Järjestelmäpäällikkö
Suojelupoliisi

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2021

Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäpäällikön vaativuustason 19 virka. Järjestelmäpäällikkö toimii Suojelupoliisin Digitaaliset palvelut -yksiköön Sovelluspalvelut -tiimin esimiehenä ja vastaa sen tuottamista palveluista. Tehtäviin kuuluu palvelukokonaisuuden jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon suunnittelu sekä organisointi viraston strategian edellyttämällä tavalla.

Järjestelmäpäällikkö vastaa palveluidensa kehitystarpeiden priorisoinnista, ylläpitää kehitysjonoa, huolehtii suunnitelmallisesta budjetinkäytöstä, hoitaa tiiminsä resurssisuunnittelun ja -allokoinnin, raportoi sidosryhmille ja huolehtii vastuualueensa kilpailutuksista tai olemassa olevien sopimusten hyödyntämisestä yhdessä viraston hankinta-asiantuntijoiden kanssa.

Järjestelmäpäällikkö vastaa myös tiimin tuottamien palveluiden palvelu- ja tuotantokuvauksista sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tehtävään liittyy keskeisesti se, että järjestelmäpäällikkö käy jatkuvaa vuoropuhelua tarvittavien tahojen kanssa vastuualueensa palveluista ja niiden tuottamisesta ja kehitystarpeista.

Järjestelmäpäällikkö vastaa sovelluspalveluiden osalta Digitaalisten palveluiden tulostavoitteiden toteutumisesta, sovelluspalveluiden riskienhallinnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä kansallisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa tutkintoa ja viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • Aiempaa kokemusta ICT-kehitystehtävistä ja -työkaluista.
  • Hyvää käytännössä osoitettua henkilöstöjohtamisen ja toiminnallisen johtamisen taitoa.
  • Yhteistyökykyä ja kykyä nähdä oma toiminta osana laajempaa kokonaisuutta.
  • Kykyä ja ymmärrystä muuttaa loppukäyttäjien tarpeet toiminnallisiksi vaatimuksiksi.
  • Laajaa tuntemusta erilaisista tietojärjestelmistä (Toiminnan ohjaus, analyysi, käyttäjänhallinta, tilannekuva, asian- ja dokumentinhallinta, integraatioratkaisut yms.) sekä teknologioista.
  • Kokemusta toimittajahallinnasta, hankintamenettelystä ja sidosryhmäyhteistyöstä.
  • Sovelluskehitystyökalujen ja projektinhallintamenetelmien monipuolista tuntemusta

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon lisäksi hyvää englanninkielen taitoa.

Luemme eduksi

- Perehtyneisyyden Suojelupoliisin toimintaan ja siihen liittyvään lainsäädäntöön. - Turvallisen ohjelmistokehityksen tuntemuksen. - Käytännön kokemuksen ohjelmistokehitysprojektien eri rooleista. - Kyvyn ja halun toiminnan kehittämiseen ja palveluiden dokumentaatioon.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka on sijoitettu Suojelupoliisin palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 19 (tehtäväkohtainen palkanosa 4288,00 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Suojelupoliisi on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta palkkausjärjestelmää, jonka siirtymäsäännös saattaa aiheuttaa vähäisiä muutoksia tehtäväkohtaisen palkanosan suuruuteen.

Edut

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa viranhoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella

Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.

Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.

Lähipiirisi mutta myös jotkut organisaatiot voivat olla kiinnostuneita halustasi työskennellä Suojelupoliisissa. Harkitse tarkkaan, kenelle kerrot siitä, että olet hakenut Suojelupoliisiin. Saat lisää turvallisuusohjeita osana rekrytointiprosessiamme.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
00121
Helsinki

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot