(Poistunut julkaisusta)

Meriväylien projektipäällikkö, ylitarkastajan virka
Väylävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.9.2020

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirasto toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina. 

Väylävirasto on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä. 

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väyläviraston tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista. 

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi) 
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi) 
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi) 
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/) 
Flickr (https://www.flickr.com/photos/vaylafi/) 

Tehtävän kuvaus

Meriväyläyksikkö hakee projektipäällikköä ylitarkastajan virkaan. 
Sijoituspaikka on Vaasa. 

Meriväyläyksikön vastuulla on Suomen rannikon vesiväylien ja niiden merenkulun turvalaitteiden kunnossapito. 

Projektipäällikkö vastaa vastuullaan olevien urakoiden kuten merenkulun turvalaitteiden korjaamisen ja kunnossapitoruoppausten valmistelusta, tilaamisesta ja valvonnasta. Lisäksi tehtävään kuuluu osallistuminen meriväyläyksikön korjausohjelmien laatimiseen ja vastuualueen ohjeiden ja menetelmien kehittämistyöhön 

Päätoiminta-alueena on Meriväyläyksikön Vaasan toimipisteen alue (pohjoinen Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeri), mutta tarvittaessa myös koko Suomen rannikko. 
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi 

Hakijalta odotamme

 • Soveltuvaa rakennusalan korkeakoulu- tai opistotason tutkintoa 
 • Yhteistyökykyä, kehittymismyönteisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja 
 • Matkustusvalmiutta 

Arvostamme 

 • kokemusta vesillä liikkumisesta 
 • motivaatiota uuden oppiseen ja oman osaamisen kehittämiseen. 

Katsomme eduksi kokemuksen infrarakentamisen rakennuttamisesta tai toteutuksesta. 


Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   2.1.2021 
tai sopimuksen mukaan. 
Virka on viraston yhteinen. 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   20.10.2020 16:00 
ID:   31-188-2020 
Sähköiset hakemukset: 

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta. 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 

Tässä vaiheessa toivomme hakemuksen liitteeksi vain CV:n. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
  

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. 


Edut

 • joustava työaika 
 • etätyömahdollisuus 
 • Smartum liikunta- ja kulttuurietu 
 • työmatkaseteli 
 • työnantajan tukema lounas. 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä 

Mika Lehtola 
aluepäällikkö
029 534 3386 
mika.lehtola@vayla.fi

Simo Kerkelä 
yksikönpäällikkö
029 534 3354 
simo.kerkela@vayla.fi 

Toimipiste 

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa 

Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi. 
Tehtävän täytössä voidaan noudattaa max. kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 
VÄYLÄ/6004/01.01.01/2020 
Lisätietoja: Tutustu työpaikkaamme tästä 
 

Projektchef för farleder, tjänst som överinspektör

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer. 

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 1,6 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer. 

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande. 

Twitter (https://twitter.com/vaylafi) 
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi) 
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi) 
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/) 
Flickr (https://www.flickr.com/photos/vaylafi/) 

Arbetsuppgifter

Farledsenheten söker en projektchef för en tjänst som överinspektör. 
Tjänsten finns i Vasa. 

Farledsenheten ansvarar för underhållet av farlederna vid Finlands kust och säkerhetsanordningarna för sjöfarten i dessa. 

Projektchefen ansvarar för att bereda, beställa och övervaka entreprenaderna på hens bord, såsom reparation av säkerhetsanordningar för sjöfarten och underhållsmuddringar. Till uppgiften hör dessutom att delta i utarbetandet av farledsenhetens reparationsprogram och i arbetet med att utveckla anvisningarna och metoderna inom ansvarsområdet. 

Det huvudsakliga verksamhetsområdet är området för farledsenhetens verksamhetsställe i Vasa (norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken), men vid behov också hela Finlands kust. 
En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi 

Kvalifikationer

 • Lämplig examen inom byggnadsbranschen på högskole- eller institutnivå 
 • Samarbetsförmåga, en positiv inställning till utveckling och god interaktionsförmåga 
 • Villig att resa i arbetet 

Vi uppskattar 

 • erfarenhet av att röra sig på vattnet 
 • motivation att lära sig nya saker och utveckla sitt eget kunnande. 

Erfarenhet av byggande eller genomförande av infrastrukturprojekt ses som merit. 


Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk 
Tillträde:   2.1.2021 
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. 

Ansökan

Ansök senast:   20.10.2020 16:00 
Referensnummer:   31-188-2020 
Välkommen att söka genom att: 

 • Göra en digital ansökan via denna länk. 

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte. 

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki 

I det här skedet behöver vi endast ditt CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor först senare under rekryteringen. 

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • Flexibel arbetstid 
 • möjlighet till distansarbete 
 • Smartum motions- och kulturförmån 
 • arbetsresesedel 
 • arbetsgivarsubventionerad lunch. 

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner 
Mika Lehtola 
regionchef
029 534 3386 
mika.lehtola@vayla.fi 


Simo Kerkelä 
enhetschef
029 534 3354 
simo.kerkela@vayla.fi 

Kontor 

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa 

Övrigt 

Innan tjänsten tillsätts görs eventuellt en lämplighetsbedömning. 
Då tjänsten tillsätts kan en prövotid på högst sex (6) månader tillämpas. 
VÄYLÄ/6004/01.01.01/2020 

Läs mer: Bekanta dig med vår arbetsplats här