Musiikkikasvatuksen professori / Professor of Music Education
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia / The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.2.2019

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia täyttää

MUSIIKKIKASVATUKSEN PROFESSORIN

tehtävän neljän vuoden määräajaksi 1.8.2019–31.7.2023 tai sopimuksen mukaan myöhemmästä ajankohdasta lukien. Tehtävä on tieteellinen. Tehtävän hoidosta 31.7.2023 jälkeen voidaan neuvotella tehtävään valittavan kanssa määräajan päättyessä. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Toimintaympäristö

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta, tutkimuksesta ja näihin liittyvästä taiteellisesta toiminnasta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Professorin toimi on sijoitettu Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, Jazzin ja Kansanmusiikin osastolle. Musiikkikasvatuksen oppiaineen piiriin kuuluu noin 230 perusopiskelijaa, noin 20 jatko-opiskelijaa, 3 professoria, 8 lehtoria ja noin 80 tuntiopettajaa. Sibelius-Akatemiassa on mahdollista suorittaa musiikkikasvatuksen oppiaineessa musiikin kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinto.

Musiikkikasvatuksen kandidaatti-, maisteri- ja tohtorikoulutus ja tutkimus toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Oppiaineen piirissä osallistutaan aktiivisesti Taideyliopiston muiden akatemioiden kanssa toteutettavaan kehittämistyöhön.

Lisätietoja Taideyliopiston internet-sivuilta

Musiikkikasvatuksen professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 • tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 • johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 • ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 • osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 • antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 • hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Professorin toimen harjoittamisessa on otettava huomioon Taideyliopiston lakiin perustuvat tehtävät sekä yliopiston strategia.

Musiikkikasvatuksen professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 • Tehtävään sisältyy ensisijaisesti maisterintutkintoon liittyvien opinnäytteiden ohjausta sekä jossain määrin ohjausta tohtorikoulutuksessa musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Professori osallistuu kandidaatti- ja maisteritason opiskelijoiden tutkimusopintojen sekä opettajan pedagogisten opintojen opettamiseen.
 • Professorilla on kandidaatti- ja maisteritason opetuksen ja tieteellisen koulutuksen kehittämis- ja organisointivastuuta yhteistyössä muun opetus-, tutkimus- ja palveluhenkilöstön kanssa. Lisäksi professori osallistuu yliopistopedagogisen koulutuksen kehittämiseen Taideyliopistossa. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyötä sekä Taideyliopiston sisällä että muiden yhteistyöyliopistojen ja yhteistyötahojen kanssa.
 • Tutkimuksen tekeminen sekä tulosten julkaiseminen kansallisesti ja kansainvälisesti ovat osa professorin toimenkuvaa. Professori toimii musiikkikasvatuksen ja erityisesti koulujen musiikinopetuksen kannalta merkityksellisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Musiikkikasvatuksen koulutuksen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen sekä verkostoituminen alan kannalta tärkeiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa kuuluvat professorin tehtäviin.
 • Professorin tulee vahvistaa tutkimuksen, tohtorikoulutuksen ja peruskoulutuksen vuorovaikutusta. Professori vastaa osaltaan alan tutkimustiedon hyödyntämisestä sekä tutkimusperustaisen opetuksen edistämisestä aineryhmässä.
 • Professori toimii aktiivisesti musiikkikasvatuksen alan vastuutehtävissä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä osallistuu alan koulutuspoliittiseen keskusteluun.

Valintakriteerit

Sen lisäksi, mitä yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä säädetään, musiikkikasvatuksen professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää  

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä
 • musiikin aineenopettajan kelpoisuutta
 • hyvää opetustaitoa sekä kokemusta tutkimuksen ohjauksesta
 • käytännöllistä perehtyneisyyttä toimen tehtäväalaan
 • kykyä johtaa koulutuksen kehittämistyötä yliopistoyhteisössä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, jolla ei ole musiikin aineenopettajan kelpoisuutta, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsotaan kokemus aineenopettajan työstä.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Lisätietoa näistä löydät tämän linkin kautta avautuvasta dokumentista (pdf).

Pätevyyden arviointi

Arvioitaessa kutsuttavan kykyä korkeatasoiseen tutkimustyöhön otetaan huomioon hakijan tieteellinen koulutus, hakijan tekemä tieteellinen tutkimus ja julkaisutoiminta mukaan lukien hakijan tuottama tutkimusperusteinen oppimateriaali, kansainvälinen toiminta sekä muut tieteelliset ansiot.

Tutkimusansioita arvioitaessa otetaan huomioon tutkimuksen suuntautuminen musiikkikasvatukseen.

Opetusansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan pedagoginen koulutus, yliopistotasoisessa opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa yliopistotasoista oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Opetustaito arvioidaan soveltuvuusarvioinnin yhteydessä.

Sitoutuminen ja motivaatio päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyys alan kehittämisessä arvioidaan hakijan toimittamien hakuasiakirjojen ja erillisen soveltuvuusarvioinnin avulla. Soveltuvuusarvioinnissa hakijan taitoja, kykyjä ja näkemyksiä arvioidaan suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Soveltuvuusarviointi järjestetään Helsingissä 6.6.2019. Lisäksi soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Musiikkikasvatuksen professuurin opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta vaaditaan erinomainen suomen kielen taito sekä muiden opetuskielten hyvä hallinta. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin. Tehtäviin sisältyy ensisijaisesti suomenkielisten tutkielmien ohjausta. Taito osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Lisäksi kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai todistus, joka osoittaa kielitaidon muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittaminen)
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritettu hyväksytty arvosana.
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana. 

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu alkaessaan vaativuustasolle 8, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 5100-5700 euroa. 

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka päättää valinnasta. Rekrytointiprosessin arvioitu päättymisaika on kesäkuu 2019.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 8.3.2019 klo 15.00 (GMT +2). Englanninkielinen hakemus toimitetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Musiikkikasvatuksen professori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

1. Vapaamuotoinen hakukirje (maksimi 4 000 merkkiä), josta käyvät ilmi hakijan yhteystiedot ja jossa hakija kuvaa tutkimuksellisen ja pedagogisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa täytettävänä olevaan tehtävään. Lisäksi hän kuvaa, miten toteuttaisi työtään Sibelius-Akatemiassa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. 

2. Ansioluettelo, joka laaditaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti, ks.

3. Julkaisuluettelo, joka laaditaan Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti, ks.

4. Luettelo näytemateriaalista ja näytemateriaali: korkeintaan viisi julkaisua, jotka hakija liittää hakemukseensa osoittaakseen kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus ja näytemateriaali tulee toimittaa englanninkielisenä tai hakijan harkinnan mukaan tarpeellisin osin englanniksi käännettynä, koska hakuprosessissa käytetään kansainvälisiä asiantuntijoita. Yliopisto ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan sekä ansioluettelostaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä, jatkaa hakuaikaa tai ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa varadekaani Elina Laakso, elina.laakso(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4385. Parhaiten tavoitettavissa puhelimitse to 14.2. klo 13.30-15.00, ma 18.2. klo 15.30-18.00, ma 4.3. klo 14.00-15.00.
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Katja Vento, katja.vento(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4213.


The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is opening the post of

PROFESSOR OF MUSIC EDUCATION

for a fixed-term post of four years during the period of 1 August – 31 July 2023, or depending on the contract, starting later. The post is academic. Continuing the post after 31 July 2023 may be negotiated with the appointed applicant upon the ending of the fixed period. The fixed nature of the contract is based on the post being temporary.

Operational environment

The University of the Arts Helsinki (Uniarts Helsinki) was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy and Theatre Academy Helsinki. Uniarts Helsinki is a creative community of 2,200 students and approximately 650 person-years. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

The position is located in the Faculty of Music Education, Jazz and Folk Music. The Music Education programme includes approximately 230 bachelor- and master-level students and 20 doctoral students, 3 professors, 8 lecturers and approximately 80 teachers. Sibelius Academy provides the possibility to complete a Bachelor, Master and Doctor of Music degree in music education.

The bachelor, master and doctoral education as well as research in music education operate in close cooperation with each other. The programme includes active participation in development work carried out in cooperation with other academies of the University of the arts Helsinki.

More information can be found on the Uniarts Helsinki website:

Job description of Professor of Music Education

General Duties of the Professor

The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki requires that the Professor:

 • Conducts and publishes research representing their field
 • Leads, fosters and develops education within their field in cooperation with other university staff
 • Provides students with study guidance and is sufficiently at their disposal
 • Participates in the student admission process and study assessments
 • Provides the university with the necessary reports on his/her teaching as well as research work and/or artistic activities
 • Completes the required the administrative duties associated with his/her post.

Carrying out the post of professor must be done with consideration for the statutory tasks and strategy of Uniarts Helsinki.

Specific duties of the Professor of Music Education

 • The task consists primarily of guiding master-level theses, and to an extent, guidance in the doctoral programme in the Department of Music Education. The Professor takes part in teaching bachelor- and master-level students’ research studies and teachers’ pedagogical studies.
 • The Professor has tasks in the development and organization of bachelor- and master-level teaching and academic education, in cooperation with other teaching, research and service staff. In addition, the Professor participates in developing university pedagogy at the University of the Arts Helsinki. Carrying out the tasks requires cooperation, both within  Uniarts Helsinki and with other universities and instances of collaboration. 
 • Conducting research and publishing results nationally and internationally are part of the Professor’s job description. The Professor works in research and development projects that are significant for music education, and especially for the teaching of music education at schools. Developing collaboration in music education internationally and networking with nationally and internationally important instances in the field are part of the Professor’s duties.
 • The Professor shall strengthen the interaction between research and doctoral, bachelor- and master-level studies. The Professor will, for their part, be responsible for the utilisation of research information as well as the advancement of research-based teaching in the department.
 • The Professor is actively involved in tasks of responsibility in the field of music education and acts as an influencer, participating discussions on educational policies in the field.

 Selection criteria

In addition to the regulations of the Universities Act and Uniarts Helsinki’s Staff Regulations, carrying out the tasks of Professor of Music Education successfully requires  

 • A PhD or an equivalent scholarly doctoral degree
 • High-quality academic competence
 • Qualification of a music subject teacher
 • Good teaching skills and experience in guiding research
 • Practical knowledge of the field in question
 • The ability to lead educational development work in the university community and with partners of collaboration

A person without the qualification of a music subject teacher, who holds a scholarly doctoral degree can also be elected for the post if they have particular merits in other requirements.

Experience in working as a subject teacher is considered as an advantage.

The work and qualifications of professors are commented on in the Universities Act and the University of the Arts Helsinki’s Staff Regulations. More information can be found in the document opening through this link (pdf).

Evaluation of qualifications

When evaluating the applicant’s ability to conduct high-quality research, the applicant’s academic education, academic research and publications, including research-based study materials produced by the applicant, international activities as well as other academic merits will be considered.

The evaluation of research merits will consider the orientation of the research on music education.

The evaluation of teaching merits will consider the applicant’s pedagogical education, practical experience in university-level teaching, the ability to produce university-level study materials and other merits acquired in a teaching position. Teaching skills will be evaluated in a demonstration of proficiency.

The applicant’s commitment and motivation for working as a full-time professor, along with the vision on developing the field, will be evaluated on the basis of the documents develired by the applicant as well as a separate demonstration of proficiency. In the demonstration of proficiency, we will evaluate each candidate’s commitment, aptitude and competence in relation to the post of Professor and the demands of the working environment. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki on 6 June 2019. In addition, the evaluation process may include a personal assessment by an external partner if needed.

Language proficiency

The teaching languages of the post of Professor of Music Education are Finnish, Swedish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish and good command of other teaching languages. Language proficiency is evaluated in relation to the work tasks. The tasks include primarily guiding Finnish-language theses. Skills are assessed in a proficiency demonstration.

In addition, Finnish candidates are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test  included in the basic curriculum of a university-level institution);
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question. 

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The task-specific salary component is on level 8. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of the employment will be approximately EUR 5,100–5,700.

Recruitment process

The recruitment committee will assess the eligibility and suitability of the applicants based on their own evaluation as well according to the statements of at least two experts outside the University of the Arts Helsinki and any other available materials. The Sibelius Academy’s Academic Council comments the selection proposal made by the recruitment committee. Following this, the Dean of the Sibelius Academy makes the selection proposal to the Rector of the University of the Arts Helsinki, who then makes the final appointment of the Professor. The recruitment process is expected to be completed in June 2019.

How to apply

The application period concludes on 8 March 2019 at 3:00 p.m. (GMT +2). Please address your application to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Professor of Music Education”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

The application (one pdf document) must include the following:

1. Open application letter (max. 4,000 characters), complete with the applicant’s contact details. In this letter, the applicant describes his or her research and pedagogical vision, strengths and focus in relation to the post in question.

2. A CV completed according to the guidelines of the National Advisory Board on Research Ethics:
http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae

3. A list of publications completed according to the “Guidelines for list of publications” as specified by the Academy of Finland:
http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/application-guidelines/guidelines-for-list-of-publications/guidelines-for-complete-list-of-publications/

4. Sample materials and their respective catalogue: no more than five publications, which show his/her competence and merits in relation to the post in question.

There are international experts involved in the application process. Consequently, the application letter, CV and bibliography must be delivered in English. Materials written in other languages than English should be translated if deemed necessary. We do not translate any applications or documents.

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas, language proficiency certificates and CV.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled, continue the application period or consider applications submitted after the application period.

Enquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Vide Dean Elina Laakso, via email elina.laakso(at)uniarts.fi or tel. +358 40 710 4385. Best reached by phone on 14th February from 1:30pm-3pm, 18th of February from 3:30pm-6pm or on the 4th of March from 2pm-3pm.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact HR Officer Katja Vento, via email katja.vento(at)uniarts.fi. or tel. +358 40 710 4213.
Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1228036
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Sähköposti: Lähetä sähköpostia
 • Sijainti: Helsinki