(Poistunut julkaisusta)

OBOEMUSIIKIN LEHTORI
Taideyliopisto / The University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2019

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. 

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

OBOEMUSIIKIN LEHTORIA

2-5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen pituudesta ja prosenttiosuudesta (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Taideyliopisto käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmän (tenure track) vuoden 2020 alusta lähtien. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun aineryhmässä Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmässä voi opiskella pääaineena seuraavia instrumentteja: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, baritoni, tuuba, lyömäsoittimet ja harppu. Aineryhmä vastaa em. instrumenttien soiton opetuksesta sekä sen suunnittelusta, kehittämisestä ja arvioimisesta. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta: https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/puhaltimet 

Lehtorin tehtävät

Työsuhteen alkaessa päätehtäväsi lehtorina on oboensoiton opetus. Olet myös vastuussa klassisen musiikin osaston oboeopetuksesta ja sen kehittämisestä. Myös oboistien ryhmätoimintojen järjestäminen on sinun vastuullasi. Lehtorina opetuksesi pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoisen koulutuksen puolella. Toivomme, että pidät aktiivisesti kansainvälisiä verkostojasi yllä. Lasten ja nuorten koulutuksen osalta sinun toivotaan tekevän aktiivista yhteistyötä suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa, jotta yliopisto-opintoihin hakevien oboistien määrää pystyttäisiin sitäkin kautta lisäämään.

Lehtorina seuraat oman alasi kehitystä ja osallistut aktiivisesti puupuhallinkoulutuksen kehittämistyöhön aineryhmässä. Muita tehtäviäsi ovat mm. osallistuminen puupuhaltimien tasosuoritusten arviointeihin ja opiskelijavalintoihin. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.

Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Osa-aikaisessa tehtävässä tuntimäärät määräytyvät tehtävänhoitoprosentin mukaan. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta erinomaista soittotaitoa, vankkaa kokemusta orkesterisoitosta ja kamarimusiikista sekä kokemusta solistina toimimisesta. Monipuolinen opetuskokemus ja -taito, kokemus opetuksen organisoimisesta sekä halu ja kyky auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat niin ikään edellytyksenä tehtävässä toimimiselle. Voidaksesi hoitaa tehtävää menestyksellisesti sinulta edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja ja opetusta yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa palautetta hyödyntäen. Kokemus taiteellisen toiminnan hyödyntämisestä opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä katsotaan myös eduksi.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Pedagogiset opinnot tai muuten osoitettu pedagoginen pätevöityminen, soveltuva tohtorintutkinto, näytöt yhteistyö-, ja organisointikykyä vaativista opetuksen kehittämis-, asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta katsomme sinulle eduksi.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 7.-8.12.2019 ja se sisältää soittonäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun seuraavasti:

 1. Esitysnäyte, 20 minuuttia pianon kanssa, 2-3 vapaavalintaista erityylistä teosta, yksi näistä voi olla lyhyehkö sooloteos ilman pianoa
 2. Opetusnäyte 2 x 20 min., kaksi eri vaiheessa olevaa opiskelijaa. Opetettavat teokset ilmoitetaan kutsun yhteydessä
 3. Haastattelu 10–15 minuuttia

Sibelius-Akatemia järjestää paikalle pianistin, mutta myös oman pianistin käyttö on mahdollista.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa.

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston varadekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta joulukuussa 2019.

Hakeminen

Englanninkielinen hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 14.11. klo 23.59 otsikolla ”oboemusiikin lehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen motivaatiokirje
 2. CV ja/rekrytointiportfolio (ohje)

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Kaisa Holopainen, puh. +358 50 477 5567 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
 • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.


The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is now opening the post of

LECTURER IN OBOE MUSIC

for a fixed-term post of 2-5 years, starting from 1 January 2020 or according to contract. The candidate may express their wish for the duration and work volume (50–100 %) of employment when applying for the position. The University of the Arts Helsinki is implementing tenure tracks for the teaching and researcher staff since the beginning of 2020. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track. In this recruitment, the possible next stages in the career path include University Lecturer or Teacher.

The Lecturer will work in the Department of wind instruments, percussion and harp in Helsinki, one of the ten departments of the Faculty of Classical Music. In the department, the following instruments can be studied as a major subject: flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone, French horn, trumpet, trombone, euphonium, tuba, percussion and harp. The department is in charge of planning, carrying out, developing and evaluating the teaching of the above-mentioned instruments. More information about the department can be found via the University of the Arts Helsinki website: https://www.uniarts.fi/en/siba/wind-instruments

Tasks of the Lecturer 

At the start of employment, your main task as Lecturer is teaching oboe. You are also in charge of carrying out and developing oboe teaching at the Faculty of Classical Music. You are also tasked with organising the group activities of oboists. As Lecturer, you will primarily teach bachelor- and master-level students. We hope that you will actively maintain your networks. When it comes to children’s and youth education, we hope that you will actively collaborate with Finnish music educational establishments in order to increase the number of oboist applicants for university studies through this channel.

As Lecturer, you follow the development of your field and actively participate in the development of woodwind education at the department. Other tasks include e.g. participating in woodwind level performance evaluations and student admissions. The Lecturer will also take part in development and quality work, and if necessary, the University of the Arts Helsinki’s administrative bodies’ work.

In a full-time position, the Lecturer’s total annual working time amounts to 1,624 hours, including 455 hours of contact teaching. In a part-time position, the number of hours is determined by the work volume. Managing the tasks of the position successfully requires regular presence during the teaching season.

Selection criteria

We require that you have excellent playing skills, solid experience in orchestral playing and chamber music as well as experience in working as a soloist. Diverse teaching experience and skills, experience in organising teaching and the willingness and ability to provide support for students in their studies are also requirements of the position. In order to carry out the tasks successfully, you are also required to have good collaborative skills and a willingness to develop operations and teaching together with other teachers and students, based on feedback. Experience in utilizing artistic work in teaching and its development is considered an advantage.

We expect you to have a suitable master’s degree. Strong experience acquired from practical work along with particular artistic merits may, however, compensate for a missing degree. Pedagogic studies or otherwise proven pedagogic qualifications, a suitable doctoral degree, proof of teaching development and expert tasks as well as positions of trust requiring collaboration and organisational skills, along with international networking and public affairs will be considered advantages.

Based on applications and other available information, the university will call the strongest applicants for a separate demonstration of proficiency, where we will evaluate each candidate’s commitment, aptitude and com At the start of employment, the Lecturer’s main task is teaching Managing the tasks of the position successfully requires petence in relation to the post of Lecturer and the demands of the working environment. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki between 7–8 December 2019. The demonstration will include a performance and teaching sample and an interview as follows:

 1. Performance sample, 20 minutes with the piano, 2–3 works of your choosing in different styles, one may be a rather short solo work without piano
 2. Teaching sample 2 x 20 min., two students at different stages in their studies. Works to be taught are announced in conjunction with the invitation
 3. Interview, 10–15 minutes

The Sibelius Academy will arrange for a pianist on site, but it is also possible to use your own pianist.

Language proficiency

The teaching languages of the Sibelius Academy are Finnish, Swedish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish language skills and good command of English. From non-Finnish applicants, we require strong English language proficiency. Skills are evaluated in relation to the tasks of the post and assessed in a proficiency demonstration. The dean may decide to deviate from language proficiency requirements.

Teaching and research personnel are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

1) A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);

2) A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;

3) A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question.

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The demand level of the post is on level 5–6. In addition, a personal salary component will be paid. In a full-time position (100%), the monthly salary at the beginning of employment will be approximately EUR 3,200–4,100. 

Selection procedure

On the basis of the proposal by the recruitment committee, the Vice Dean, Classical Music will decide which candidates will be invited to the demonstration of proficiency. After the demonstration, the recruitment committee makes a selection proposal. The Faculty Council comments the proposal, and thereafter the Dean of the Sibelius Academy makes the decision on the appointment of the Lecturer. The selection procedure is expected to conclude in December 2019.

How to apply

The application period concludes on 14 November 2019 at 23:59. Please address your application in English to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Lecturer in oboe music”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

Your application must include the following (as a single pdf document):

 1. A letter of application
 2. CV and/recruitment portfolio (Instructions)

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled or continue the application period.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Head of the Department Kaisa Holopainen, tel. +358 50 477 5567 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact also Planning Officer (HR) Katja Vento, tel. +358 40 710 4213 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.