Jr. Data-analyytikko, KSS Energia Oy, Kouvola

Academic Work