(Poistunut julkaisusta)

Juristi
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto, Hallinto-osasto/seurakuntien hallinto ja talous

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.1.2020

Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning söker en

JURIST

för ett arbetsavtalsförhållande. Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning har hand om kyrkans gemensamma förvaltning, lagberedning, församlingarnas förvaltning och ekonomi, församlingarnas fastighetsväsende, kyrkligt byggande och byggnadsskyddsärenden.

Juristen har till uppgift att ge anställda och förtroendevalda i församlingarna och andra kyrkliga organisationer råd i förvaltningsfrågor och juridiska ärenden. Dessutom ska juristen bistå i lagberedningen samt i granskningen och utredningen av juridiska frågor. Juristen fungerar också som sekreterare i arbetsgrupper samt skriver betänkanden och promemorior. Utifrån kompetensen kan uppgifterna också omfatta utarbetande av material för tillämpningen av lagen.

Vi förutsätter annan högre juridisk högskoleexamen än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi värdesätter god skriftlig uttrycksförmåga, samarbetsförmåga och initiativkraft. Tidigare förtrogenhet med offentlig förvaltning samt kännedom om kyrkans och församlingarnas förvaltning räknas som merit.

Arbetet inleds den 1 april 2020. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (lön 4 273,24 euro/månad). Utöver detta betalas ett erfarenhetstillägg som baserar sig på den valda personens arbetserfarenhet. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering senast måndag 17.2.2020 kl. 16.00. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Frågor besvaras av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 5536 203 och ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 3496 902.