(Poistunut julkaisusta)

MUSIIKIN ESITTÄMISEN TUTKIMUKSEN PROFESSORI / PROFESSOR OF MUSIC PERFORMANCE RESEARCH
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia / The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.3.2019

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia hakee

MUSIIKIN ESITTÄMISEN TUTKIMUKSEN PROFESSORIA (professor of music performance research)

viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään DocMus-tohtorikouluun. Työ alkaa 1.1.2020. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve.

Toimintaympäristö

Sibelius-Akatemia vastaa taiteelliselle toiminnalle ja tutkimukselle perustuvasta musiikin alan ylimmästä koulutuksesta Suomessa. Sibelius-Akatemia kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, tutkijoita, pedagogeja ja muita musiikin asiantuntijoita. Se on yksi suurimmista konserttien tuottajista Suomessa, ja siellä on Suomen suurin yliopistollinen musiikin tutkimuksen keskittymä. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200 ja henkilötyövuosia noin 650.

Sibelius-Akatemiasta on valmistunut musiikin tohtoreita 1990-luvun alusta alkaen, ja kuluneen 28 vuoden aikana on valmistunut 217 tohtoria. Tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta tarjotaan taiteilijakoulutuksessa, tutkijakoulutuksessa ja soveltajakoulutuksessa, joissa kaikissa on tutkimuksellisia osioita. Tutkijakoulutuksessa tehdään perinteinen väitöskirja, soveltajakoulutuksessa opiskelija kehittää tutkimuksen keinoin musiikkiin liittyviä käytäntöjä ja välineitä, kun taas taiteilijakoulutuksessa opiskelija syventää omaa taiteilijuuttaan ja tutkimuksellista lähestymistapaansa. Tällä hetkellä tohtoriopiskelijoita on 148, joista 92 opiskelee DocMus-tohtorikoulussa: taiteilijakoulutuksessa 63, tutkijakoulutuksessa 16 ja soveltajakoulutuksessa yhdeksän.

Vuodesta 2013 alkaen Sibelius-Akatemia on ollut osa Taideyliopistoa yhdessä Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kanssa. Samalla kolmen akatemian yhteistyö tohtorikoulutuksessa on tiivistynyt entisestään, ja tohtorikoulutuksen toimintaympäristön monialaisuus korostunut.

Taideyliopiston strategiassa (2017–2020) on tunnistettu tutkimuksen tärkeys ja tutkimus on asetettu yhdeksi keskeiseksi painopistealueeksi; yliopistotason tämänhetkiset profilointialueet ovat taiteiden historia, taiteellinen tutkimus ja taidekasvatus. DocMus-tohtorikoulun tutkimus ja koulutus kohdentuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Yksikössä tehdään tutkimusta monista teoreettisista ja metodisista lähtökohdista.

Lisätietoja Taideyliopiston internet-sivuilta

 • DocMus-tohtorikoulusta: https://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/docmus-tohtorikoulu
 • MuTri-tohtorikoulusta: https://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/mutri-tohtorikoulu
 • Opiskelijoiden projekteja: https://www.uniarts.fi/tohtorikoulutus/docmus-tohtorikoulu
 • Tutkimuksesta Sibelius-Akatemiassa: https://www.uniarts.fi/sibaresearch
 • Taideyliopiston tutkimuksen fokusalueista: http://www.uniarts.fi/tutkimus
 • Taideyliopiston strategiasta: http://www.uniarts.fi/avaintietoa  

Musiikin esittämisen tutkimuksen professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 1. tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 2. johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 3. ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 4. osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 5. antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 6. hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Musiikin esittämisen tutkimuksen professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 • tutkimustyö ja julkaisutoiminta
 • oman erityisalan tutkimuksen näkemyksellinen kehittäminen
 • tutkimushankkeiden ja -ryhmien perustaminen ja rahoituksen hankkiminen
 • opetus- ja ohjaustehtävät pääasiassa tohtorikoulutuksessa, osin myös peruskoulutuksessa
 • vastuu tohtorikoulutuksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • koti- ja ulkomainen verkostoituminen

Musiikin esittämisen tutkimuksen professorin tutkimus voi liittyä esimerkiksi seuraaviin tutkimussuuntauksiin:

 • esittämiskäytännöt
 • esittämisen psykologia
 • esittämisen historia ja kulttuurihistoria
 • musiikkianalyysi ja musiikin esittäminen
 • instrumenttipedagogiikka
 • esittämisen filosofia

Valintakriteerit

Sen lisäksi, mitä yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä säädetään, musiikin esittämisen tutkimuksen professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • näyttöä korkeatasoisesta, kansainvälisestä tutkimuksesta ja tieteellisestä julkaisutoiminnasta
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimisesta
 • kokemusta tohtorikoulutuksesta ja näkemystä sen suunnittelusta ja organisoinnista
 • hyvää opetustaitoa ja vankkaa kokemusta tohtoriopiskelijoiden tuloksellisesta ohjaamisesta
 • kokemusta ja näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsotaan

 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • yliopistopedagoginen koulutus
 • useiden tutkimusmenetelmien hallinta
 • kokemus muusikkoudesta ja/tai tutkimusyhteistyöstä muusikoiden kanssa
 • näytöt monitieteisiin tutkimusprojekteihin osallistumisesta

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa yliopistolaissa ja Taideyliopiston henkilöstösäännössä. Lisätietoa näistä löydät tämän linkin kautta avautuvasta dokumentista (pdf).

Sitoutuminen ja motivaatio päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyys alan kehittämisessä arvioidaan hakijan toimittamien hakuasiakirjojen ja erillisen soveltuvuusarvioinnin avulla. Myös opetustaito arvioidaan soveltuvuusarvioinnin yhteydessä. Soveltuvuusarvioinnissa hakijan taitoja, kykyjä ja näkemyksiä arvioidaan suhteessa professorin tehtävien ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Soveltuvuusarviointi pyritään järjestämään Helsingissä lokakuussa 2019. Lisäksi soveltuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää tarvittaessa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta. Kielitaito osoitetaan soveltuvuusnäytteessä.

Lisäksi kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai todistus, joka osoittaa kielitaidon muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun perustutkintoon sisältyvän kielikokeen suorittaminen)
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus
 3. ylioppilastutkinnossa ao. kielessä suoritettu hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu alkaessaan vaativuustasolle 8, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 5100-5700 euroa. Palkkaus tarkentuu valittavan henkilön pätevyyden ja työkokemuksen perusteella. Alkupalkka sovitaan muista työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointitoimikunnan valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka tekee nimityspäätöksen. Rekrytointiprosessin arvioidaan päättyvän loppuvuodesta 2019.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista professorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 3.4.2019 klo 23.59 (UTC +2). Englanninkieliset hakemukset tulee toimittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Musiikin esittämisen tutkimuksen professori”. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa opetuksellisen ja tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään ja Sibelius-Akatemian tohtoriopiskelijoiden tarpeisiin (4 000 merkkiä)
 2. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti: https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti: https://www.aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
 4. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi tieteellistä julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakukirje, ansioluettelo ja julkaisuluettelo tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Sibelius-Akatemia ei käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa professori Tuire Kuusi, puh. 040 710 4337, parhaiten tavoitettavissa
  • to 7.3.2019 klo 15-16
  • pe 15.3.2019 klo 12-13
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213.
 • Taideyliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Rekrytointiselosteen Hakeminen -kohtaan (Hakemus > Numero 3: Julkaisuluettelo) on tehty seuraava muutos 12.3.2019: Suomen Akatemia päivitti verkkosivujaan, joten linkki on vaihdettu uuteen.
 

The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the arts and solidifies the arts as a driving force in society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the arts as well as its productive dialogue between pedagogy and research have earned the University of the Arts Helsinki a unique reputation on an international scale.

The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki is opening a post for a

PROFESSOR OF MUSIC PERFORMANCE RESEARCH

for a fixed-term post of five years, beginning on 1 January 2020. The post is located in the Sibelius Academy’s DocMus Doctoral School within the Faculty of Classical Music. Due to on-going developments in the programme and the field, this will remain a fixed-term post for the foreseeable future.

Working environment

The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work as well as teachers and other music professionals. It is one of the largest concert producers in Finland and home to the country’s largest hub of university music research, with approximately 2,200 students and 650 person-years.

Doctors of Music have graduated from the Sibelius Academy since the start of the 1990s. During the past 28 years, altogether 217 Doctors of Music have graduated from the Sibelius Academy. Doctoral education is offered in the Arts Study Programme, Research Study Programme and Applied Study Programme, all of which include a strong research core. The Research Study Programme involves a traditional doctoral dissertation, while students of the Applied Study Programme develop music-related practices and tools via research, and students of the Arts Study Programme deepen their artistry and research approach. There are currently 148 doctoral students: 92 in the DocMus Doctoral School, 63 in Arts Study Programme, 16 in Research Study Programme and nine in the Applied Study Programme.

Since 2013, the Sibelius Academy has been a part of the University of the Arts Helsinki, together with the Finnish Academy of Fine Arts and the Theatre Academy Helsinki. Collaboration among the three academies is increasing, as is the multidisciplinary character of the operating environment.

Research has been identified as a key focus area of the University of the Arts Helsinki 2017–2020. The current university-level profiling areas include history of the arts, artistic research and arts education. DocMus Doctoral School’s research and education are focused on the Western tradition of art music from a variety of theoretical and methodological approaches.

Further information can be found on the University of the Arts Helsinki website

 • DocMus Doctoral School: https://www.uniarts.fi/en/doctoral-education/docmus
 • MuTri Doctoral School: https://www.uniarts.fi/en/doctoral-education/mutri
 • Student projects: https://www.uniarts.fi/en/doctoral-education/docmus#Doctoral-students'-projects
 • Research at the Sibelius Academy: https://www.uniarts.fi/en/sibaresearch
 • Research focus areas at the University of the Arts Helsinki: https://www.uniarts.fi/en/research
 • Strategy of the University of the Arts Helsinki: https://www.uniarts.fi/en/about-us 

Professor of Music Performance Research – Job Description

General duties of the Professor

The Sibelius Academy of the University of the Arts stipulates that Professors:

1. Conduct and publish research representing their field
2. Lead, foster and develop education within their field in collaboration with other faculty members
3. Provide students with study guidance and remain sufficiently at their disposal
4. Participate in the student admissions process and study assessments
5. Provide the university with periodic reports on teaching, research and/or artistic activities
6. Complete required administrative duties associated with the post

Specified duties of the Professor of Music Performance Research

 • Research and publishing activity
 • Visionary development of research in one’s specialty area
 • Establishment of research projects and groups and procurement of related funding
 • Teaching and instruction tasks, to some extent in bachelor- and master-level studies, though primarily in doctoral education
 • Responsibility for overall development of doctoral education together with the doctoral schools
 • Domestic and international networking

Research for the Professor of Music Performance Research may be connected to the following areas:

 • Performance practices
 • Performance psychology
 • History and cultural history of performance
 • Analysis and performance
 • Pedagogy of performance
 • Philosophy of performance

Selection criteria

In addition to the Universities Act and Uniarts Helsinki’s Staff Regulations, the successful implementation of the tasks of Professor of Music Performance Research requires:

 • PhD or equivalent scholarly doctoral degree
 • Demonstration of high-level international research as well as academic publishing activity
 • Demonstrated success in securing research funding
 • Experience and vision in planning and organising doctoral education
 • Good teaching skills and success in supervising doctoral candidates
 • Experience and proof of international networking and successful collaboration

A person with a scholarly doctoral degree who does not fulfil all of the above-mentioned criteria may also be selected for the post if he/she is particularly distinguished in relation to all other criteria.

The following will be considered advantages:

 • Demonstration of results in academic planning or academic leadership tasks
 • Education in university pedagogy
 • Competence in several research methods
 • Experience in musicianship and/or research collaboration with musicians
 • Proof of participation in multidisciplinary research projects

The work and qualifications of professors are commented on in the Universities Act and the University of the Arts Helsinki’s Staff Regulations. More information can be found in the document opening through this link (pdf).

We will evaluate the commitment and motivation of applicants to work as a full-time professor, as well as their visions for and insights into fostering and developing their field based on their application materials and a separate demonstration of proficiency. In the proficiency demonstration, we will evaluate the teaching and other relative skills and competencies of the shortlisted candidates, as well as their viewpoints in other respects in relation to the demands of the tasks of the professor and their working environment. We will hold the demonstrations of proficiency in October 2019. If needed, in the evaluation of proficiency we may also take into account a personal assessment of the candidate provided by an external partner.

Language proficiency

The teaching languages of the post are Finnish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish and good command of the second national language and English. From non-Finnish applicants, we require excellent command of English. In accordance with the Staff Regulations of the University of the Arts Helsinki, the rector may decide to deviate from the language requirements. Language skills are assessed in the demonstration of proficiency.

In addition, Finnish candidates are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution)
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The task-specific salary component is on level 8. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of employment will be approximately EUR 5,100–5,700. The salary will be specified on the basis of the elected person’s qualifications and work experience. The starting salary will be agreed upon in connection with other terms of employment.

Recruitment process

The recruitment committee will assess the eligibility and suitability of the applicants based on their own evaluation as well as according to the statements of at least two experts outside the University of the Arts Helsinki and any other available materials. The Sibelius Academy’s Academic Council comments on the selection proposal made by the recruitment committee. Following this, the Dean of the Sibelius Academy makes the selection proposal to the Rector of the University of the Arts Helsinki, who then makes the final appointment of the Professor. The recruitment process is expected to be completed by the end of 2019.

The University of the Arts Helsinki plans to create tenure-track positions for professors and lecturers in 2019. The University of the Arts Helsinki reserves the right to include the open position as a tenure-track position once the university has decided on criteria for its tenure-track system.

How to apply

The application period concludes on 3 April 2019 at 23:59 p.m. (GMT +2). Please address your application in English to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments as a single document in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the subject heading “Professor of Music Performance Research”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

The application (one pdf document) must include the following:

 1. Open application letter, in which the applicant describes his/her vision of teaching and research, their strengths in relation to the post of Professor and to the needs of the Sibelius Academy’s  doctoral students (max. 4,000 characters)
 2. A CV completed according to the guidelines of the National Advisory Board on Research Ethics: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae
 3. A list of publications completed according to the “Guidelines for list of publications”, as specified by the Academy of  Finland: https://www.uniarts.fi/sites/default/files/Guidelines%20for%20list%20of%20publications%20Academy%20of%20Finland.pdf
 4. Sample materials and their respective catalogue: no more than five scholarly publications, which show his/her competence and merits in relation to the post in question

International experts are involved in the application process. Consequently, the application letter, CV and bibliography must be delivered in English. Materials written in languages other than English should be translated. We do not translate any applications or documents.

Prior to compiling the employment contract, the successful candidate must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

The University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled or to continue the application period without any way jeopardising the chances of previous applicants.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Professor Tuire Kuusi, tel. +358 40710 4337. She is best reached by email or phone on:

o   Thu 7 March 2019, 3:00-4:00 p.m.
o   Fri 15 March 2019, 12:00-1:00 p.m.

 • For further details concerning applying and the application process, please contact HR Officer Katja Vento, tel. +358 40 710 4213.
 • Email addresses of the University of the Arts Helsinki are in the format firstname.lastname@uniarts.fi.

The following change has been made to How to Apply section (The Application > Number 3: A list of publications) of the job description (13th of March 2019): The Academy of Finland updated its website, so the link has been changed to a new one (pdf).