Markkinaoikeuden sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudelle 1.4.2018-31.3.2023 / Sakkunnigledamöter i bisyssla vid markandsdomstolen med för mandattiden 1.4.2018-31.3.2023
Markkinaoikeus / Marknadsdomstolen

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.12.2017

MARKKINAOIKEUDEN SIVUTOIMISET ASIANTUNTIJAJÄSENET TOIMIKAUDELLE 1.4.2018–31.3.2023

Markkinaoikeus julistaa haettavaksi asiantuntijajäsenten tehtävät toimikaudelle 1.4.2018–31.3.2023.

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena. Markkinaoikeus käsittelee asioita koko valtakunnan alueelta ja on kaksikielinen. Markkinaoikeus toimii Helsingin Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Markkinaoikeudessa on kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita tuntevia sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen tuomioistuimen jäseninä noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa säädetään.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016). Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet tehtävään.

Kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä perehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin taikka markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka taiteeseen.

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään lisäksi suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Asiantuntijajäsenen tehtävään esitettävän on ennen tehtävään määräämistä sekä tehtävän kestäessä annettava tuomioistuimelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.

Asiantuntijajäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:n mukainen tuomarinvakuutus, jollei hän ole aikaisemmin antanut tuomarinvalaa tai tuomarinvakuutusta.

Asiantuntijajäsenelle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Niiden perusteet ja määrät vahvistaa oikeusministeriö.

Markkinaoikeus sopii erikseen sivutoimisen asiantuntijajäsenen kanssa, milloin ja minkä asian käsittelyyn asiantuntijajäsen osallistuu.

Hakijan tulee todistuksin selvittää täyttävänsä toimen kelpoisuusehdot. Hakemuksessa on hyvä lisäksi selvittää, miten hakija on hankkinut perehtyneisyytensä markkinaoikeudessa käsiteltäviin asiaryhmiin. Asiantuntijajäseniksi toivotaan kilpailuoikeuteen, IPR-oikeuteen tai hyvään liiketapaan perehtyneitä asiantuntijoita. Asiantuntemusta on voinut kertyä esimerkiksi väitöskirjatyössä tai muussa yliopistotutkimuksessa, tieteellisessä julkaisutoiminnassa, yritystoiminnassa tai toimimisessa patenttien, tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien parissa. Asiantuntijana voi toimia yhdessä tai useammassa asiaryhmässä.

Hakemukset liitteineen on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään maanantaina 8.1.2018 ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15.

Posti- ja käyntiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi. (korvaa (a) merkillä @).

Hakemuksessa on ilmoitettava diaarinumero H 00941/17.

Lisätietoja antaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182.

Helsingissä 5.12.2017

Kimmo Mikkola
Markkinaoikeuden ylituomari

SAKKUNNIGLEDAMÖTER I BISYSSLA VID MARKNADSDOMSTOLEN MED FÖR MANDATTIDEN 1.4.2018–31.3.2023

Marknadsdomstolen ledigförklarar uppdragen som sakkunnigledamöter i bisyssla för mandattiden 1.4.2018–31.3.2023.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol för konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrättsliga ärenden. Marknadsdomstolen är en tvåspråkig domstol som handlägger mål och ärenden från hela riket. Marknadsdomstolen har sitt säte i Böle i Helsingfors invid goda trafikförbindelser.

Vid marknadsdomstolen finns det sakkunnigledamöter i bisyssla som är insatta i mål och ärenden som gäller konkurrens och tillsyn, upphandling, industriella rättigheter och upphovsrätt samt marknadsrätt. Sakkunnigledamöterna deltar i behandlingen och avgörandet av mål och ärenden som en ledamot med iakttagande av lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

Bestämmelser om behörighetsvillkor och utnämningsgrunder för en sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen finns i domstolslagen (673/2016). Sakkunnigledamöterna förordnas till uppdraget av statsrådet.

En sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen som deltar i behandlingen av mål och ärenden som gäller konkurrens och tillsyn samt upphandling förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med konkurrensrätt, upphandling, energimarknaden, ekonomiska vetenskaper, marknadsföring, värdepappersmarknaden, näringslivet eller ekonomiska frågor.

En sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen som deltar i behandlingen av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogen med frågor som gäller det tekniska området i fråga eller patentering eller med marknadsföring, ekonomiska vetenskaper, näringslivet eller ekonomiska frågor eller med konst.

En sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen som deltar i behandlingen av marknadsrättsliga mål och ärenden förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor.

En sakkunnigledamot vid marknadsdomstolen ska även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den som föreslås bli utnämnd till uppdraget ska före utnämningen och under den tid uppdraget pågår lämna domstolen en sådan redogörelse för sina bindningar som avses i 11 kap. 12 § domstolslagen.

Sakkunnigledamöterna vid marknadsdomstolen ska avge en domarförsäkran på det sätt som bestäms i 1 kap. 7 § domstolslagen, om de inte har svurit domareden eller avgett en domarförsäkran tidigare.

Till sakkunnigledamöter betalas av statens medel ett skäligt arvode och en skälig ersättning. Arvodenas och ersättningarnas grunder och belopp fastställs av justitieministeriet.

Marknadsdomstolen kommer separat överens med sakkunnigledamoten om när han eller hon deltar i behandlingen av ett ärende.

Till din ansökan ska du foga intyg som visar att du uppfyller behörighetsvillkoren för uppdraget. I ansökan är det därtill skäl att redogöra för hur du har blivit förtrogen med ärendegrupperna som handläggs i marknadsdomstolen. Sakkunnigledamöterna önskas vara förtrogna med konkurrensrätt, immaterialrätt eller god affärssed. Förtrogenheten kan grundas exempelvis på en doktorsavhandling eller annat forskningsarbete på universitetsnivå, vetenskapliga publikationer, företagsverksamhet eller verksamhet anknuten till patent, varumärken eller upphovsrätt. En sakkunnigledamot kan delta i handläggningen av mål och ärenden inom en eller flera ärendegrupper.

Ansökan jämte bilagor ska lämnas in till marknadsdomstolen senast måndagen 8.1.2018 före utgången av verkets öppettid kl. 16.15.

Post- och besöksadress: Marknadsdomstolen, Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors, e-post: markkinaoikeus(a)oikeus.fi (ersätt (a) med märket @).

I ansökan bör diarienumret H 00941/17 nämnas.

Ytterligare upplysningar ges av marknadsdomstolens överdomare Kimmo Mikkola, tel. 050 592 9182.

Helsingfors 5.12.2017

Kimmo Mikkola
Marknadsdomstolens överdomare

 

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1083272
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki