(Poistunut julkaisusta)

Maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija / Sakkunnig inom landsvägsunderhållets anskaffning
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto. Vuosibudjettimme on 1,6 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 14 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väylän kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen yksikköön haetaan maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntijaa, ylitarkastajan virkaan.

Haettava maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija vastaa ELYjen kunnossapidon hankintojen seurannasta mukaan lukien niiden vaikuttavuuden ja kustannustietojen analysoinnista, raportoinnista sekä tähän liittyvien selvitysten tuottamisesta.

Hän osallistuu maanteiden hoidon tietojärjestelmän (HARJA) kehittämiseen, vastaa pääkäyttäjänä sen ylläpidosta ja käyttäjien tuesta sekä toimii kunnossapidon taloushallinnan (Sampo-HARJA järjestelmien) yhdyshenkilönä.

Tehtävässä korostuu hankintamallien käyttöönoton tuki ja sen mukaisesti HARJAn ylläpito ja sitä tukevien taustaselvitysten teko. Hän vastaa osaltaan kunnossapidon tietopalvelujen kehittämisestä muun muassa kunnossapidon raporttien ja karttojen osalta (TIIRA - järjestelmä), hoitoa koskevien indeksien ylläpidosta järjestelmissä sekä osallistuu kunnossapidon hankinnan asiantuntijaverkon toimintaan.

Tehtäväkokonaisuutta on mahdollisuus jossain määrin suunnata valittavan henkilön erityisosaamisen mukaan.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme tehtävään sopivaa osaamista ja kokemusta sekä soveltuvaa koulutusta, oppimishalukkuutta, yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, hyvää kirjoitustaitoa ja riittävää kielitaitoa (englanti, ruotsi). Arvostamme tehtäväkentän tuntemusta, itsenäistä ja kehittämishaluista työotetta ja kehittämisen kokemusta sekä erityisesti tuntemus maanteiden hoidon hankinnasta ja sen tiedon hallinnasta katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkentän, reilun työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 20.1.2020 tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 12.11.2019 16:00
ID: 31-222-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Tuomas Toivonen
yksikönpäällikkö
029 534 3618
tuomas.toivonen@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

tai

Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

tai

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä neljän (4) kuukauden koeaika
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
VÄYLÄ/4606/01.01.01/2019

Sakkunnig inom landsvägsunderhållets anskaffning

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är 1,6 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 14 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets enhet för styrning och utveckling av drift och underhåll söker en sakkunnig inom landsvägsunderhållets anskaffning, för en tjänst som överinspektör.

Den efterlysta sakkunniga inom anskaffning av landsvägarnas underhåll ansvarar för uppföljningen av NTM-centralernas anskaffningar inom underhåll samt analysering, rapportering av deras effekter och kostnadsuppgifter samt att producera utredningar angående detta.

Personen som väljs ansvarar för att utveckla datasystemet för landsvägarnas underhåll (HARJA), ansvarar för dess upprätthållning och användarstöd som huvudanvändare samt fungerar som kontaktperson för underhållets ekonomiförvaltning (Sampo- och HARJA-systemen).

I uppgiften betonas stöd för ibruktagandet av anskaffningsmodeller och upprätthållning av HARJA i enlighet med detta samt att göra bakgrundsutredningar som stöder den. Personen som väljs ansvarar för sin del om att utveckla underhållets datatjänster bland annat för underhållets rapporters och kartors del (TIIRA-systemet), underhåll av index som berör skötsel i systemen samt deltar i sakkunnignätverkets verksamhet inom underhållets anskaffningar.

Uppgifterna kan i viss mån bestämmas utgående från den valda personens kompetens.

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Vi förväntar att den sökande har lämplig kunskap, erfarenhet och utbildning samt vilja att lära sig, samarbets- och förhandlingsfärdigheter, god uttrycksförmåga i skrift och tillräckliga språkkunskaper (engelska, svenska). Vi uppskattar kännedom om arbetsfältet samt självständigt och utvecklingsinriktat arbetsgrepp. Kännedom om anskaffning inom underhåll av landsvägar och förvaltning av detta anses särskilt meriterande.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbetsfält, en trevlig arbetsgemenskap och goda personalförmåner.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 20.1.2020 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 12.11.2019 16:00
Referensnummer: 31-222-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I det här skedet behöver vi endast din CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra bilagor separat när rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med uppgiftens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • lunch som är subventionerad av arbetsgivaren

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Tuomas Toivonen
yksikönpäällikkö
029 534 3618
tuomas.toivonen@vayla.fi

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Oulu
Veteraanikatu 5
90130 Oulu

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

eller

Turku
Juhana Herttuan puistokatu 21, PL 351
20101 Turku

eller

Vaasa
Wollfintie 35
65200 Vaasa

Övrigt

Till befattningen hör en fyra (4) månaders provperiod.
Innan befattningen tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.
VÄYLÄ/4606/01.01.01/2019