(Poistunut julkaisusta)

Oikeuspalvelut-yksikön päällikkö / Chef för enheten för juridiska tjänster
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2019

Oikeuspalvelut-yksikön päällikkö

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylävirasto hakee oikeuspalvelut-yksikköön päällikköä, lakimiehen virkaan. Oikeuspalvelut-yksikkö vastaa ja huolehtii oikeudellisesta tuesta ja ohjeistuksesta viraston julkisissa hankinnoissa sekä kaavoitukseen ja väylänpitoon liittyvissä juridisissa kysymyksissä; tuesta sopimusasioissa; vahingonkorvausasioiden hoitamisesta, tietosuojajuridiikasta, valmistelusta valtionavustusten myöntämisessä ja muista viraston oikeudellisista asioista. Yksikkö huolehtii viraston säädösvalmisteluun liittyvien lausuntojen valmistelusta. Lisäksi yksikkö huolehtii sähköisen kilpailutustyökalun palvelusta. Yksikön tehtäviin kuuluu myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikenne- ja infrastruktuurivastuualueiden toiminnallinen ohjaus oikeudellisissa asioissa viraston tehtäväkentällä.

Virka on vakituinen, mutta virkaan nimitetylle annetaan määräaikainen tehtävämääräys yksikönpäällikön tehtävään tällä hetkellä 31.12.2020 asti, vastaavalla tavoin kuin muutkin viraston esimiestehtävät ovat määräaikaisia.

Yksikön päällikkö vastaa yksikkönsä päivittäisistä esimiestehtävistä sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Oikeuspalvelut -yksikkö sijoittuu hallinto- ja oikeuspalvelut - toimintoon ja yksikön päällikkö osallistuu toiminnon johtamiseen sen johtoryhmän jäsenenä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteiden alalta, työkokemus lakimiestehtävistä, motivaatio esimiestyöhön ja kokemus asiantuntijoiden johtamisesta, aktiivinen työote, hyvät vuorovaikutustaidot sekä viranomaistoiminnan tuntemus. Arvostamme hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua. Englannin kielen taito on eduksi.

Tehtävään valittavalta edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.2.2019 15:00
ID: 31-27-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Mahdolliset muut todistukset pyydämme erikseen rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän mukaisesti, yksikön päällikön tehtävässä noin vaativuustasolle 13 - 14. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa (enintään 50 % vaativuustason palkasta).

Edut

 • Joustava työaika
 • Etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • Työmatkaetu
 • Työnantajan tukema lounas

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Laura Kuistio
Johtaja, hallinto- ja oikeuspalvelut
029 534 3962
laura.kuistio@vayla.fi

Toimipiste

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

VÄYLÄ/507/01.01.01/2019.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.

Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä


Chef för enheten för juridiska tjänster

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 12 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Ämbetets enhet för juridiska tjänster ansvarar för och tar hand om det juridiska stödet och anvisningarna vid ämbetets offentliga upphandlingar samt vid juridiska frågor kring planläggning och trafikledshållning; stöd i kontraktsärenden, skötsel av skadeersättningsärenden, dataskyddsjuridik, förberedelser vid beviljande av statsunderstöd och övriga juridiska ärenden i ämbetet. Enheten tar hand om beredningen av utlåtanden i anslutning till ämbetets lagberedning. Enheten sköter även tjänsten för det elektronisk konkurrensutsättningsredskapet. Till enhetens uppgifter hör även sektorsstyrningen av ansvarsområdena för trafik och infrastruktur vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna i juridiska ärenden inom ämbetets uppgiftsområde.

Tjänst är fast, men den som utnämns till tjänsten ges ett tidsbundet uppgiftsförordnande för uppgiften som enhetschef för tillfället fram till 31.12.2020, på motsvarande sätt som de övriga chefstjänsterna vid ämbetet är tidsbundna.

Enhetschefen ansvarar för sin enhets dagliga chefsuppgifter samt för resultaten för och utvecklingen av enheten.

Enheten för juridiska tjänster ligger inom funktionen juridiska tjänster och förvaltningstjänster, och enhetschefen deltar i ledningen av funktionen som en del av dess ledningsgrupp.

En säkerhetsutredning kan göras över den som väljs till en tjänst eller befattning med personens samtycke (Säkerhetsutredningslagen 726/2014). Mera om säkerhetsutredningen och vilka rättigheter den person har som är föremål för utredningen hittas på www.supo.fi

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna för att framgångsrikt kunna sköta uppgiften är högre högskoleexamen inom området juridik, erfarenhet av juristuppgifter, motivation för chefsarbete, erfarenhet av att leda sakkunniga, ett aktivt arbetsgrepp, goda kommunikationsfärdigheter och kännedom om myndighetsverksamhet. Vi uppskattar god förmåga att kunna uttrycka sig i skriftlig och muntlig form. Kunskaper i engelska är till fördel.

Den som väljs till tjänsten förutsätts ha de kunskaper i inhemska språk som krävs av en tjänsteman.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.4.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 18.2.2019 15:00
Referensnummer:   31-27-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Lön

Lönen bestäms enligt ämbetets lönesystem, uppgifter för enhetschefen ligger ungefär på kravnivå 1314. Därtill betalas en lönedel som baserar sig på inidividuell arbetsprestation (högst 50 % av kravnivåns lön).

Förmåner

 • Flexibel arbetstid
 • Möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • Arbetsresesedel
 • Arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Laura Kuistio
Direktör för administration och juridik
029 534 3962
laura.kuistio@vayla.fi

Kontor

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

Övrigt

VÄYLÄ/507/1.1.2001/2019

Vid tillsättningen av tjänsten görs eventuellt en lämplighetsbedömning.

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här