(Poistunut julkaisusta)

Jurist
Kirkkohallitus, Hallinto-osasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.10.2019

Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning söker en

JURIST

i arbetsavtalsförhållande vid Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning under tiden 1.12.2019–31.12.2020. Kyrkostyrelsens förvaltningsavdelning har hand om kyrkans gemensamma förvaltning, lagberedning, församlingarnas förvaltning och ekonomi, församlingarnas fastighetsväsende, kyrkligt byggande och byggnadsskyddsärenden.

Juristen har till uppgift att ge anställda och förtroendevalda i församlingarna och andra kyrkliga organisationer råd i förvaltningsfrågor och juridiska ärenden. Dessutom ska juristen bistå i lagberedningen samt i granskningen och utredningen av juridiska frågor. Juristen fungerar också som sekreterare i arbetsgrupper samt skriver betänkanden och promemorior. Utfirån kompetensen kan uppgifterna också omfatta utarbetande av material för tillämpningen av lagen.

Vi förutsätter annan högre juridisk högskoleexamen än juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt. Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Vi värdesätter god skriftlig uttrycksförmåga, samarbetsförmåga och initiativkraft. Tidigare förtrogenhet med offentlig förvaltning samt kännedom om kyrkans och församlingarnas förvaltning räknas som merit.

Anställningen inleds den 1 december 2019 eller enligt överenskommelse och avslutas den 31 december 2020. Lönen bestäms enligt kravgrupp 603 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal (grundlön 3 665,57 euro/månad). Utöver detta betalas en årsbunden individuell lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet. Tjänsten omfattar en prövotid på sex månader.

Ansökan riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas inklusive bilagor via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen evl.fi/rekrytering. Ansökan ska vara framme senast tisdag 19.11.2019 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Tidigare inlämnade ansökningar till tjänsten beaktas inte.

Frågor besvaras av ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 5536 203 måndag 11.11.2019 kl. 9–11.30 och förvaltningschef Asta Virtaniemi, tfn 050 3188 608 tisdag 5.11.2019 kl. 9–11.30.