(Poistunut julkaisusta)

Koordinaattori, sukupuolentutkimus
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.6.2018

Koordinaattorin määräaikainen tehtävä (15.8.2018 - 14.8.2020) Interreg Pohjoinen–ohjelman ja Oulun yliopiston rahoittamassa Academic North-hankkeessa, Sukupuolentutkimus / Kasvatustieteiden tiedekunta / VISE

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 14 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusyksikössä Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit (VISE) on haettavana:

Määräaikainen koordinaattorin tehtävä, Sukupuolentutkimus

Koordinaattorin tehtävä liittyy "Academic (un)employment and mobility in the Arctic North - A Joint Socially Responsible Approach (Academic North)" Oulun yliopiston koordinoima yhteishanke  Luulajan teknillisen yliopiston ja Tromssan yliopiston kanssa. Hankkeen päätavoitteena on yhtäältä tukea akateemista työllistymistä sosiaalisesti kestävällä tavalla ja toisaalta kontribuoida etenkin ICT-alan osaavan työvoiman tarpeeseen, joka on kaikissa pohjoismaissa akuutti ongelma. Hankkeen tavoitteena ylirajaisen akateemisen liikkuvuuden, verkottumisen ja pohjoisten alueiden hyvinvointia edistävän kehityksen tukeminen. Hanke kohdistuu erityisesti sellaisiin Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden työntekijäryhmiin ja työelämäsektoreihin, joilla on sekä pulaa akateemisista osaajista että työttömyyttä ja sukupuoliperustaisia ym. vinoumia ja jotka ovat merkittävässä asemassa alueen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Koordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • hankkeen koordinointi yhdessä hankkeen johtajan, ohjausryhmän kanssa,
 • hankkeen toteutus yhdessä hankepartnereiden kanssa,
 • aihepiirin liittyvien aineistojen keräämistä ja niiden analysointia,
 • yhteydenpito ja yhteistyöverkoston rakentaminen hankkeen piiriin kuuluviin tahoihin,
 • hankkeen viestinnän suunnittelua ja toteutus (esim. verkkosivujen sisältöjen suunnittelu ja ylläpito),
 • hankkeen budjetin seurantaa yhdessä johtajan, ohjausryhmän ja controllerien kanssa,
 • ohjausryhmän kokousten valmistelu ja pöytäkirjat ja
 • osallistuminen hankkeen kannalta keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokouksiin.

Vaadittu osaaminen ja kokemus

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

 • vahvaa sukupuolentutkimuksen, henkilöstöhallinnoinnin (HR) ja projektihallinnon asiantuntemusta;
 • ylempää korkeakoulututkintoa ihmistieteissä, oman tieteenalan hyvää tuntemusta, kokemusta moni- ja poikkitieteellisistä tutkimusyhteisöistä ja kansainvälisistä työyhteisöistä;
 • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja tvt-taitoja;
 • erinomaisia organisointi- ja ajanhallintataitoja, sekä kykyä itsenäiseen työhön;
 • erinomaista suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä suomeksi että englanniksi.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 30.7.2018. Liitä hakemukseen

 1. Motivaatiokirje yhteystietoineen
 2. Kopio tutkintotodistuksesta
 3. Ansioluettelo, joka noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallia http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_260613.pdf
 4. Mahdollinen erilinen julkaisuluettelo, jossa tehtävän kannalta10 tärkeintä julkaisua merkittynä.
 5. 2-4 suosittelijan yhteystiedot

Tehtävä pyritään täyttämään 15.8.2018 lukien kahdeksi vuodeksi. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa dosentti Mervi Heikkinen, Kasvatustieteiden tiedekunta, S-postiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi