Johtava asiantuntija/Ledande expert/Senior Lead
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Haemme johtavaa asiantuntijaa edistämään Euroopan terveysdata-avaruutta

Haluatko liittyä huipputiimiimme, rakentaa Euroopan terveysdata-avaruutta ja vaikuttaa sitä kautta Euroopan tulevaisuuteen? Hae 29. marraskuuta mennessä!

Terveysdata 2030-projektissa pääset edistämään terveysdatan hyötykäyttöä euroopanlaajuisesti. Projektiin kuuluu keskeisenä osana 26 Euroopan maan Towards the European Health Data Space (TEHDAS)-yhteistoimintahanke, jota koordinoimme.

TEHDAS auttaa Euroopan komissiota ja jäsenmaita kehittämään ja edistämään terveysdatan jakamiseen liittyviä konsepteja hallintamallin, datan laadun ja tarvittavan infrastruktuurin suhteen. Tavoitteena on kansalaisten terveyden, julkisen terveyden, ja terveystutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen.

Terveysdata 2030 -projekti kuuluu Reilun datatalouden teemakokonaisuuteen.

Etsimme nyt

JOHTAVAA ASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 30.10.2023 asti Terveysdata 2030 -projektiin.

Tehtävääsi kuuluun TEHDAS-hankkeessa ja siihen liittyvissä tehtävissä työskentely. Johtavana asiantuntijana työskentelet projektijohtajan työparina ja hänen sijaisenaan TEHDAS-hankkeen koordinaattorina sekä johdat puhetta 26 maan kokouksissa. Osallistut aktiivisesti hankkeen kaikkien kahdeksan työpaketin toimintaan ja tekemiseen.

Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi:

 • Vastuu TEHDAS-hankkeen projektinhallinnasta ja sen prosesseista
 • Hankkeen tavoitteiden ja tuotosten esitteleminen työpajoissa ja tilaisuuksissa
 • Euroopan Unionin terveyspolitiikan seuraaminen ja ajankohtaisen tilannekuvan ylläpitäminen sekä terveyspolitiikan ja sen muutosten vaikutusten linkittäminen hankkeen tuloksiin
 • Hankkeen työpakettien seuranta ja tuotosten tekemiseen osallistuminen Sitran edustajana
 • TEHDAS-ohjausryhmän (Project steering group) kokousten valmistelu
 • Ulkoistetun projektin tukitoimiston (Project support office) koordinointi yhdessä toisen tiimin asiantuntijan kanssa

Odotamme

 • Vähintään viiden vuoden työkokemusta projektinhallinnosta ja sen prosesseista kuten riskienhallinasta, muutostenhallinnasta ja laadunvalvonnasta. Projektinhallinnon sertifikaatti katsotaan eduksi.
 • Kokemusta EU:hun liittyvän päätöksenteon rakenteista ja käytännöistä. Arvostamme kokemusta EU:n terveyspolitiikasta.
 • Erinomaisia viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Ranskan tai saksan kielen taitoa katsotaan eduksi.
 • Ylempää korkeakoulututkintoa sopivalta alalta
 • Valmiutta matkustaa Euroopassa

Tarjoamme

Tarjoamme innostuneen ja asiantuntevan työyhteisön, monipuoliset, kunnianhimoiset ja vaikuttavuuteen tähtäävät työtehtävät, kiinnostavia yhteistyön paikkoja ja mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Euroopan terveysdatan hyödyntämisen tulevaisuutta.

Kiinnostuitko?

Täytä hakulomake viimeistään 29.11.2020. Huomioithan, että haastatteluja voidaan käynnistää jo hakuajan puitteissa. Tehtävä alkaa 4.1.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa Markus Kalliola: markus.kalliola@sitra.fi tai puhelimitse 18.11. klo 10-11 ja 24.11. klo 10-11 välisenä aikana, puh. +358 50 359 1499.

 

******************************************************************************

Ledande expert för att främja rymden Hälsodata i Europa

Vill du ansluta dig till vårt toppteam, bygga upp en rymd av hälsodata i Europa och därigenom påverka Europas framtid. Sök senast den 29 november!

Vi söker en ledande expert till projektet Hälsodata 2030. I Hälsodata 2030 projekt kan du främja nyttoanvändningen av hälsodata i hela Europa. En central del av projektet är samarbetsprojektet European Health Data Space (TEHDAS) mellan 26 länder i Europa, som vi samordnar. TEHDAS hjälper Europeiska kommissionen och medlemsländerna att utveckla och främja koncept för delning av hälsodata i fråga om hanteringsmodellen, datakvaliteten och den infrastruktur som behövs. Målet är att främja folkhälsan, den offentliga hälsan och hälsoforskningen och innovationer.

Anställningen är tidsbunden för projektets längd fram till 30.10.2023.

Projektet Hälsodata 2030 ingår i temahelheten Rättvis dataekonomi.

Vi söker nu

EN LEDANDE EXPERT

Till uppgiften hör framför allt att arbeta med TEHDAS-projektet och relaterade uppgifter. Som ledande expert arbetar du som projektledarens arbetspar och i hans eller hennes frånvaro fungerar du även som koordinator för TEHDAS-projektet och leder talet vid möten av 26 länder. Du deltar aktivt i projektets alla åtta arbetspaket och kontribuerar till deras resultat.

Till dina uppgifter hör till exempel:

 • Ansvar för TEHDAS-projektets projekthantering och dess processer
 • Presentation av TEHDAS-projektets mål och resultat i workshopar och evenemang
 • Uppföljning av Europeiska unionens hälsopolitik och upprätthållande av en aktuell lägesbild. Att länka hälsopolitikens och dess förändringars effekter till TEHDAS-projektets resultat.
 • Uppföljning av TEHDAS-projektets arbetspaket och deltagande i utarbetandet av resultaten som Sitras representant
 • Förberedelse av TEHDAS-styrgruppens (Project Steering group) möten
 • Koordinering av stödkontoret för ett utkontrakterat projekt (Project support office) tillsammans med en expert från ett annat team

Vi förväntar oss

 • Minst fem års arbetserfarenhet av projektförvaltning och dess processer såsom riskhantering, ändringshantering och kvalitetskontroll. Projektförvaltningens certifikat räknas som merit.
 • Erfarenhet av strukturer och praxis för beslutsfattande inom EU. Det är en fördel om erfarenheten är kopplad till EU:s hälsopolitik.
 • Goda färdigheter i tal och skriftlig kommunikation samt utmärkt förmåga att arbeta i team.
 • Flytande färdigheter i muntlig och skriftlig engelska. Kunskaper i franska eller tyska betraktas som en fördel.
 • Högre högskoleexamen inom lämpligt område.
 • Beredskap att resa i Europa

Vi erbjuder

Vi erbjuder en inspirerad och sakkunnig arbetsgemenskap, mångsidiga, ambitiösa och effektiva arbetsuppgifter, intressanta samarbetsplatser och möjlighet att vara med och bygga upp framtiden för utnyttjandet av europeiska hälsodata.

Blev du intresserad?

Fyll i ansökningsblanketten senast 29.11.2020. Observera att intervjuerna kan inledas redan inom ansökningstiden. Uppgiften inleds 4.1.2021 eller enligt överenskommelse.

Ytterligare information fås av Markus Kalliola: markus.kalliola@sitra.fi eller per telefon 18.11. kl. 10–11 och 24.11. kl. 10–11, tfn +358 50 359 1499.

******************************************************************************

 

We're looking for senior Lead to build Europe's Health Data Space

Do you want to join our top-level team, help construct the European health data space and impact the future of Europe? Apply by November 29th!

We are looking for a senior lead for the Health Data 2030 project. In the Health Data 2030 project, you will get to promote the use of health data at the European level. An essential component of this project is the Towards the European Health Data Space (TEHDAS) project, which includes 26 European nations and is being coordinated by Sitra. TEHDAS is assisting the European Commission and its member states to develop and promote governance models, data quality and required infrastructure for health data sharing concepts. The aim is to promote people’s’ health, public health, and health research and innovation.

The position is for a fixed term, lasting for the duration of the project until 30 October 2023.

The Health Data 2030 project is part of the Fair Data Economy theme.

We are currently looking for a

Senior Lead

Your role will primarily involve working on the TEHDAS project and tasks related to it. As a senior lead, you will work as partner to the project manager and serve in their absence as the coordinator of the TEHDAS project and discussion leader at the meetings of the 26 countries involved. You will be actively involved in the operation of all of the project’s eight work packages, contributing towards the output of each of them.

Your duties will include:

 • Responsibility for the project management and management processes of the TEHDAS project
 • Presenting the objectives and outputs of the TEHDAS project in workshops and at events
 • Monitoring the European Union’s health policy and keeping the situational picture up to date. Linking the impacts of health policy and changes in health policy to the TEHDAS project outputs.
 • Monitoring of TEHDAS project work packages and participation in producing outputs as Sitra’s representative
 • Preparation for the meetings of the TEHDAS Project Steering Group
 • Coordination of the outsourced Project Support Office together with an expert from another team

What we expect

 • At least five years work experience in project management and management processes, such as risk management, change management and quality control. A project management certificate is desirable.
 • Experience in the structures and practices of EU decision-making. It is preferable if such experience relates directly to EU health policy.
 • Strong spoken and written communication skills and excellent teamwork skills.
 • Fluent spoken and written English skills. French or German proficiency is to your advantage.
 • A master’s degree in a suitable field.
 • Readiness to travel within Europe

We offer

We offer an enthusiastic and expert work community, diverse, ambitious and impactful work tasks, interesting forms of cooperation and an opportunity to be involved in building the future of the use of European health data.

Interested?

Complete the application form no later than 29.11.2020. Please note that interview process may already begin within the application period. The position begins on 4th January 2021 or as agreed.

For more information, please contact Markus Kalliola: markus.kalliola@sitra.fi or by telephone between 10-11 on 18.11. and 10-11 on 24.11., tel. +358 50 359 1499.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

 • Ilmoitusnumero: 1401130
 • Tehtäväalue: Muu
 • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
 • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
 • Hakuosoite: www-osoite
 • Sijainti: Helsinki