(Poistunut julkaisusta)

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintojen vastuuopettaja ja Dimmi-hankkeen asiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2018

Haemme yhdistelmärekrytointina (70 %) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintoihin (30 op) vastuuopettajaa ja Dimmi-hankkeeseen asiantuntijaa Oulun kampukselle 6.8.2018 – 30.6.2019

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen (30 op) suunnittelussa on ollut mukana 19 ammattikorkeakoulua. Lisäksi osaamisalueiden määrittelyssä on ollut mukana työelämän edustajia eri puolilta Suomea. Tästä toteutuksesta vastaavat Diak, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Lisäksi palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Lue lisää erikoistumiskoulutuksesta: https://www.diak.fi/tyoelamapalvelut/koulutuspalvelut/erikoistumiskoulutukset/mielenterveys-ja-paihdetyon-erikoistumiskoulutus/

Dimmi – hankkeen päätavoitteena on nuorten (16 – 29 vuotiaiden) positiivisen mielenterveyden vahvistaminen tarjoamalla tukea elämänhallinnan taitoihin ja voimavaroja jokapäiväisistä elämänhaasteista selviytymiseen erityisesti silloin, kun nuorella on ahdistuneisuutta, stressiä tai muita negatiivisia tunnekokemuksia. Hanke kehittää ja tuottaa konkreettisia välineitä (Game of My Life –hyötypeli) sekä menetelmiä (nuorten itsehavainnointitaitojen ja psyykkisen itsesäätelyn keinot, asiantuntija- ja some-kanavat elämänhallinnan tukemisessa (Diak), vertaisystävätoiminta (Diak)) nuorten positiivisen mielenterveyden tukemiseen.

Pääasialliset työtehtävät ja vastuut

Dimmi-hankkeen asiantuntijan tehtävänä on erityisesti vertaisystävätoiminnan organisointi (rekrytointi, koulutus, ohjaus ja arviointi) ja toteutus. Osallistut asiantuntija- ja sosiaalisen median kanavien kartoitukseen, toimintamallien kehittämiseen ja mallintamiseen.

Mielenterveys- ja päihdetyön vastuuopettajan tehtäviin kuuluu vastata mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta, toteutuneen arvioimisesta ja dokumentoinnista ja raportoinnista rahoittajan (OKM) edellyttämillä tavoilla Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksella (kokonaisvastuu). Opetat ja arvioit erikoistumiskoulutuksen eri opintojaksojen oppimistehtäviä sekä vastaat erikoistujaryhmän ohjauksesta ja ammatillisen kehityksen portfolioiden tekemisestä. Lisäksi vastuuopettajana rakennat työelämäsuhteita mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen ja työelämätahojen välille, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Osallistut myös yhteistyöhön Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja ammattikorkeakouluverkostossa sekä tiedotat erikoistumiskoulutuksesta erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella ko. erikoistumiskoulutuksen jatkuvuuden (seuraavat toteutukset) varmistamiseksi.

Vaadittava koulutus, osaaminen ja työkokemus

  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (terveystieteet, yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet)
  • perehtyneisyys mielenterveys- ja/ tai päihdetyön teoreettisiin lähtökohtiin ja asiakastyön käytäntöihin, eritoten mielenterveys- ja/ tai päihdetyön työmenetelmiin
  • perehtyneisyys sosiaali- ja terveysalan/ mielenterveys-/ päihdetyön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, eritoten asiakaslähtöisiin TKI-toiminnan menetelmiin
  • opettajakokemus ja opettajan pedagogiset opinnot, perehtyneisyys korkeakouluopetukseen sekä ammatillisen kehityksen ja asiantuntijuuden ohjaukseen
  • kokemus opiskelijaryhmän ohjauksesta ja opiskeluprosessin eteenpäin viemisestä valmentavalla otteella
  • perehtyneisyys verkko-oppimisympäristöjen käyttöön opetuksessa ja TKI-toiminnassa
  • kokemusta nuorten ryhmämuotoisen mielenterveyttä edistävän ryhmätoiminnan organisoinnista ja toteutuksesta
  • mielenterveys- ja / tai päihdetyön yhteistyöverkostojen (työelämä) tuntemus erityisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella
  • hyvät valmiudet yhteistyöhön työelämätahojen ja korkeakoulujen kesken
  • innovoiva ja itsenäinen työote

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja haastavan mahdollisuuden opetus- ja hanketyöhön laajassa valtakunnallisessa verkostossa.

Hakuaika ja – menettely

Kiinnostuitko? Haethan tehtävää 30.5.2018 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa hanketoimintapäällikkö Sari Vilminko, 040 091 0223, sari.vilminko@diak.fi.