(Poistunut julkaisusta)

Inskrivningsjurist
Lantmäteriverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Hur skulle det låta att jobba som en vägvisare för samhällets bästa?

Lantmäteriverket producerar forskning, fakta och tjänster om Jorden. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information. Vi har ungefär 1 650 anställda i hela landet.

Resultatenheten Inskrivningsärenden ansvarar vid Lantmäteriverket för avgörande av inskrivningsärenden som gäller fastigheter och bostäder, samt för underhåll och grundförbättring av anknytande register.

Beskrivning av uppgiften

Vi söker tre inskrivningsjurister till en fast tjänst i första hand i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Vasa eller Uleåborg.

Som inskrivningsjurist är din huvuduppgift att avgöra krävande inskrivningsärenden. Rådgivning i inskrivningsärenden till vår personal och våra kunder är också en väsentlig del av ditt arbete.

Behörighetskrav

Juris magisterexamen.

Av sökanden förväntar vi oss

För att lyckas i uppgiften ska du ha minst ett års arbetsarferenhet av motsvarande uppgifter. Du har god kännedom om civillagstiftningen och kan tillämpa den i praktiken. Du har god samarbets- och interaktionsförmåga, och det är naturligt för dig att uppträda.

Du har utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Du har lust och förmåga att kontinuerligt utveckla ditt arbete. Du har förmåga att se helheter och kan skilja det väsentliga från det oväsentliga. Du för saker vidare i ett sätt som utgår från kunden. Vi värdesätter tidigare erfarenhet som bankjurist eller advokat eller i motsvarande uppgifter.

Uppgifter om avlöning

Lönen bestäms enligt typuppgift 11 i Lantmäteriverkets lönesystem. Typuppgiftens grundlön är 3 646,86 €/mån. Utöver grundlönen betalas en individuell prestationsbaserad lönedel som högst kan vara 45 % av typuppgiftens grundlön.

Förmåner

Vi är en modern arbetsplats. Hos oss kan du arbeta var som helst och när som helst i en anda av tillit. Vi har flexibel arbetstid och vår personal anser att man mycket väl kan kombinera arbetsliv och privatliv. Vi satsar på personalens välmående och kontinuerlig kompetensutveckling.

Mera information om befattningen

Inskrivningschef Sirkku Nieminen

+358 40 710 8853

sirkku.nieminen@maanmittauslaitos.fi