(Poistunut julkaisusta)

Kriisinratkaisuasiantuntija
Rahoitusvakausvirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.9.2019

Työnantaja

Rahoitusvakausvirasto on uusi virasto, joka Suomen kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena vastaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisun suunnittelusta sekä päätöksenteosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden laitosten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. Rahoitusvakausvirasto toimii myös kansallisena talletussuojasta vastaavana viranomaisena. Rahoitusvakausvirasto hallinnoi rahoitusvakausrahastoa, joka koostuu vakausmaksuina kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuina kartutettavasta talletussuojarahastosta. Rahoitusvakausvirasto toimii osana EU:n yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Kotimaassa virasto toimii läheisessä yhteistyössä Finanssivalvonnan, Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön kanssa. Virasto tarjoaa työntekijöilleen näköalapaikan pankkiunionin rakentamiseen sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden olla mukana uuden toiminnan käynnistämisvaiheessa. Viraston modernit toimitilat sijaitsevat Helsingin Kalasataman alueella.

rvv.fi/etusivu

Perustiedot

Tehtävän kesto Vakinainen
Alkamisaika 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan
Työaikamuoto Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä 1
Viran sijoittaminen Virka on viraston yhteinen.

Sijainti

Rahoitusvakausvirasto
Työpajankatu 13
00581
Helsinki

Lisätietoja tehtävästä

Reima Letto
Kriisinratkaisuyksikön päällikkö
029 5253524
reima.letto@rvv.fi

Viran/tehtävän kuvaus

Valittava henkilö tulee vastaamaan monipuolisista ja laaja-alaisista kriisinratkaisun suunnitteluun ja viraston kriisinhoitovalmiuteen liittyvistä valmistelutehtävistä. Henkilön tehtävät painottuvat yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) kanssa tehtävään työhön suuriin suomalaispankkeihin liittyen.

Kriisinratkaisuasiantuntijan tehtävät ovat monipuolista ja pitkäjänteistä analyysityötä, jossa muun muassa suunnitellaan pankkiryhmien kriisinratkaisustrategioita, arvioidaan laitosten purettavuutta, määritetään ja seurataan alentamiskelpoisten velkojen ja omien varojen määrää, kehitetään kriisinratkaisutilanteen prosesseja sekä tarvittaessa valmistellaan kriisinratkaisupäätöksiä. Tehtävässä toimitaan osana viranomaisten kansainvälistä kriisinratkaisutiimiä, jossa keskusteluja käydään myös suurten pankkien edustajien kanssa.

Kriisinratkaisuasiantuntija osallistuu myös EU:n kriisinratkaisuneuvoston (SRB) ja Euroopan Pankkiviranomaisen (EBA) asiantuntijatyöryhmien valmisteluihin sekä rajat ylittävien kriisinratkaisukollegioiden työhön.

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja laaja perehtyneisyys alaan. Parhaimmat valmiudet virkaan antavat opinnot esimerkiksi rahoituksen, taloustieteen, laskentatoimen tai tilastotieteen alalta.

Tehtävien hoitaminen edellyttää laaja-alaista pankkisektorilla hankittua tuntemusta pankkien liiketoiminnasta tai vaihtoehtoisesti laajaa kokemusta pankkien toiminnan ja riskien valvonnasta viranomaisessa.

Virkaa hakevalle luetaan eduksi luottolaitosten elvytyssuunnitelmien ja viranomaisraportoinnin tuntemus sekä kokemus liiketoimintojen uudelleenjärjestämisestä. Viran menestyksellistä hoitamista edesauttaa valmius perehtyä alan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön sekä aiempi kokemus toimimisesta kansainvälisessä tiimissä.

Tuloshakuisuus, luova ja rohkea ongelmanratkaisukyky, kyky rakentaa yhteistyöverkostoja, hyvät neuvottelutaidot sekä kyky toimia paineen ja kiireen alla ovat olennaisia valmiuksia viran hoidossa. Aito kiinnostus seurata ja perehtyä kriisinratkaisun uusiin haastaviin asiakysymyksiin sekä pankkisektorin vakausympäristön muutoksiin auttaa menestymään tässä vaativassa tehtävässä.

Työssä tarvittava kielitaito

Säädettyjen kotimaisten kielten lisäksi edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason (12) ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella (kokonaispalkka 5973,13-6621,30 € / kuukausi). Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksen.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) 6 §:n mukainen selvitys sidonnaisuuksistaan.

Virkaan nimittämisen edellytyksenä on valtion virkamieslain (750/1994) 44a §:ssä tarkoitetun karenssisopimuksen laadinta.

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Rahoitusvakausviraston kirjaamo
PL 70
00581
Helsinki