Myyjä, Alepa Porttipuisto, Helsinki, HOK-Elanto

HOK-Elanto