(Poistunut julkaisusta)

Kirjoittamisen vierailuprofessori
Taideyliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

KIRJOITTAMISEN VIERAILUPROFESSORIEN REKRYTOINTISELOSTE

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen maisteriohjelma

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta.

Teatterikorkeakoulussa taide, esitys, koulutus ja tutkimus ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Taideyliopiston uusi kirjoittamisen maisteriohjelma on kaksivuotinen. Opinnot suoritetaan Teatterikorkeakoulussa, ja ne johtavat maisterin tutkintoon. Kirjoittamisen maisteriohjelmassa kirjoittaminen ymmärretään paitsi itsellisenä myös monimuotoisena ja soveltavana taiteenalana, joka pyrkii laajaan vaikuttavuuteen. Maisteriopintojen perusta on henkilökohtainen kirjoitustyö, lukeminen ja kriittinen ja reflektoiva taiteellinen ajattelu. Opinnot rakentuvat omalle taiteelliselle projektille, jota tukevat eri kirjoittamisen osa-alueille sijoittuvat maisteriohjelman yhteiset opintojaksot, taide- ja teoriaopinnot, vapaavalintaiset opinnot ja työelämäopinnot.

Kirjoittamisen vierailevien professorien tehtävät ja niiden sijoittuminen

Kirjoittamisen vierailevan professorin tehtävät sijoittuvat uuteen kirjoittamisen maisteriohjelmaan. Tehtävien määrä, 1-3 tehtävää, tarkentuu opiskelijavalintojen valmistuessa. Kirjoittamisen maisteriohjelmassa opinnot aloittaa syksyllä 2019 4-6 opiskelijaa.

Tehtävät ovat määrä- ja osa-aikaisia, 20-40% täydestä (1624 h) kokonaistyöajasta. Osa-aikaisuuden hoitoprosentti ja tehtävien sijoittuminen tarkentuvat opiskelijavalintojen varmistuttua. Tehtävät alkavat 1.8.2019 ja kestävät 31.7.2020 saakka. Professorin palkka määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 8 tai 9.

Tehtävien opetusala määräytyy kirjoittamisen maisteriohjelman osa-alueiden ja suuntautumisvaihtoehtojen perusteella. Hakijoita pyydetään tutustumaan kirjoittamisen maisteriohjelman opetussuunnitelmaan.

Vierailevien professorien tehtävät ovat sisällöltään opetuspainotteisia. Tehtäviin kuuluu opiskelijan oman projektin henkilökohtaista ohjausta sekä Taideyliopiston opiskelijoille yhteisten kurssien opettamista. Tehtävistä sovitaan yksityiskohtaisemmin lukuvuodeksi laadittavassa työsuunnitelmassa. Hakijoita pyydetään ilmaisemaan myös mahdollinen kiinnostuksensa tuntiopettajan tehtäviin.

Kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Valtioneuvoston asetus (770/2009) 1 § säätää vaadittavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta seuraavasti: ”Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Opetuskielen hallitseminen voidaan osoittaa yliopiston johtosäännössä määrätyllä tavalla. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Yliopisto voi myöntää erivapauden näistä kielitaitovaatimuksista johtosäännössä määrätyllä tavalla.”

Taideyliopiston henkilöstösäännön 14 § mukaan taiteellisin perustein täytettävään professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja/tai erinomaisia taiteellisia ansioita sekä hyvää opetustaitoa. Tehtävään valittavalta edellytetään edustamansa alan asiantuntemusta ja kokemusta kansainvälisestä toiminnasta ja yhteistyöstä. Henkilöstösäännön 7 § mukaan yleiset pätevyysvaatimukset edellyttävät tehtävään valittavalta sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä tehtävän vaatimia muita taitoja kuten esimerkiksi yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Opetusta sisältävissä tehtävissä edellytetään yliopistopedagogisia opintoja tai riittävää pedagogista kokemusta ja opetustaitoa. Rehtori voi päättää professorin osalta kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta silloin, kun tehtävän menestyksellinen hoitaminen sen mahdollistaa ja kun kielitaitovaatimuksista poikkeaminen mahdollistaa muutoin pätevimmän hakijan valitsemisen. 

Kirjoittamisen professorin osaamisvaatimukset

Kirjoittamisen osa-aikaiselta vierailevalta professorilta edellytetään erinomaisia taiteellisia ansioita sekä riittävää pedagogista kokemusta tai opetustaitoa. Edellä mainittujen, Yliopistolain ja Taideyliopiston henkilöstösäännön asettamien kelpoisuus- ja pätevyysvaatimuksien, lisäksi kirjoittamisen vierailevan professorin tehtävän hoitaminen edellyttää laaja-alaista kokemusta kirjoittamisen eri osa-alueilta. Professorin on kyettävä pitkäjänteisen ja keskittyneen henkilökohtaisen työskentelyn seuraamiseen ja ohjaamiseen. Tehtävään valittavalta edellytetään kiinnostusta alan opettamiseen, kehittämiseen, uudistamiseen ja tutkimiseen. Tehtävä vaatii vuorovaikutustaitoja ja pedagogista osaamista sekä edellyttää sitoutumista tehtävän hoitamiseen.

Professorin valitseminen

Valinta perustuu hakijoiden ansioiden vertailuun kelpoisuus-, pätevyys- ja osaamisvaatimusten osalta. Valinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota valittavan kykyyn hoitaa tässä kuvauksessa ja ohjelman opetussuunnitelmassa mainittuja tehtäviä menestyksekkäästi. Arvioinnissa hyödynnetään hakemusasiakirjoja sekä mahdollista haastattelua. Hakijoiden tulee varautua haastatteluun. Rekrytointiprosessissa noudatetaan esteellisyyskysymyksissä hallintolain 27 - 29 §:iä.

Hakeminen

Hakemuksen tulee sisältää seuraava aineisto:

  1. Vapaamuotoinen perustelukirje, jossa hakija kertoo, miksi hakee professorin tehtävää, mille ohjelman osa-alueelle hakee sekä miten haluaisi kehittää kirjoittamisen opetusta osana laajempaa yliopistollista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta.
  2. Ansioluettelo.
  3. Taiteellisia ansioita esittelevä portfolio pdf:nä (voi sisältää kuvia, videolinkkejä, tekstiä).
  4. Enintään kolme eri julkaisua (jos julkaisut ovat fyysisiä kirjoja, DVD:tä yms., tulee näitä kutakin toimittaa neljä kappaletta).

Vapaamuotoinen perustelukirje ja ansioluettelo tulee toimittaa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 30.4.2019 klo 12 mennessä.

Muu aineisto tulee toimittaa yhtenä kokonaisuutena joko osoitteeseen teak.kirjaamo(at)uniarts.fi tai Teatterikorkeakoulun kirjaamoon PL 20 (Haapaniemenkatu 6), 00097 Taideyliopisto viimeistään maanantaina 30.4.2019 klo 12 mennessä.

Yhden sähköpostilähetyksen suurin sallittu koko on 35 Mt.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopisto varaa oikeuden ottaa huomioon hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset.

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävän sisällöllistä kysymyksistä antavat kirjoittamisen maisteriohjelman koulutusohjelmajohtaja Jusa Peltoniemi, 050 343 7032, jusa.peltoniemi@uniarts.fi ja dekaani Maarit Ruikka, 050 5812649, maarit.ruikka(at)uniarts.fi. Hakumenettelyyn liittyviin tiedusteluihin vastaa va. henkilöstöpäällikkö Jyri Pulkkinen, 050-572 2058, jyri.pulkkinen(at)uniarts.fi.