(Poistunut julkaisusta)

Koulusihteeri
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.10.2018

Oulun yliopiston harjoittelukoulu kuuluu Kasvatustieteiden tiedekuntaan. Koulu tekee yhteistyötä myös muiden Oulun yliopiston tiedekuntien kanssa. Oppilaita koulussa on noin 1200 ja henkilökuntaa noin 120. Lisäksi koulussa työskentelee vuosittain noin 600 opetusharjoittelijaa. Oulun normaalikoulussa opetusta annetaan perusasteen vuosiluokilla 1-9 sekä lukiossa.

OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUSSA on haettavana seuraava työsopimussuhteinen tehtävä:

Koulusihteeri 

Työsuhde täytetään toistaiseksi alkaen 8.1.2019.

Haettavana olevan koulusihteerin toimipaikka sijaitsee pääosin Oulun normaalikoululla Linnanmaan 1-6 yksikössä. Hänen odotetaan ottavan kokonaisvastuun koulun toimistossa tehtävien töiden hoitamisesta. Työssä painottuu erityisesti oppilashallintoon liittyvien ohjelmistojen käyttö (Primus, Kurre, Wilma), sisältäen perusasteen oppilasrekisterin ja arviointijärjestelmän ylläpidon. Työhön sisältyy myös taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Koulusihteeri toimii perusopetuksen rehtorin alaisuudessa ja hänen sihteerinä. Koulusihteeri auttaa myös muita rehtoreita ja opettajia mm. erilaisten yhteenvetojen ja raporttien laadinnassa, raportointimateriaalin kokoamisessa sekä oppilasarviointiin ja suoritusten tarkistukseen liittyvissä asioissa. Opetussuunnitelmien tuntemus on koulusihteerille hyödyksi. Koulusihteeri toimii myös oman yksikkönsä arkistovastaavana.

Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta, tai muulla tavalla hankittuja tietoja ja taitoja erityisesti oppilaitosympäristössä toimimisesta. Hakijalta toivotaan toimisto-ohjelmien hyvää hallintaa (Excel, Word) sekä kouluhallintoa koskevien säännösten tuntemusta.

Henkilön tulee olla aloitteellinen, ammatillisesti sitoutunut ja opinhaluinen. Hänen tulee omata vahvat yhteistyövalmiudet toimia harjoittelukoulun toimintaympäristössä. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvä organisointitaito, hyvät vuorovaikutustaidot kaiken ikäisten kouluyhteisöön kuuluvien kanssa. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Koulusihteerin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Hakemukset osoitetaan Oulun yliopistolle ja pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Hakuaika päättyy 11.11.2018.

Lisätietoja
Perusopetuksen rehtori Hannu Juuso, p. 0294 483765 tai 040 6735090; hannu.juuso(at)oulu.fi 
Johtava rehtori Kari Kumpulainen, p. 08 553 3772 tai 0400 187801; kari.kumpulainen(at)oulu.fi