(Poistunut julkaisusta)

KIRKKOMUSIIKIN LEHTORI, ERIKOISALANA LITURGINEN URKUJENSOITTO / LECTURER IN CHURCH MUSIC, SPECIALISATION IN LITURGICAL ORGAN PLAYING
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia / The Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2019

Taideyliopisto hakee Sibelius-Akatemian Kuopion yksikköön

KIRKKOMUSIIKIN LEHTORIA, ERIKOISALANA LITURGINEN URKUJENSOITTO

2–5 vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 1.8.2019. Hakija voi ilmaista toiveensa työsuhteen pituudesta ja prosenttiosuudesta (50-100 %) hakuprosessin yhteydessä. Määräaikaisuuden perusteena on koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen ja uudistuvalle opetukselle asetettaviin vaatimuksiin liittyvä joustavuuden tarve. Tehtävä on kokoaikainen. Hakijan mahdollisuuksien ja yliopiston tarpeiden mukaan opetusta voi Kuopion lisäksi olla myös Helsingissä.

Toimintaympäristö

Lehtori työskentelee Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla kirkkomusiikin aineryhmässä, joka on yksi osaston kymmenestä aineryhmästä. Aineryhmä toimii Helsingissä ja Kuopiossa. Kuopion yksikköön kuuluu noin 70 opiskelijaa, kahdeksan lehtoria ja noin 40 tuntiopettajaa. Aineryhmä vastaa kirkkomusiikin ja urkujensoiton koulutuksesta ja harjoittaa myös kirkko- ja urkumusiikin alueen tutkimusta ja taiteellista toimintaa. Aineryhmän henkilöstö osallistuu jatkokoulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä osaston DocMus-tohtorikoulun kanssa. Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön sekä Kuopion konservatorion kanssa. Oppilaitokset muodostavat yhdessä Suomen suurimman, lähes 3000 hengen musiikkikoulutusyhteisön.

Lisätietoa aineryhmästä on Taideyliopiston internet-sivuilta: http://www.uniarts.fi/siba/kirkkomusiikki-ja-urut

Tehtävät

Kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan syksyllä 2018, ja niissä liturgisen musiikin osuutta on huomattavasti muokattu ja vahvistettu. Nyt valittavan kirkkomusiikin lehtorin keskeisin tehtävä on juuri liturgisen urkujensoiton sekä tarvittaessa solistisen urkujensoiton opetus ja organisointi yhdessä muiden lehtorien kanssa. Lehtori seuraa oman alansa kehitystä ja osallistuu aktiivisesti aineryhmän vastuulla olevan koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lisäksi lehtori osallistuu opintosuoritusten arviointeihin, opiskelijavalintoihin sekä tarpeen mukaan Taideyliopiston hallintoelimien työskentelyyn ja muuhun kehittämis- ja laatutyöhön. Tarvittaessa lehtori luo ja ylläpitää myös kansainvälisiä verkostoja. Lehtorin opetuksen pääpaino on kandidaatti- ja maisteritasoilla.

Valintakriteerit

Hakijalta odotetaan erinomaista urkujensoittotaitoa, opetuskokemusta ja -taitoa sekä halua ja kykyä auttaa opiskelijoita heidän opinnoissaan. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyvää yhteistyökykyä ja halua kehittää toimintoja yhdessä muiden opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Hakijalla tulee olla Sibelius-Akatemian Urkujensoitto A –tasosuoritus tai vastaavia taitoja. Myös pedagogiset opinnot, näytöt opetuksen arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä sekä erityisesti korkeakoulutasoisessa opetustyössä hankittu käytännön kokemus ja opetustyön tulokset huomioidaan.

Eduksi katsotaan soveltuva maisterin- tai tohtorintutkinto, näytöt yhteistyö-, ja organisointikykyä vaativista asiantuntija- ja luottamustehtävistä sekä kansainvälinen verkostoituminen. Etuja ovat myös taidot improvisoinnissa ja sen opetuksessa, vanhan musiikin klaveerisoittimien opetus- ja huoltotaidot sekä käytännön kokemus kirkkomuusikon työstä.

Kielitaito

Tehtävän pääasiallinen opetuskieli on suomi. Lisäksi hakijoilta edellytetään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen hallintaa. Ulkomai­silta hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen hallintaa. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin ja osoitetaan soveltuvuusnäytteessä. Dekaani voi päättää kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta.

Toisen kotimaisen kielen hallinnan voi osoittaa seuraavilla todistuksilla:

 1. valtion kielitutkintolautakunnan jäsenen tai varajäsenen antama todistus tai muulla suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetussa asetuksessa (481/2003) säädetyllä tavalla (esim. korkeakoulun tutkintotodistus, jossa on maininta kielikokeen suorittamisesta);
 2. suomalaisen korkeakoulun ao. kieltä opettavan professorin, apulaisprofessorin tai lehtorin antama todistus;
 3. ylioppilastutkintotodistus, jossa on ao. kielen hyväksytty arvosana.

Palkkaus

Palkkauksessa noudatamme yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmää. Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 5-6, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa. Palkka on työsuhteen alkaessa noin 3100-4100 euroa. 

Valintaprosessi

Klassisen musiikin osaston dekaani päättää rekrytointiryhmän asiantuntijoiden lausunnon perusteella, ketkä hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuuden arvioinnin jälkeen rekrytointiryhmä tekee valintaehdotuksen. Osaston osastoneuvosto kommentoi rekrytointiryhmän valintaehdotusta, minkä jälkeen Sibelius-Akatemian dekaani päättää lehtorin valinnasta osastodekaanin esityksestä. Tavoitteena on tehdä valinta touko-kesäkuussa 2019.

Soveltuvuusarviointi

Hakemusten ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella sopivimmat hakijat kutsutaan erilliseen soveltuvuuden arviointiin, jossa arvioidaan hakijoiden osaamista, soveltuvuutta ja sitoutumista suhteessa lehtorin tehtäviin ja toimintaympäristön vaatimuksiin. Soveltuvuuden arviointi järjestetään Kuopiossa 12.4.2019. Arviointi sisältää esitysnäytteen, opetusnäytteen ja haastattelun. Soveltuvuusarvioinnin kielet ovat suomi ja englanti. Soveltuvuusnäytteet ovat haastattelua lukuun ottamatta julkisia, mutta hakijat eivät saa seurata toistensa näytteitä. Järjestys arvotaan.

Sisältö

A Esitysnäyte

Suomen evankelisluterilaisen kirkon Jumalanpalvelusten kirjan mukainen messu ilman liturgia, rukouksia, sanaosuuksia ja saarnaa. Sävelmäsarja ja virret ilmoitetaan hakijalle 30 minuuttia ennen näytteen alkua. Hakija laulaa itse sekä kanttorin että liturgin osuudet. Rukousten, tekstien ja saarnan kohdalla voi olla pieni tauko. Virsissä toivotaan korkeintaan kolmea säkeistöä, mikäli se on messun rakenteen kannalta järkevää. Virret soitetaan yksiäänisestä virsikirjasta.

Vastaus- tai ehtoollismusiikkina hakija soittaa jonkin seuraavista J.S. Bachin urkukoraaleista kokoelmasta Clavier-Übung III:

                      Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 676

                      Dies sind die heil'gen zehn Gebot' BWV 678

                      Vater unser im Himmelreich BWV 682

                      Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684

                      Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wand BWV 688

Opetusnäyte

15 minuuttia liturgisen soiton opetusta opintojensa alkuvaiheessa olevan opiskelijan kanssa

15 minuuttia liturgisen soiton opetusta opintojensa loppuvaiheessa olevan opiskelijan kanssa

Opetuksen tulee käsitellä improvisoituja alkusoittoja ja koraalisoittoa sekä neli- että yksiäänisestä kirjasta. Audiovisuaalisia laitteita ei ole käytössä. Oppilaat ovat Sibelius-Akatemian Kuopion yksikön kirkkomusiikin opiskelijoita. Yliopisto valitsee opiskelijat, eikä heitä voi tavata etukäteen. Osa opetusnäytteestä pidetään englanniksi, kun rekrytointiryhmä niin pyytää.

C Haastattelu

Opetusnäytteensä jälkeen hakijalla on korkeintaan 30 minuutin haastattelu. Läsnä ovat hakija ja rekrytointiryhmä.  Haastattelussa keskustellaan mm. hakijan näkemyksistä kirkkomusiikin ja sen koulutuksen kehityksestä.

Hakeminen

Hakemukset lähetetään liitteineen sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona Sibelius-Akatemian kirjaamoon osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 22.3.2019 klo 15.00 otsikolla kirkkomusiikin lehtori. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus lähetysosoitteeseen.

Hakemuksen tulee sisältää:

 1. vapaamuotoinen hakukirje
 2. CV / rekrytointiportfolio (ohje)
 3. tutkintotodistus

Ennen työsopimuksen laatimista tehtävään valittu toimittaa yliopistolle oikeaksi todistetut jäljennökset mm. tutkinto- ja kielitaitotodistuksistaan.

Taideyliopiston tavoitteena on käyttöönottaa opetus- ja tutkimushenkilöstön urajärjestelmä (tenure track) vuoden 2019 aikana. Taideyliopiston urajärjestelmä tulee koostumaan professorin ja lehtorin vakinaistamispoluista.  Taideyliopisto varaa oikeuden arvioida avoinna olevan tehtävän sijoittumista lehtorin vakinaistamispolulle vakinaistamiskriteereiden valmistuttua. Tässä rekrytoinnissa kysymykseen voi tulla seuraavat urapolun vaiheet: yliopisto-opettaja tai lehtori.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden jättää tehtävän täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.

Tiedustelut

 • Tehtävää ja hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa sähköpostitse kirkkomusiikin aineryhmän Kuopion yksikön vara-ainejohtaja Mikko Korhonen; mikko.korhonen(at)uniarts.fi.
 • Hakemista koskeviin tiedusteluihin vastaa myös henkilöstösuunnittelija Katja Vento; katja.vento(at)uniarts.fi, puh. 040 7104213.

 

The Kuopio unit of Sibelius Academy of the University of the Arts is opening the post of

LECTURER IN CHURCH MUSIC, SPECIALISATION IN LITURGICAL ORGAN PLAYING

for a fixed-term post of 2–5 years, starting from 1 August 2019. The applicant may express a wish for the duration and share percentage of the employment (50-100%) in connection with the application process. The fixed nature of the contract is based on the need for flexibility, as set by the needs to continuously develop education and reform teaching. Based on the needs of the applicant and the university, teaching may also take place in Helsinki, in addition to Kuopio.

Working environment

The Lecturer will work in the Department of Church Music, one of the ten departments of Sibelius Academy’s Faculty of Classical Music. The department operates in Helsinki and Kuopio. The unit of Kuopio has approximately 70 students, eight lecturers and approximately 40 teachers. The department is in charge of church music and organ performance education and also organises church and organ music research as well as artistic activities. The department staff participates in organising further education together with the faculty’s DocMus Doctoral School. The unit works closely with Savonia University of Applied Sciences’ Savonia School of Music and Dance as well as Kuopio Conservatory. Together, the schools form the largest music education community in Finland, consisting of nearly 3,000 people.

More information about the department can be found via the University of the Arts Helsinki website: https://www.uniarts.fi/en/study-options/church-music

Duties

The new curricula of the Department of Church Music and Organ came into effect in autumn 2018, with the share of liturgical music being reshaped significantly and given a stronger position. The main duty of the Lecturer in Church Music to be appointed will be the teaching of liturgical organ playing, and if necessary, the teaching and organisation of soloistic organ performance together with other lecturers. The Lecturer follows the development of the field and actively participates in the planning and development of education in the department.

In addition, the Lecturer will participate in thesis assessments and student admissions. If necessary, the lecturer will also take part in the University of the Arts' administrative bodies’ work as well as other development and quality work. The lecturer will also create and maintain international networks when necessary. The Lecturer’s teaching will focus on bachelor- and master-level studies.

Selection criteria

The applicant is expected to have excellent organ performance skills, teaching experience and the willingness and ability to support students in their studies. Carrying out the tasks successfully also requires good cooperative skills and the willingness to develop operations together with other teachers and students.

The applicant is required to have completed organ performance level A or possess equivalent skills. Pedagogical studies, demonstration of teaching-related assessment, planning and development tasks, and especially practical experience and results from higher-education teaching will be considered.

A suitable master’s or doctoral degree, proof of expert tasks and positions of trust requiring collaboration and organisational skills as well as international networking will be considered advantages. Skills in improvisation and its teaching, teaching and maintenance skills in early keyboard instruments, as well as practical experience in being a church musician, are also seen as advantages.

Language proficiency

The primary teaching language of the position is Finnish. In addition, we require that the applicants have satisfactory skills in Swedish and strong English language proficiency. From non-Finnish applicants, we require strong English language proficiency. Language skills are evaluated in relation to the work tasks and will be assessed in a proficiency demonstration. The dean may decide to deviate from language proficiency requirements.

Finnish candidates are required to present one of the following certificates of proficiency in Finnish or Swedish:

 1. A certificate signed by a member or deputy member of the State Board of Language Examinations, or in another manner prescribed by the Decree on the Demonstration of Knowledge of the Finnish and Swedish Languages in State Administration (481/2003) (e.g. by passing the language test included in the basic curriculum of a university-level institution);
 2. A certificate issued by a professor, assistant professor, or lecturer who teaches the language in question at a Finnish university-level institution;
 3. A matriculation examination certificate indicating a pass in the language in question.

Salary

The salary is determined in accordance with the salary system of Finnish universities. The task-specific salary component is on level 5–6. In addition, a personal salary component will be paid. The monthly salary at the beginning of the employment will be approximately EUR 3,100–4,100.

Selection procedure

On the basis of the proposal by the recruitment committee, the Vice Dean, Classical Music will decide which candidates will be invited to the demonstration of proficiency. After the demonstrations, the recruitment committee makes a selection proposal. The Faculty Council comments the proposal, and thereafter the Dean of the Sibelius Academy makes the decision on the appointment of the Lecturer. The selection procedure is expected to conclude in May or June 2019.

Demonstration of proficiency

Based on applications and other available information, the university will call the strongest applicants for a separate demonstration of proficiency, where each candidate’s commitment, aptitude and competence in relation to the post of Lecturer and the demands of the working environment will be evaluated. The demonstration of proficiency will be arranged in Kuopio on 12 April 2019. The demonstration will include performance, teaching samples, and an interview. The demonstration samples will be public, apart from the interview, but applicants are not allowed to monitor each other’s samples. The order will be decided by using lots. 

Structure

A) Performance sample

A mass following the service book (Jumalanpalvelusten kirja) of the Evangelical Lutheran Church of Finland, with no liturgist, prayers, speech or sermon. The melody series and hymns will be announced to the applicant 30 minutes prior to the start of the sample. The applicant will sing the cantor’s as well as the liturgist’s parts. There may be a brief pause during the prayer, text and sermon sections. The hymns are to consist of a maximum of three verses if allowed by the structure of the mass. Hymns will be played from a one-part hymnal.

As a responsorial or communion piece, the applicant will play one of the following J.S. Bach’s organ chorales from the Clavier-Übung III collection:

                      Allein Gott in der Höh' sei Ehr' BWV 676

                      Dies sind die heil'gen zehn Gebot' BWV 678

                      Vater unser im Himmelreich BWV 682

                      Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684

                      Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wand BWV 688

B) Teaching sample

15 minutes of liturgical playing teaching with an early-stage student 

15 minutes of liturgical playing teaching with an advanced student 

The teaching is to focus on improvised preludes and chorale performance, using both four-part and one-part books. No audiovisual equipment will be available. The participating students study church music at Sibelius Academy’s Kuopio unit. The university selects the students, and they cannot be contacted beforehand. A section of the teaching sample will be held in English upon the request of the recruitment committee. 

C Interview

After the teaching sample, the applicant will take part in an interview for a maximum duration of 30 minutes. The interview including the applicant and recruitment committee will focus on, for example, the applicant’s views on the development of church music and its education.

How to apply

The application period concludes on 22 March 2019 at 3:00 p.m. (GMT +2). Please address your application to the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki and send it via email along with attachments in pdf format to siba.kirjaamo(at)uniarts.fi with the title “Lecturer in Church Music”. You will then receive an acknowledgement of receipt via email.

Your application must include the following (as a single pdf document):

 1. A letter of application
 2. CV / Recruitment portfolio (Instructions)
 3. Degree certificate

Prior to the compiling of the employment contract, the successful candidate for the post must provide official copies of required degree diplomas and language proficiency certificates.

The University of the Arts Helsinki plans to implement tenure tracks for the teaching and researcher staff during 2019. The University of the Arts Helsinki’s tenure track system will consist of professor and lecturer tenure tracks. The University of the Arts of Helsinki reserves the right to evaluate the open position’s placement on the tenure track upon the completion of the tenure track criteria. In this recruitment, the possible next stages in the career path include University Lecturer or Teacher.

Without jeopardising the uniform treatment of applicants, the University of the Arts Helsinki reserves the right to leave the position unfilled or continue the application period.

Inquiries

 • For further details concerning the position and application process, please contact Deputy Head of Department, Church Music, Kuopio Unit Mikko Korhonen via email mikko.korhonen(at)uniarts.fi.
 • For further details concerning applying and the application process, please contact HR Officer Katja Vento via email katja.vento(at)uniarts.fi or tel. +358 40 710 4213.