(Poistunut julkaisusta)

Kyrkomötets generalsekreterare
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning ledigförklaras tjänsten som

KYRKOMÖTETS GENERALSEKRETERARE

från och med 1.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Kyrkomötet är det högsta beslutande organet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrkomötet väljs för en mandatperiod på fyra år genom val av kyrkomötesombud. Kyrkomötet sammanträder 4-5 dagar två gånger i året för att behandla ärenden som gäller kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.

Kyrkomötets generalsekreterare svarar för verksamheten vid kyrkomötets kansli. Kansliet handhar uppgifter i anslutning till pleni- och utskottsarbetet. Till generalsekreterarens uppgifter hör att utveckla kyrkomötets verksamhet. Kyrkomötets generalsekreterare deltar också i lagberedningen vid Kyrkostyrelsen samt fungerar som beredare och sekreterare för kyrkans laggranskningsnämnd och kyrkomötets expeditionsutskott. Dessutom ger generalsekreteraren råd och anvisningar till församlingarna i juridiska ärenden och förvaltningsfrågor.

Behörighetsvillkor för tjänsten är annan högre juridisk högskoleexamen än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt goda insikter i förvaltning. Dessutom krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi förväntar oss god förmåga att uttrycka sig i skrift, tidigare erfarenhet av lagberedning samt samarbets- och organisationsförmåga. Vi uppskattar en självständig och målinriktad attityd samt kännedom om kyrkans och församlingarnas förvaltning.

Lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 702 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 5 001,54 euro). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av kyrkan.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökan ska vara framme senast 29.5.2019 klockan 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Innan tjänsten tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten omfattar en prövotid på sex (6) månader. Intervjuerna ordnas fredagen den 7.6.2019.

Frågor besvaras av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203 under följande tider: 14.5.2019 klockan 9-11.30, 16.5.2019 klockan 14.30-16 och 23.5.2019 klockan 13-15.