(Poistunut julkaisusta)

Maalaustaiteen lehtori
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2019

TAIDEYLIOPISTON KUVATAIDEAKATEMIAAN HAETAAN MAALAUSTAITEEN LEHTORIA AJALLE 1.8.2019–31.7.2024

Taideyliopiston Kuvataideakatemia täyttää maalaustaiteen lehtorin tehtävän hakumenettelyllä viiden vuoden määräajaksi 1.8.2019–31.7.2024.

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan on luettavissa Taideyliopiston verkkosivuilla https://www.uniarts.fi/avoimet-tyopaikat. Hakuaika tehtävään on 4.-29.3.2019 klo 15.00.

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 200.

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen taideakatemia, joka on kouluttanut kuvataiteilijoita vuodesta 1848. Kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavassa kuvataiteen koulutusohjelmassa tarjotaan opintoja viidellä opetusalueella: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, tila-aikataiteet sekä yhteinen opetus. Lisäksi Kuvataideakatemiassa on Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma, jossa voi suorittaa kuvataiteen maisterin tutkinnon. Kuvataiteen tohtorin tutkintoon johtava koulutus annetaan tohtorikoulutusohjelmassa. Opiskelijoita Kuvataideakatemiassa on noin 270.

Maalaustaiteen opetusalue

Maalaustaiteen opetuksen tavoitteena on tutkia maalauksen merkitystä tässä ajassa, osana taiteen ajankohtaisia diskursseja. Maalaustaiteen kehitystä tarkastellaan suhteessa sen omaan traditioon, nykytaiteen eri ilmaisumuotoihin ja teoretisointeihin sekä visuaaliseen kulttuuriin yleensä.

Maalaustaiteen lehtorin tehtävät

Lehtorin tehtävänä on antaa maalaustaiteen opetusta ja ohjausta, seurata alan kehitystä, osallistua opetuksen kehittämiseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen toimintaan. Lehtori osallistuu opintosuoritusten arviointiin ja opiskelijavalintoihin sekä yliopistoyhteisölliseen toimintaan.

Maalaustaiteen lehtorin tehtävänä on erityisesti:

 • maalaustaiteen opetus, mukaan lukien HOPS-tapaamiset, opintojen etenemisen seuranta, valmistuminen. Erityisenä vastuualueena on kandidaattivaiheen opiskelijat. Lehtori vastaa erityisesti kandivaiheen opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta, mukaan lukien opinnäytteiden kirjalliset osat. Tarvittaessa lehtori ohjaa myös muiden opetusalueiden opiskelijoita.
 • maalaustaiteen opetusalueen seminaarien järjestäminen
 • osallistuminen opetusalueen opetuksen suunnittelutyöhön
 • osallistuminen Kuvataideakatemian kaikkien opetusalueiden ja yhteisen opetuksen väliseen yhteistyöhön
 • itsenäinen taiteellinen toiminta
 • osallistuminen yliopistoyhteisölliseen toimintaan (muun muassa jäsenyys toimielimissä ja työryhmissä ja niihin liittyvät tehtävät sekä opiskelijavalinnat)
 • yhteistyö Taideyliopiston akatemioiden, muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa
 • muut lehtorille kuuluvat tai hänelle osoitetut tehtävät.

Tehtäviä tarkennetaan ja niiden määrälliset suhteet vahvistetaan vuosittaisessa kokonaistyöaikasuunnitelmassa.

Maalaustaiteen lehtorin kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset

Maalaustaiteen lehtorilta edellytetään taiteellista ansioituneisuutta, hyvää opetustaitoa sekä laaja-alaista perehtyneisyyttä nykytaiteen kenttään ja maalaustaiteeseen. Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä opettaa sekä maalaustaiteen laajempaa teoreettista ja käsitteellistä taustaa, että erilaisia maalaustekniikoita. Tehtävässä toimiminen edellyttää myös yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Yliopisto voi myöntää perustellusta syystä erivapauden kielitaitovaatimuksista Taideyliopiston henkilöstösäännössä määriteltävällä tavalla. 

Työaika ja palkkaus

Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen sekä taiteelliseen uudistumiseen ja opetustarpeen muuttuvuuteen liittyvä joustavuuden tarve.

Lehtorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa.

Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakeminen

Hakemukset ja hakemuksen liitteet pyydetään toimittamaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kuva.kirjaamo@uniarts.fi. (liitteen maksimikoko 30 MB)

Osa hakijoista kutsutaan opetusnäytteeseen ja haastatteluun, jotka pidetään 10.5.

Hakemuksen tulee sisältää:

 • vapaamuotoinen selvitys, josta käy ilmi hakijan näkemys tehtävän hoitamisesta (1-3 sivua)
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä taiteellisista ansioista (1-3 sivua)
 • kirjallinen selostus toimen kannalta merkittävistä opetuksellisista ansioista sekä hakijan laatima näkemys opettamisesta (1-3 sivua)
 • sähköinen portfolio hakijan taiteellisesta toiminnasta (max. 20 sivua)
 • ansioluettelo ja tutkintotodistukset
 • osoitus kielitaidosta.
   
 • Hakija voi halutessaan toimittaa (sähköisen portfolion lisäksi) muuta hakemuksen lisämateriaalia paperisena, esim. julkaisu, tms. yhtenä kappaleena.

Hakumateriaali, sisältäen mahdollisen lisämateriaalin, kuten julkaisun, jää Kuvataideakatemian arkistoon.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian dekaanille osoitetut hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: kuva.kirjaamo@uniarts.fi. Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 29.3.2019 klo 15:00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida. Viestin otsikoksi: ”Maalaustaiteen lehtori”.

Mahdolliset paperiset hakumateriaalit pyydetään toimittamaan Kuvataideakatemian infoon perjantaihin 29.3.2019 klo 15.00 mennessä. Postikuoreen merkintä: ”Maalaustaiteen lehtorin rekrytointi”.

Postitse toimitettavan lisämateriaalin postitusosoite on:

Kuvataideakatemian kirjaamo, Kuvataideakatemia, PL 10, 00097 Taideyliopisto.

Vain ennen hakuajan päättymistä saapunut lisämateriaali huomioidaan rekrytoinnissa.

Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter (tarja.pitkanen-walter@uniarts.fi).

Hakuprosessista antaa lisätietoja suunnittelija Lotte-Maria Maasalo, (lotte-maria.maasalo@uniarts.fi), puh. 050 44 88 540.

Taideyliopiston tavoitteena ottaa käyttöön opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure tracks) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua.