(Poistunut julkaisusta)

Kansliapäällikkö
ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.12.2019

Ympäristöministeriössä on haettavana KANSLIAPÄÄLLIKÖN VIRKA, joka tulee avoimeksi 1.6.2020 lukien. Virka täytetään määräajaksi 31.5.2025 asti. (ID 35-142-2019)

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa siten kuin valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Lisäksi kansliapäällikkö johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua, sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta sekä osallistuu ministerin apuna laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta ja ministeriön tulosjohtamista.

Kelpoisuusvaatimuksena kansliapäällikön virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää yhteistyökykyä sekä vuorovaikutus- ja organisointitaitoa, tuloshakuisuutta, kykyä toimia laaja-alaisessa ja nopeatempoisessa toimintaympäristössä sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Viran palkkaustaso määräytyy valtion ylimmän virkamiesjohdon palkkauskäytäntöjen mukaisesti.

Virkaan nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen.

Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (283/2015) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan. Virka on ministeriön yhteinen.

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antaa hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai etunimi.sukunimi@ym.fi.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 16.1.2020 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta, joka löytyy internet-osoitteesta www.valtiolle.fi. Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemuksia ei palauteta.