(Poistunut julkaisusta)

Musiikinhistorian professori
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.3.2018

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia hakee

MUSIIKINHISTORIAN PROFESSORIA

viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Työ alkaa 1.8.2019. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve.

Toimintaympäristö

Sibelius-Akatemia vastaa taiteelliselle toiminnalle ja tutkimukselle perustuvasta musiikin alan ylimmästä koulutuksesta Suomessa. Sibelius-Akatemia kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, tutkijoita, pedagogeja ja muita musiikin asiantuntijoita. Se on yksi suurimmista konserttien tuottajista Suomessa, ja siellä on Suomen suurin yliopistollinen musiikin tutkimuksen keskittymä.

Tutkimuksellisin perustein täytettävä musiikinhistorian professorin tehtävä sijoittuu Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolle sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmään, joka on yksi osaston yhdeksästä yksiköstä. Aineryhmä järjestää mm. sävellyksen, musiikinteorian, musiikkianalyysin ja länsimaisen taidemusiikin historian opetusta, jota tarjotaan sekä sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän opiskelijoille että muille Sibelius-Akatemian opiskelijoille. Aineryhmässä harjoitetaan myös tutkimusta ja taiteellista toimintaa, ja aineryhmä osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa.

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) on tunnistettu tutkimuksen tärkeys ja tutkimus on asetettu yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi. Taideyliopistossa on kolme tutkimuksen fokusalueiden keskusta. Näistä yksi on Taideyliopiston historiafoorumi, jonka tehtävä on edistää historiantutkimusta. Historiafoorumi tarjoaa valittavalle professorille luontevan tutkimus- ja toimintaympäristön.  

Lisätietoja

 • Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmästä http://www.uniarts.fi/siba/savellys-ja-musiikinteoria
 • DocMus-tohtorikoulusta http://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/docmus-tohtorikoulu
 • Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueista http://www.uniarts.fi/tutkimus
 • Taideyliopiston strategiasta: http://www.uniarts.fi/avaintietoa  

Musiikinhistorian professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 1. tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Musiikinhistorian professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 • Professuurin alaan liittyvä kansainvälinen tutkimustyö ja julkaisutoiminta
 • Vastuu musiikinhistorian koulutuksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Opetus- ja ohjaustehtävät perus- ja tohtorikoulutuksessa
 • Osallistuminen koulutuksen kehitystyöhön (ennen muuta sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmässä sekä DocMus-tohtorikoulussa)
 • Tutkimusyhteistyö Sibelius-Akatemiassa ja Taideyliopistossa 
 • Koti- ja ulkomainen verkostoituminen

Valintakriteerit

Valittavalta henkilöltä edellytetään professuurin tehtäväaluetta edustavaa

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • näyttöä länsimaisen taidemusiikin historian alan tutkimustyöstä ja korkeatasoisesta julkaisemisesta
 • näyttöä monipuolisesta musiikinhistorian tutkimuksen menetelmällisestä hallitsemisesta
 • näyttöä kyvystä toimia vuorovaikutteisesti monialaisessa tutkimus- ja koulutusympäristössä
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimiseen liittyvästä osaamisesta
 • näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä
 • kokemusta musiikin rakenteiden tutkimuksesta
 • kokemusta korkeakoulutasoisesta musiikinhistorian opetuksesta ja kehittämisestä
 • erinomaista opetustaitoa sekä vankkaa kokemusta opinnäytteiden ja tutkimuksen tuloksellisesta ohjaamisesta.

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsotaan

 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • näytöt monialaisten tutkimusprojektien suunnittelusta ja johtamisesta
 • kokemus genrerajat ylittävästä musiikinhistorian tutkimuksesta
 • kokemus yhteistyöprojekteista muusikoiden kanssa
 • yliopistopedagoginen koulutus.

Hakijoiden sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioidaan hakuasiakirjojen, soveltuvuuden arvioinnin ja muiden käytettävissä olevien tietojen avulla. Tarvittaessa soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Nämä määritykset löytyvät tästä dokumentista.

Palkkaus

Työsuhteen ehdoissa noudatetaan yliopistojen yleistä työehtosopimusta, jonka palkkausjärjestelmässä määritellään palkat. Musiikinhistorian professorin tehtävän vaativuustaso on 8–9, jolloin kokonaiskuukausipalkka asettuu 5 400–6 800 €. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Alkupalkka sovitaan muista työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointitoimikunnan valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka tekee nimityspäätöksen. Musiikinhistorian professorin rekrytointiprosessin arvioidaan päättyvän loppuvuodesta 2018.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 25.4.2018 klo 15.00 (UTC +2). Englanninkieliset hakemukset tulee toimittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan otsikolla ”Musiikinhistorian professori” sähköpostitse (pdf/doc-muodossa) osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa opetuksellisen ja tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)
 2. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisestihttp://www.tenk.fi/en/content/template-researchers-curriculum-vitae
 3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisestihttp://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/
 4. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakukirje, ansioluettelo ja julkaisuluettelo tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Sibelius-Akatemia ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa sähköpostitse professori Lauri Suurpää tai professori Tuire Kuusi.
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, puh. 040 710 4213.
 • Taideyliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.