig ge råd och utbildning till församlingarna i frågor som rör byggande och byggnader, särskilt med beaktande av byggnadsskyddet och kulturarvsvärdet,
- bereda och för Kyrkostyrelsen föredra ärenden inom det egna området (bl.a. byggande av kyrkliga byggnader, väsentliga ändringar och byggnadsunderstöd),
- hålla kontakt med statliga myndigheter inom det egna verksamhetsområdet samt med högskolornas och andra aktörers enheter.

Överarkitekten ska ha lämplig högre högskoleexamen (arkitekt) och god förtrogenhet med arbetsområdet. Erfarenhet av arbete med eller forskning kring den kyrkliga byggda kulturmiljön räknas som merit. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan arbetet inleds ska ett godtagbart läkarintyg visas.

Den som väljs för uppgiften ska behärska allmänna kontorssystem och vara väl förtrogen med mer omfattande datasystem, databaser och hur man använder tillämpningar av dem. Vi värdesätter god interaktions- och samarbetsförmåga samt framställnings- och utbildningsförmåga. Vi förutsätter dessutom utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.4.2019 eller enligt överenskommelse. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (lön 4 405,75 euro/mån.). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel (högst 15 %) som baserar sig på arbetserfarenhet.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas i första hand via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sakasti.fi/tyopaikat (Avoimet työpaikat) eller till Kyrkostyrelsens registratorskontor, PB 210, 00131 Helsingfors (besöksadress Södra kajen 8) eller kyrkostyrelsen@evl.fi Ansökningshandlingarna returneras inte.

Ansökan ska vara framme senast torsdag 24.1.2019 kl. 16.00. Frågor besvaras av ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902. Ansökninstiden har förlängts. Tidigare inlämnade ansökningar till befattningen beaktas.