(Poistunut julkaisusta)

MARKKINAOIKEUS HAKEE ASIANTUNTIJAJÄSENIÄ
Markkinaoikeus

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.3.2020

MARKKINAOIKEUDEN SIVUTOIMISTEN ASIANTUNTIJAJÄSENTEN TÄYDENTÄVÄ HAKU 31.3.2023 PÄÄTTYVÄLLE TOIMIKAUDELLE 

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena. Markkinaoikeus käsittelee asioita koko valtakunnan alueelta ja on kaksikielinen. Markkinaoikeus toimii Helsingin Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Markkinaoikeudessa on kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita tuntevia sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen tuomioistuimen jäseninä noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa säädetään.

Asiantuntijajäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:n mukainen tuomarinvakuutus, jollei hän ole aikaisemmin antanut tuomarinvalaa tai tuomarinvakuutusta.

Asiantuntijajäsenelle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Niiden perusteet ja määrät vahvistaa oikeusministeriö.

Markkinaoikeus sopii erikseen sivutoimisen asiantuntijajäsenen kanssa, milloin ja minkä asian käsittelyyn asiantuntijajäsen osallistuu.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016). Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet tehtävään.

Valtioneuvosto on määrännyt markkinaoikeuden sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudelle 1.4.2018–31.3.2023. 

Markkinaoikeus julistaa markkinaoikeuden sivutoimisten asiantuntijajäsenten täydentävän haun 31.3.2023 päättyvälle toimikaudelle koskien kemian, taloustieteen ja tietotekniikan alan asiantuntijajäseniä. 

Kemian alan markkinaoikeuden asiantuntijajäsen osallistuu tekijän- ja teollisoikeudellisten asioiden käsittelyyn. Häneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä perehtynyt kemian alaan liittyviin kysymyksiin. Lisäansioksi katsotaan patentointiin liittyviin kysymyksiin perehtyminen. 

Taloustieteen alan markkinaoikeuden asiantuntijajäsen voi osallistua kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden taikka tekijän- ja teollisoikeudellisten asioiden käsittelyyn. Häneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kilpailuoikeuden, energiamarkkinoiden tai taloustieteen alaan liittyviin kysymyksiin taikka muutoin taloudellisiin kysymyksiin.

Tietotekniikan alan markkinaoikeuden asiantuntijajäsen osallistuu tekijän- ja teollisoikeudellisten asioiden käsittelyyn. Häneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä perehtynyt kyseiseen alaan liittyviin kysymyksiin. 

Markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään lisäksi suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Asiantuntijajäsenen tehtävään esitettävän on ennen tehtävään määräämistä sekä tehtävän kestäessä annettava tuomioistuimelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.

Hakijan tulee todistuksin selvittää täyttävänsä toimen kelpoisuusehdot. Hakemuksessa on lisäksi hyvä selvittää, miten hakija on hankkinut edellytetyn perehtyneisyytensä.

Hakemukset liitteineen on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään maanantaina 27.4.2020 ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15.

Posti- ja käyntiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi. (korvaa (a) merkillä @).

Hakemuksessa on ilmoitettava diaarinumero H 00073/20.

Lisätietoja antaa markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, puhelin 050 441 3645.

Helsingissä 19.3.2020

Jussi Karttunen
Markkinaoikeuden ylituomari