(Poistunut julkaisusta)

LIEDLEHTORI / LECTURER IN LIED
Taideyliopisto / The University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.4.2019

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Taideyliopiston laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.

Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa ja kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita.

Haemme nyt Sibelius-Akatemiaan
LIEDLEHTORIA

viiden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2019–31.7.2024. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve.

Lehtori työskentelee klassisen musiikin osastolla laulumusiikin aineryhmässä (LAMU) Helsingissä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Lisätietoa aineryhmästä löydät Taideyliopiston internet-sivuilta: https://www.uniarts.fi/koulutustarjonta/klassisen-musiikin-lauluopinnot

Lehtorin tehtävät

Lehtorin vuosittainen kokonaistyöaika on 1624 tuntia, josta 455 tuntia on kontaktiopetusta. Lehtorin keskeiset opetukselliset tehtävät ovat:

 • liedin ja muun klassisen lauluohjelmiston opettaminen laulumusiikin opiskelijoille
 • opetukselliset tehtävät ryhmäaineissa, kuten liedstudioissa
 • liedduojen opettaminen pääaineisille pianomusiikin ja laulumusiikin opiskelijoille
 • osallistuminen seminaarimuotoiseen opettamiseen
 • liedmusiikin sekä ooppera- ja oratoriotehtävien esittäminen lauluopiskelijoiden kanssa Sibelius-Akatemian konserteissa ja tasosuorituksissa kaikilla yliopisto-opetuksen tasoilla
 • laulumusiikin valintakokeiden pianistina toimiminen
 • mestarikurssien pianistina toimiminen

Lehtorin tehtäviin kuuluu myös osallistuminen opintosuoritusten arviointiin ja opiskelijavalintoihin. Opetustehtävien lisäksi lehtori osallistuu aktiivisesti liedkoulutuksen ja siihen liittyvän taiteellisen toiminnan suunnitteluun, organisointiin ja kehittämiseen. Edellytämme, että lehtori on hyvin verkostoitunut alansa toimijoihin. Hän seuraa oman alansa kehitystä, osallistuu aineryhmän kokouksiin ja työryhmiin sekä tarpeen mukaan myös Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn sekä muuhun kehittämistyöhön. Tehtävän täysipainoinen hoitaminen edellyttää pääsääntöisesti viikoittaista työskentelyä opiskelijoiden kanssa.

Valintakriteerit

Odotamme sinulta erinomaista pianonsoittotaitoa, laajaa esiintymiskokemusta, vankkaa ja laaja-alaista laulumusiikin tuntemusta (lied, oratorio, ooppera), monipuolista kokemusta musiikillisesta yhteistyöstä laulajien kanssa, monipuolista eri tyylikausien tuntemusta sekä saksan kielen hallintaa. Muiden yleisimpien klassisen ohjelmiston laulukielten tuntemus ja vahva klassiseen lauluohjelmistoon liittyvä kulttuurintuntemus katsotaan eduiksi.

Opetuskokemus ja -taito sekä halu auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan ovat niin ikään ensiarvoisen tärkeitä. Voidaksesi hoitaa tehtävää menestyksellisesti sinulta edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja muiden opettajien ja aineryhmien sekä opiskelijoiden kanssa.

Edellytämme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Käytännön työssä hankittu vahva kokemus ja erityiset taiteelliset ansiot voivat kuitenkin korvata puuttuvan tutkinnon. Katsomme eduksi soveltuvan tohtorintutkinnon, opettajan pedagogiset opinnot, näytöt yhteistyö- ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Hakijan soveltuvuus arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että erillisessä soveltuvuuden arviointitilaisuudessa, jossa hakijan osaamista ja soveltuvuutta arvioidaan suhteessa tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Helsingissä 3.6.2019.

Kielitaito

Sibelius-Akatemian opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kotimaisilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen tai ruotsin kielen osaamista sekä hyvää englannin kielen taitoa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Kotimaisilta hakijoilta vaaditaan jokin seuraavista toisen kotimaisen kielen hallintaa osoittavista todistuksista

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3100-4100 euroa.   

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän esityksen perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto lausuu näkemyksensä rekrytointiryhmän valintaehdotuksesta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta. Tavoitteena on tehdä valinta kesäkuussa 2019.

Hakeminen

Hakemus tulee toimittaa liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 9.5. klo 15.00 otsikolla ”liedmusiikin lehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetämme vastaanottokuittauksen lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen motivaatiokirje
 2. CV ja/rekrytointiportfolio (ohje)
 3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa aineryhmän johtaja Sirkka Parviainen, puh. +358503470481 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@uniarts.fi.
 • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa HR-suunnittelija Katja Vento, puh. 040 710 4213 tai etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

 

The University of the Arts Helsinki is an international forerunner in education and research in the field of arts and solidifies the arts as a force that reforms society. The University of the Arts Helsinki’s wide selection of programmes in the field of arts and productive dialogue between teaching and research make the University of the Arts Helsinki a unique university on an international scale.

At the University of the Arts Helsinki, you will be part of a diverse and vibrant community that fosters our artistic heritage and provides society with new perspectives and energy. The University of the Arts Helsinki was launched in 2013 upon the merging of the Finnish Academy of Fine Arts, Sibelius Academy, and Theatre Academy Helsinki. The Sibelius Academy is the highest-level music educator in Finland, training artists skilled in independent artistic work, teachers, and other music professionals.

Sibelius Academy is opening the post of
LECTURER IN LIED
for a fixed term post of five years during the period of 1 August 2019 – 31 July 2024. The fixed nature of the contract is based on the need for flexibility, as set by the demands to continuously develop education and reform teaching.

The Lecturer will work in the Department of Vocal Music in Helsinki, one of the ten departments of the Faculty of Classical Music. More information about the department can be found via the University of the Arts Helsinki website: https://www.uniarts.fi/en/study-options/classical-music-performance-voice

Tasks of the Lecturer

The Lecturer’s total annual working time amounts to 1,624 hours, including 455 hours of contact teaching. The primary teaching tasks of the Lecturer are:

 • teaching lied and other classical singing repertoire to students of vocal music;
 • teaching tasks in group subjects such as lied studios;
 • teaching lied duos to major students of piano music and vocal music; and
 • taking part in teaching seminars
 • performing lied music and opera and oratorio tasks with students at Sibelius Academy’s concerts and level descriptions on all university teaching levels;
 • working as the pianist at vocal music entrance examinations;
 • working as the pianist in master classes;

The Lecturer’s tasks also include participating in the evaluation of completed courses and student admissions. In addition to teaching tasks, the Lecturer will actively participate in planning, organising and developing lied education and the related artistic work. We expect the Lecturer to be well connected with instances in their field. He or she will actively monitor the development of their field, participate in the department’s meetings and work groups, and when necessary, the work of the University of the Arts Helsinki’s administrative bodies and other development work. Carrying out the assigned tasks in full will require, in general, working weekly with students.

Selection criteria

We expect you to have excellent piano playing skills, extensive performance experience, strong and wide-ranging knowledge of vocal music (lied, oratorio, opera), versatile experience in musical collaboration with singers, diverse knowledge of different periods and command of the German language. Knowledge of other most common singing languages of the classical repertoire as well as strong cultural knowledge of the classical repertoire are seen as advantages.

Teaching experience and skills, along with the willingness to support students in their studies are also of primary importance. Carrying out the tasks of the post successfully requires also good cooperation skills and the willingness to develop activities together with other teachers and departments as well as students.

We require that you have a suitable higher university degree. Strong experience acquired from practical work along with particular artistic merits may, however, compensate for a missing degree. A suitable doctoral degree, teacher’s pedagogical studies, proof of expert tasks and positions of trust requiring collaboration and organizational skills as well as international networking will be considered advantages.

Based on applications and other available information, the university will call the strongest applicants for a separate demonstration of proficiency, where we will evaluate each candidate’s commitment, aptitude and competence in relation to the post of Lecturer and the demands of the working environment. The demonstration of proficiency will be arranged in Helsinki 3 June 2019.

Language proficiency

The teaching languages of the Sibelius Academy are Finnish, Swedish and English. From Finnish applicants, we require excellent Finnish or Swedish language skills and good command of English. From non-Finnish applicants, we require strong English language proficiency. Skills are evaluated in relation to the tasks of the post and assessed in a proficiency demonstration. The dean may decide to deviate from language proficiency requirements.

Teaching and research personnel are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question.

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The demand level of the post is on level 5–6. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of the employment will be approximately EUR 3,100–4,100.

Selection procedure

On the basis of the proposal by the recruitment committee, the Vice Dean, Classical Music will decide which candidates will be invited to the demonstration of proficiency. After the demonstration, the recruitment committee makes a selection proposal. The Faculty Council comments the proposal, and thereafter the Dean of the Sibelius Academy makes the decision on the appointment of the Lecturer. The selection procedure is expected to conclude in June 2019.

How to apply

The application period concludes on 9 May 2019 at 3:00 pm. Please address your application to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Lecturer in Lied”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

Your application must include the following (as a single pdf document):

 1. A letter of application
 2. CV and/recruitment portfolio (Instructions)
 3. Degree certificate

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

The University of the Arts Helsinki plans to implement tenure tracks for the teaching and researcher staff during 2019. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track upon the completion of the tenure track criteria. In this recruitment, the possible next stages in the career path include University Lecturer or Teacher.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave a position unfilled or continue the application period.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Head of the Department Sirkka Parviainen, tel. +358503470481 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact also HR Officer Katja Vento, tel. +358 40 710 4213 or via email firstname.lastname(at)uniarts.fi.