Musiikkikasvatuksen lehtori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.6.2020

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen javahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000, professoreita 60 ja henkilötyövuosia noin 700.Haemme nyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan


MUSIIKKIKASVATUKSEN LEHTORIA


1.1.2021 alkaen. Tehtävä sijoittuu lehtorin vakinaistamispolulle ja voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva riippuen hakijan ansioista ja uravaiheesta. Lisätietoa yliopistomme urajärjestelmästä sekä vakinaistamispolusta löydät täältä.


Lehtori työskentelee Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolla musiikkikasvatuksen aineryhmässä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston verkkosivuilta.


Lehtorin tehtävät


- Musiikkikasvatuksen perustutkinto-opiskelijoiden didaktiikan opetus ja opetusharjoittelujen ohjaus

- Opettajan pedagogisten opintojen opetus


- Mahdollisesti erikseen sovittavia muita opetustehtäviä 


- Yhteistyö sekä Taideyliopistossa että yhteistyöyliopistojen kanssa


Opetustehtävien lisäksi lehtorin työhön kuuluu aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen ja/tai tieteellisen toiminnan suunnittelua, organisointia ja kehittämistyötä. Oman alan aktiivinen seuraaminen sekä aineryhmän kokoukset, työryhmät, opintosuoritusten arviointi ja opiskelijavalintoihin osallistuminen ovat osa toimenkuvaa. Lisäksi lehtori osallistuu kehittämis- ja laatutyöhön sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn.


Kokoaikaisessa tehtävässä lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia (1612 tuntia 1.8.2020 alkaen), josta 452 tuntia on kontaktiopetusta. Kokoaikaisen tehtävän hoitaminen edellyttää säännöllistä paikallaoloa opetuskauden aikana. Työskentely tulee sijoittumaan pääasiallisesti Taideyliopiston Töölön kampukselle.


Valintakriteerit


Odotamme Sinulta


-  maisterin tutkintoa ja musiikin aineenopettajan kelpoisuutta


-  pitkäaikaista ja monipuolista kokemusta peruskoulun ja/tai lukion kokoaikaisena musiikinopettajana toimimisesta


-  käytännöllistä perehtyneisyyttä haettavana olevan lehtoraatin tehtävän alaan


-  peruskoulun/lukion musiikin oppiaineen opetussuunnitelman perusteiden sisältöjen (esim. säveltämisen pedagogiikka, musiikkiteknologian opetuskäyttö) monipuolista hallintaa


-  motivaatiota ja valmiutta yliopistotasoiseen kehittämisyhteistyöhön


-  hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus-, suunnittelu- ja organisointitaitoja


 


Eduksi voidaan katsoa


-     bändisoitinten ja bändisoiton pedagogiikan monipuolinen osaaminen


-     luovan tuottamisen pedagogiikan osaaminen


-     musiikkiteknologian monipuolinen hallinta


-     oma taiteellinen ja/tai tutkimuksellinen toiminta


-     perehtyneisyys opetusharjoittelun ohjaukseen


-     korkeakoulutasoinen tehtävän alaan liittyvä opetuskokemus


-     soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto


 


Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä taiteelliset, opetukselliset että tutkimukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan yhteistyötaidot ja yhteiskunnalliset ansiot. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivulla.


Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään syyskuussa Helsingissä ja se sisältää opetusnäytteen, hakijan visiopuheenvuoron ja haastattelun.


Kielitaito


Taideyliopiston opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa suomen ja englannin kielen taitoa. Lisäksi kotimaisilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Taideyliopisto voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.


Palkkaus


Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa kokoaikaisessa (100 %) tehtävässä noin 3200-4100 euroa. 


Hakeminen


Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 17.8.2020 klo 23.59 (UTC +2) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta tästä (linkki hakulomakkeelle). Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen (kannattaa tarkistaa myös sähköpostin roskapostikansio käyttäjätunnusviestin osalta, jos viestiä ei ole saapuneissa viesteissä). Hakemukseen tulee liittää suomenkielisinä PDF-tiedostoina:


 


1. Vapaamuotoinen hakemus


2. Ansioluettelo


3. Opetusportfolio


 


Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.


Tehtävään kuuluu alaikäisten opettamista. Tehtävään valitun henkilön tulee esittää nähtäväksi rikostaustaote ennen työsopimuksen laatimista.Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) velvoittaa Taideyliopistoa pyytämään alle 18-vuotiaiden henkilöiden kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä (työsuhde yli 3 kk) nähtäväkseen rikostaustaotteen.


 


Tiedustelut


-   Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa musiikkikasvatuksen aineryhmän johtaja Aija Puurtinen, puh. 040 710 4381 tai sähköpostitse aija.puurtinen@uniarts.fi.


-   Rekrytointiprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Katja Vento, puh. +358 40 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi. 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot