(Poistunut julkaisusta)

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori / Professor in Cultural Music Research
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia / The Sibelius Academy of the University of the Arts

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2018

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan Seinäjoelle viiden vuoden määräaikaiseen tehtävään

KULTTUURISEN MUSIIKINTUTKIMUKSEN PROFESSORIA

erityisalana luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin sekä musiikillisten ja muiden kulttuuristen käytäntöjen tutkimus ja kehittäminen. Tehtävässä toteutetaan tapahtumallisuutta kaupunkitilassa tutkivien ja kehittävien hankkeiden kokonaisuuksia. Työ alkaa sopimuksen mukaan vuoden 2019 alkupuolella.

Taustatiedot ja toimintaympäristö

Professuuri perustuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Seinäjoen yliopistokeskuksen sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen yhteisrahoitteiseen tutkimustoimintaan ja yhteistyöhön. Se on jatkoa vuosina 2002–2017 toteutetuille populaarimusiikin ja kulttuurisen musiikintutkimuksen professuureille. Professuuri kuuluu Etelä-Pohjanmaalla toimivaan kuuden yliopiston monitieteiseen tutkimusverkosto Epanetiin (www.epky.fi/epanet).

Professuuri vahvistaa tutkimusosaamista Seinäjoen yliopistokeskuksen hyvinvoinnin ja luovuuden painoalalla. Se sijoittuu hallinnollisesti Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastolle. Professori työskentelee ensisijaisesti Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja tarvittaessa Taideyliopiston Helsingin toimipisteissä, mutta tutkimusryhmän jäsenet voivat toimia muuallakin. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys perustaa professorin työn tueksi ohjausryhmän, johon kutsutaan jäseniksi rahoittajien edustajat ja tarvittaessa myös muita hankkeen kannalta tarpeellisia tahoja.

Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan alueella on pitkä historia musiikkitapahtumien järjestämisessä. Kulttuuritapahtumiin kaupunkisuunnittelun osana halutaan panostaa jatkossakin strategisella ja toiminnallisella tasolla. Tapahtumien ohella paikalliset yhteisöt ja yritykset ovat pyrkineet aktivoimaan rajoja ylittävää musiikkitoimintaa muun muassa rytmimusiikkiverkoston avulla. Aktivointiin on liittynyt monipuolinen koulutustoiminta ja musiikkialan yrittäjyyden edistäminen, tavoitteena Seinäjoen kaupungin ja koko Etelä-Pohjanmaan elinvoiman vahvistaminen. Erityisesti musiikkitapahtumat ovat tutkitusti tärkeä osa alueen elinvoimaisuutta, ja ne vaikuttavat monella tapaa myönteisesti asukkaiden, vierailijoiden ja elinkeinoelämän hyvinvointiin sekä luovan toimintaympäristön syntymiseen. Lisäksi kulttuurialan yrittäjyys ja sitä tukeva koulutus tarjoavat mahdollisuuden monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa. Aktiivinen ja asukkaita osallistava taidetoiminta ovat myös positiivinen hyvinvointi- ja identiteettikysymys: ne lisäävät koko maakunnan asukkaiden kulttuurista ja sosiaalista pääomaa sekä kykyä oman elämän hallintaan.

Lisätietoa Sibelius-Akatemiasta ja Seinäjoen yliopistokeskuksesta löytyy verkkosivuilta www.uniarts.fi ja www.ucs.fi.

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professorin tehtävänkuva

Professorin yleiset tehtävät

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia edellyttää, että professori

 • tekee ja julkaisee alaansa edustavaa tutkimustyötä
 • johtaa, edistää ja kehittää alansa koulutusta yhteistyössä yliopiston muun henkilöstön kanssa
 • ohjaa opiskelijoiden opintoja ja on riittävästi heidän käytettävissään
 • osallistuu opiskelijavalintoihin ja opintosuoritusten arviointiin
 • antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan sekä tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan
 • hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyyteen liittyvät hänelle kuuluvat tehtävät.

Professorin erityisalaan liittyvät tehtävät

 • Tapahtumallisuutta kaupunkitilassa tutkivien ja kehittävien monitieteisten hankkeiden suunnittelu, toteuttaminen sekä ulkoisen rahoituksen hankkiminen
 • Hyvinvoinnin ja luovuuden painoalaa vahvistavan tutkimusryhmän (vähintään 3 jäsentä) muodostaminen, johtaminen ja ohjaaminen
 • Alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentaminen ja ylläpitäminen
 • Musiikki- ja kulttuurialaa tukevan uusimman tiedon kokoaminen sekä uuden tiedon ja uusien käytäntöjen tuottaminen
 • Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden edistäminen tutkimuksen avulla
 • Alan keskusteluun osallistuminen ja alan tutkimustiedon käytön edistäminen yhteiskunnassa
 • Seinäjoen yliopistokeskuksen professoriyhteistyöhön osallistuminen

Seinäjoen yliopistokeskuksessa tämän avaintehtävän luontaisia yhteistyökumppaneita ovat ainakin seuraavat alueella jo toimivat tutkimusryhmät: Arkkitehtuurin Alvar Aalto -professuuri, uuteen osaamisperustaiseen alue- ja kaupunkikehittämiseen liittyvä professuuri, aluehistorian professuuri, lasten ja nuorten terveyden edistämiseen liittyvä professuuri sekä elintarvikekehitykseen liittyvä professuuri.

Professorin työhön ja pätevyysvaatimuksiin on otettu kantaa myös yliopistolaissa, Taideyliopiston henkilöstösäännössä jne. Lisätietoa näistä löydät tämän linkin kautta avautuvasta dokumentista (pdf).

Valintakriteerit

Edellytämme valittavalta henkilöltä professuurin tehtäväaluetta edustavaa

 • tieteellistä tohtorintutkintoa
 • näyttöä korkeatasoisesta tutkimuksesta ja julkaisutoiminnasta
 • näyttöä kyvystä toimia vuorovaikutteisesti monialaisessa tutkimus- ja koulutusympäristössä
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimiseen liittyvästä osaamisesta
 • kokemusta kansainvälisestä toiminnasta sekä näyttöä kansainvälisestä verkostoitumisesta ja onnistuneesta yhteistyöstä
 • vankkaa kokemusta opinnäytteiden ohjaamisesta ja hyvää opetustaitoa.

Tehtävään valittavalta professorilta edellytetään lisäksi syvällistä asiantuntijuutta ja kykyä koordinoida tutkimusta yhdellä tai useammalla seuraavista aihealueista:

 • Kaupunkitilat, tapahtumatuotanto ja tapahtuma-alustat
 • Alueellisen identiteetin ja osallisuuden vahvistaminen taiteen keinoin
 • Musiikillinen toiminta ja käytännöt luovassa kaupunkikontekstissa
 • Kulttuuri ja hyvinvointi luovassa kaupunkiympäristössä
 • Taiteellisen toiminnan ja ympäröivän yhteiskunnan uudistaminen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan avulla
 • Tapahtumatuotannon johtaminen ja yleisön yhdenvertainen osallistaminen
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen kulttuurin saavutettavuudessa

Tehtävään voidaan valita myös sellainen tieteellisen tohtoritutkinnon suorittanut henkilö, joka ei täytä jotain muuta edellä mainituista ehdoista, mikäli hän on erityisen ansioitunut muiden ehtojen osalta.

Eduksi katsomme

 • näytöt tuloksellisesta työstä akateemisissa suunnittelu- tai johtamistehtävissä
 • näytöt monialaisten tutkimusprojektien suunnittelusta ja johtamisesta

Hakijoiden sitoutumista ja motivaatiota päätoimiseen työskentelyyn professorina sekä näkemyksellisyyttä tehtäväalueen hoitamisessa ja alan kehittämisessä arvioimme hakuasiakirjojen ja mahdollisen soveltuvuuden arvioinnin sekä muiden käytettävissä olevien tietojen avulla. Tarvittaessa voimme käyttää soveltuvuuden arvioinnissa myös ulkopuolisen yhteistyökumppanin toteuttamaa henkilöarviointia.

Kielitaito

Kotimaisilta hakijoilta edellytämme erinomaista suomen kielen taitoa sekä ruotsin ja englannin kielen hyvää hallintaa. Ulkomaisilta hakijoilta edellytämme hyvää suomen kielen ja erinomaista englannin kielen hallintaa. Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan rehtori voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Palkkaus

Työsuhteen ehdoissa noudatamme yliopistojen palkkausjärjestelmää  ja palkkaukseen sovellamme työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää, jossa on määritelty opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkataulukko. Sovittavat tehtävät ja henkilön kokemustausta vaikuttavat palkkaan. Tehtävän vaativuustaso on 8–9, jolloin kokonaiskuukausipalkka asettuu 5 400–6 800 €. Alkupalkka neuvotellaan työsuhteen ehdoista sovittaessa.

Rekrytointiprosessi

Rekrytointitoimikunta selvittää hakijoiden kelpoisuuden ja soveltuvuuden oman arvionsa sekä vähintään kahden Taideyliopiston ulkopuolisen asiantuntijan lausuntojen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella. Sibelius-Akatemian akateeminen neuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta. Tämän jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani tekee valintaesityksen Taideyliopiston rehtorille, joka päättää valinnasta. Arvioimme rekrytointiprosessin päättyvän vuodenvaihteessa 2018-2019.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 10.8.2018 klo 15:00 (CET +2). Englanninkieliset hakemukset pyydämme toimittamaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle sähköpostitse (pdf-muodossa) osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Hakemuksen (yksi pdf-dokumentti) tulee sisältää:

1. Vapaamuotoinen hakukirje, jossa hakija kuvaa tutkimuksellisen visionsa ja vahvuutensa suhteessa professorin tehtävään (4 000 merkkiä)

2. Suunnitelma monialaisesta tutkimushankkeesta, joka toteutetaan professuurin aikana (enintään 12 sivua; Times New Roman 12 tai vastaavan kokoinen kirjasin). Suunnitelma tulee laatia Suomen Akatemian ohjeen mukaisesti http://www.aka.fi/tutkimussuunnitelma/. Suunnitelman tulee sisältää:

 • tapahtumallisuus kaupunkitilassa -aiheeseen liittyvän tutkimusaiheen kuvaus
 • selvitys tutkimusryhmän muodostamisesta ja sen työnjaosta
 • selvitys tutkimushankkeen rahoittamisesta
 • kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta
 • arvio tutkimuksen vaikuttavuudesta Etelä-Pohjanmaan alueella.

Tutkimussuunnitelmaa käsitellään koko hakuprosessin ajan luottamuksellisena tietona.

3. Ansioluettelo, joka tulee laatia Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti, ks.

 • www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
 • www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/CV_english_270613.pdf

4. Julkaisuluettelo, joka sinun tulee laatia Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti, ks.

 • http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
 • http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/

5. Näytemateriaali ja luettelo tästä materiaalista: korkeintaan viisi julkaisua, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakuprosessissa on mukana kansainvälisiä asiantuntijoita, joten hakumateriaali tulee toimittaa englanninkielisinä. Muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitettu näytemateriaali tulee toimittaa harkinnan mukaan englanniksi käännettynä. Emme käännätä hakemuksia tai niihin liittyvää materiaalia.

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valitun henkilön on pyydettäessä toimitettava yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Tiedustelut

 • Tehtävää koskeviin tiedusteluihin vastaa varadekaani Elina Laakso, elina.laakso(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4385. Parhaiten tavoitettavissa puhelimitse 26.6. klo 10-12 tai 28.6. klo 13-15. Voit myös jättää soittopyynnön sähköpostitse tai tekstiviestillä.
 • Hakuprosessiin ja hakemiseen liittyviin käytännön kysymyksiin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Anne Kilpeläinen, anne.kilpelainen(at)uniarts.fi tai puh. 040 710 4213.

The Sibelius Academy of the University of the Arts is opening a call for a five-year fixed-term post in Seinäjoki:

PROFESSOR IN CULTURAL MUSIC RESEARCH

This specialty field researches and develops practices in music and culture as well as the creative urban environment and cultural wellbeing. The post implements research and development projects in event management in urban spaces. The starting date is negotiable beginning at the start of 2019.

Background information and operational environment

The professorship grew out of research and co-operation jointly funded by the University of the Arts Sibelius Academy, University Consortium of Seinäjoki and the University Association of South Ostrobothnia. It is a continuation of the post in popular music and cultural music research from 2002–2017. The professorship is part of Epanet, a multidisciplinary research network, among six universities in South Ostrobothnia (www.epky.fi/epanet).

The professor will apply research findings in the University Consortium of Seinäjoki’s focus areas of well-being and creativity. Administratively, the post is situated in the Sibelius Academy’s faculty of music education, jazz and folk music. The professor will work primarily in the University Consortium of Seinäjoki and if needed in the University of the Arts Helsinki office, but research group members may work in other locations as well. The University Association of South Ostrobothnia has established a steering group to support the professor; this group may include representatives of other parties (e.g., sponsors of the Consortium) necessary for the projects.

Seinäjoki and the South Ostrobothnia region have a long history of organizing musical events. The region is committed to investing in cultural events as part of its urban planning initiatives at both the strategic and operational levels, now and into the future. Local communities and companies are striving to establish boundary-breaking musical activities, for example, in cooperation with popular music networks. These efforts include diversifying education and cultivating entrepreneurship in music in order to promote the vitality of the city of Seinäjoki and the South Ostrobothnia region. efforts that have already contributed to the wellbeing of its residents, visitors and economy as well as its thriving creative environment. This cultural entrepreneurship and the education that supports it not only allow for the diversification of the area’s industrial and commercial activity but give residents and visitors alike the opportunity to engage in art activities that increase the region’s cultural and social capital and improve their quality of life.

More information on the Sibelius Academy and the University Consortium of Seinäjoki can be found at www.uniarts.fi and www.ucs.fi.

Professor of Cultural Music Research – Job Description

General Duties of the Professor

The Sibelius Academy of the University of the Arts requires that Professors:

 1. Conduct and publish research representing their field
 2. Lead, foster and develop education within their field in collaboration with other university faculty
 3. Provide students with study guidance and be sufficiently at their disposal
 4. Participate in study assessments and the student admissions process
 5. Provide the university with periodic reports on teaching, research and/or artistic activities
 6. Complete required administrative duties associated with the post

Specific Duties of the Professor of Cultural Music Research

 • Plan and implement multidisciplinary projects to research and develop events in urban spaces, including securing external funding
 • Create, lead and guide a research group (min. 3 members) on the focus areas of well-being and creativity
 • Build and maintain a regional, national and international collaboration network
 • Gather the most up-to-date research on music and culture towards the creation of cutting-edge information and best practices
 • Promote the arts and culture through research
 • Participate in discussions in the field and promote the application of research findings in society
 • Collaborate with professors in the University Consortium of Seinäjoki

In the University Consortium of Seinäjoki, natural collaboration parties for this key role include but are not limited to: The Alvar Aalto professorship in architecture, the professorship in developing a region and its urban areas through new knowledge, the professorship in regional history, the professorship in promoting children’s and young people’s health and the professorship in food development.

The Universities Act and the University of the Arts’ staff regulations etc. also take a stand on the professor’s duties and competence requirements.  For further information, click on this link (pdf document).

Selection Criteria

A successful candidate has the following merits representing the field of professorship in question:

 • PhD or an equivalent scholarly doctoral degree
 • high-quality research activities and publications
 • ability to function in an interactive manner in a multidisciplinary research and education environment
 • experience securing research funding
 • international networking and successful international collaboration
 • excellent teaching skills and wide and fruitful experience in supervising dissertations and research projects

The chosen professor is also expected to possess in-depth expertise and skills in coordinating research on one or more of the following areas:

 • Urban spaces, organising events and event platforms
 • Reinforcing regional identity via the arts
 • Musical activities and practices in a creative urban context
 • Culture and well-being in a creative urban environment
 • Revitalising artistic practices and society through research and development
 • Leading event management and audience participation
 • Making use of digitalization to make culture more accessible

A person with a scholarly doctoral degree who does not fulfil all of the criteria may be chosen if he/she is particularly distinguished in relation to all other criteria.

 The following are not essential but will be given extra consideration:

 • evidence of successful work in academic planning and management posts
 • evidence of planning and managing multidisciplinary research projects

Candidates’ commitment and motivation to work as a fulltime professor and their insightfulness in managing the post and developing the field will be assessed with the help of the application documents, a demonstration of proficiency and other available information. If necessary, in the evaluation of proficiency, we may also consider a personal assessment of the candidate provided by an external partner.

Language proficiency

Teaching languages are Finnish and English. Finnish applicants are expected to possess excellent Finnish or Swedish skills, good English skills and other national language skills at a satisfactory level. According to the University of the Arts Helsinki Staff Regulations for Teaching and Research Staff, the Rector may decide on any deviations on language proficiency requirements.    

The tasks and eligibility requirements of the role of Professor are also referred to in the Universities Act, the University of the Arts Helsinki Staff Regulations for Teaching and Research Staff etc. Please read here for further information.

Salary

Conditions of employment adhere to the regulations of the general collective agreement for Finnish universities, and the salary will be determined according to the wage system under the collective agreement, which includes specified salary charts. Agreed-upon duties (i.e. specific content of tasks) and the selected candidate’s background are factored into the salary. The demand level of the post is situated between tiers 8 and 9, wherein the total monthly salary is approximately 5,400-6,800 €. The starting salary will be negotiated when agreeing on the conditions of employment.

Recruitment process

The recruitment committee will assess the eligibility and suitability of the applicants based on their own evaluation and according to the statements of at least two experts outside the University of the Arts Helsinki and any other available materials. The Sibelius Academy’s Academic Council comments on the selection proposal made by the recruitment committee. Following this, the Dean of the Sibelius Academy makes the selection proposal to the Rector of the University of the Arts Helsinki, who then makes the final appointment of Professor. The recruitment process is expected to be completed in December 2018.  

How to apply

The application period concludes on the 10th of August 2018 at 3 pm (CET +3). Please address your application in English to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki, and send it via email (in pdf format) with a title “Professor in Cultural Music Research to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi. An acknowledgement of receipt will then be directed to the sending address.

The application (one pdf document) must include the following:

1. Open application letter (max. 4 000 characters), written in English and complete with the applicant’s contact details. In this letter, the applicant describes his or her research and pedagogical vision, strengths and focus in relation to the post in question.

2. Plan on multidisciplinary research initiative, which is to be implemented during the professorship (max. 12 pages; Times New Roman 12 or similar sized typeface. The plan shall be composed according to the Academy of the Finland's specified Research plan guidelines: http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/research-plan-guidelines/.  The plan must include the following:       

 • a research topic description about events in the cityscape
 • a report on how the research group will be assembled and tasks assigned
 • a report on the funding of the research initiative
 • a description on research implementation
 • an evaluation of the impacts of the research in the South Ostrobothnia region

All research plans shall be evaluated confidentially throughout the entire duration of the recruitment process.

3. A CV completed according to the guidelines of the National Advisory Board on Research Ethics http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae

4. A list of publications completed according to the “Guidelines for list of publications” as specified by the Academy of Finland

5. Sample materials and their respective catalogue: no more than five publications, which show the candidate’s competency and merits in relation to the post in question

International experts are involved in the application process. Consequently, the application letter, CV and bibliography must be delivered in English. Materials written in other languages than English should be translated. We do not translate any applications or documents.

The successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates before the employment contract is made.

Inquiries

 • For further details concerning the advertised post, please contact Vice Dean Elina Laakso, via tel. +358 40 710 4385: best reached by phone on 26th June from 10am-12pm or on the 28th June from 1pm-3pm. You may also request a call back via email or text message.
 • For further practical details concerning the recruitment process and applications, please contact HR Officer Anne Kilpeläinen, via tel. +358 40 710 4213.
 • Email addresses: firstname.surname@uniarts.fi.