(Poistunut julkaisusta)

Kappalainen
Helsingin Roihuvuoren seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.2.2021

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Roihuvuoren seurakunnan I kappalaisen viran.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi. Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ovat suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtä-vässä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 602. Virka täytetään 1.6.2021 alkaen.

Hakuaika virkaan päättyy perjantaina 5.3.2021 klo 15.00.

Seurakuntaneuvosto kuvaa seurakuntaa seuraavasti:

”Roihuvuoren seurakunta on Helsingin seurakuntayhtymään kuuluva kaupun-kiseurakunta, jossa on 29 työntekijää ja 17 800 jäsentä. Pääkaupunkilaisten tavoittamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, kokonaisvaltaista työotetta, monipuolista viestintää ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Seurakunnan pysyminen ihmisten arjessa edellyttää vahvaa verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa. Roihuvuoren seurakunnassa työtä tehdään koko työyhteisönä tavoite- ja toimintakeskeisesti työalakeskeisyyden sijaan.”

Seurakuntaneuvosto on antanut lausunnon viran erityisistä tarpeista:

”I kappalainen toimii lähiesimiehenä Laajasalon aluetiimissä ja vastaa aluetyön toiminnasta ja kehittämisestä. Kappalainen hoitaa oman vastuualueensa osalta myös yleishallintoa ja kehitystehtäviä sovitun työnjaon mukaisesti. Kappalainen osallistuu vuosittain myös rippikoulutyöhön.

Kappalaiselta odotetaan tahtoa ja taitoa suunnata resurssit ulospäin, kutsua ihmisiä ja luoda vahvaa omistajuuden kokemusta seurakuntalaisille. Etsimme henkilöä, joka mahdollistaa seurakuntalaisista lähtevän yhteisöllisen seurakun-tatoiminnan ja jolla on kokemusta työskentelystä urbaanissa seurakuntakontekstissa.

Kappalaisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
• monipuolista seurakuntatyön tuntemusta,
• kokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa,
• kykyä sanoittaa kristillistä sanomaa pääkaupunkiseudun asukkaille,
• kokemusta ja osaamista yhteisöjen rakentamisesta,
• näyttöä vapaaehtoisten johtamisesta ja innostamisesta,
• kykyä verkostoitua ja verkostotyön osaamista,
• hyviä lähiesimiestaitoja sekä vuorovaikutustaitoja,
• kykyä hyödyntää monipuolisesti eri viestintäkanavia työssään ja
• riittävää kielitaitoa, koska alueella asuu monikielistä väestöä.”

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettuna osoitteella Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki; sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi.

Lisätietoja virasta antaa kirkkoherra Timo Pekka Kaskinen, puh. 050 437 2144.