(Poistunut julkaisusta)

Infrarakentamisen laadunhallinnan kehittämispäällikkö / Utvecklingschef för kvalitetskontroll inom infrabyggande
Väylävirasto / Trafikledsverket

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Infrarakentamisen laadunhallinnan kehittämispäällikkö

Organisaation esittely

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi se vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylä toimii liikennejärjestelmäsuunnittelussa maakuntien liittojen, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden ensisijaisena kumppanina.

Väylä on tilaajavirasto, vuosibudjettimme on noin 2 miljardia euroa ja hallinnoimamme väyläomaisuuden arvo on 20 miljardia euroa. Työllistämme välillisesti yli 12 000 henkeä.

Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Väylän tehtävänä on vastata liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuullisesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista rakentamista.

Twitterissä (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTubessa (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Tehtävän kuvaus

Väyläviraston Hankkeet-toimiala hakee infrahankkeiden toteutukseen laadunhallinnan kehittämispäällikköä, ylitarkastajan virkaan. Tehtävä sijoittuu toimialalla hankehallintaosastolle.

Väyläviraston Hankkeet-toimiala vastaa viraston vastuulla olevista rata-, tie- ja meriväylähankkeiden rakennussuunnittelusta ja hankkeiden toteuttamisesta.

Laadunhallinnan kehittämispäällikön tehtävänä on hankkeiden laadunhallinnan kokonaisuuden kehittäminen, menetelmien ohjeistaminen ja käyttöönotto sekä osallistuminen hankkeiden hankintojen kehittämiseen ja hankkeisiin liittyviin laadunhallinnan tehtäviin. Kehittämispäällikkö toimii myös toimialan edustajana Väyläviraston laatujärjestelmätyössä.

Laadunhallinnan kehittämispäällikön keskeisiin tehtäviin kuuluu:

 • vastata infrarakentamisen laadunhallinnan kehittämisestä ja toimia laadunhallinnan ja hankintojen kehittämisen projekteissa
 • infrahankkeiden projektinhallinnan jälkiarvioinneista vastaaminen ja omavalvontoihin osallistuminen sekä näistä saatujen tietojen hyödyntäminen rakentamisen laadun parantamisessa
 • infrarakentamisen laatumittareista vastaaminen
 • tietomallipohjaisen laadunvarmistuksen kehittämisestä ja käyttöönotosta vastaaminen
 • osallistuminen infra-alan laatutoiminnan kehittämiseen

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta odotamme:

 • Tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Kokonaisuuksien hahmottamista, aktiivista kehittämisotetta
 • Yhteistyökykyä
 • Hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja

Hakijalta odotamme infrarakentamisen laadunhallinnan tuntemista sekä kokemusta infrahankkeiden toteuttamisesta ja hankinnoista.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän, hyvät henkilöstöedut ja reilun työyhteisön.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 5.8.2019 tai sopimuksen mukaan
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 3.6.2019 15:00
ID: 31-125-2019

Sähköiset hakemukset:

 • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

Tässä vaiheessa toivomme vain CV:n liitteeksi. Muut mahdolliset liitteet pyydämme rekrytoinnin edetessä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus määräytyy Väyläviraston palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Edut

 • joustava työaika
 • etätyömahdollisuus
 • Smartumin liikunta- ja kulttuurietu
 • työmatkaetu
 • työnantajan tukema lounas.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Kristiina Laakso
Johtaja
0295343551
kristiina.laakso@vayla.fi

Työpaikan tiedot

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

tai

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

tai

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika-
Tehtävää täytettäessä tehdään mahdollisesti soveltuvuusarviointi.
VÄYLÄ/3147/01.01.01/2019


Utvecklingschef för kvalitetskontroll inom infrabyggande

Om arbetsplatsen

Trafikledsverket är ett ämbetsverk med 400 sakkunniga som fokuserar på planering, utveckling och underhåll av trafikleder för väg-, spår- och sjötrafiken samt integrering av trafik- och markanvändning. Därtill ansvarar Trafikledsverket för trafikledning och vintersjöfart. Trafikledsverket planerar trafiksystemen som huvudsaklig partner tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsområden och andra aktörer.

Trafikledsverket är ett beställarämbetsverk. Vår årsbudget är cirka 2 miljarder euro och vi administrerar trafikledstillgångar vars värde är 20 miljarder euro. Vi sysselsätter indirekt över 12 000 personer.

Trafikledsverket sköter om servicenivån för trafiken och främjar på så sätt välfärden i samhället och näringslivets konkurrenskraft. Trafikledsverkets uppgift är att effektivt och ansvarsfullt uppfylla de kundbehov som förändringarna i färdsätten skapar samt framställa tillväxtplattformar för samhället i form av fungerande och säker infrastruktur. Dessutom bidrar vi till utvecklingen av infrastruktursektorn och ansvarsfullt byggande.

Twitter (https://twitter.com/vaylafi)
Facebook (https://www.facebook.com/vaylafi)
YouTube (https://www.youtube.com/user/vaylafi)
Instagram (https://www.instagram.com/vaylafi/)
Flickr https://www.flickr.com/photos/vaylafi/

Arbetsuppgifter

Trafikledsverkets sektor Projekt söker en utvecklingschef för kvalitetskontroll för att genomföra infraprojekt, för en tjänst som överinspektör. Arbetet utförs i sektorn i avdelningen för upphandlingsförvaltning.

Trafikledsverkets sektor Projekt ansvarar för byggplaneringen och genomförandet av projekten angående ban-, väg- och farledsprojekt som verket ansvarar för.

Utvecklingschefens arbetsuppgift är att utveckla kvalitetskontrollens helhet i projekten, anvisa och ta i bruk förfaranden samt delta i utvecklandet av projektens upphandlingar och uppgifter angående projektens kvalitetskontroll. Utvecklingschefen verkar också som sektorns representant i Trafikledsverkets kvalitetssystemsarbete.

Till de väsentliga uppgifterna för utvecklingschefen för kvalitetskontroll hör:

 • att ansvara för utvecklande av infrabyggandets kvalitetskontroll och arbeta med projekt angående utvecklande av kvalitetskontroll och upphandlingar
 • att ansvara för efterhandsutvärderingar på infraprojektens projektkontroll och deltagande i egenkontroll samt att utnyttja uppgifter från dessa i att förbättra byggandets kvalitet
 • att ansvara för infrabyggandets kvalitetsmätare
 • att ansvara för utvecklandet och ibruktagandet av en datamodellbaserad kvalitetssäkring
 • att delta i utvecklandet av kvalitetsverksamheten inom infrabranschen

En personsäkerhetsutredning kan göras i fråga om de personer som väljs till en tjänst eller en uppgift med sökandens samtycke (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktas rättigheter finns på adressen www.supo.fi

Kvalifikationer

Av personen som väljs förväntar vi oss:

 • En lämplig högskoleexamen
 • Överblick av helheter, aktiv utvecklingsattityd
 • Samarbetsförmåga
 • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter

Av den sökande förväntar vi oss kännedom av infrabyggandets kvalitetskontroll samt erfarenhet av att genomföra infraprojekt och upphandlingar.

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och intressant arbetsområde, goda personalförmåner och en trevlig arbetsgemenskap.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 5.8.2019 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.

Ansökan

Ansök senast: 3.6.2019 15:00
Referensnummer: 31-125-2019

Välkommen att söka genom att:

 • Göra en digital ansökan via denna länk.

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Väylävirasto
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
00521 Helsinki

I det här skedet vill vi bara ha en CV som bilaga. Vi ber om eventuella andra intyg separat när rekryteringen framskrider.

Lön

Lönen bestäms utifrån Trafikledsverkets lönesystem i enlighet med befattningens kravnivå och personlig prestation.

Förmåner

 • flexibel arbetstid
 • möjlighet till distansjobb
 • Smartums motions- och kultursedlar
 • arbetsresesedel
 • arbetsgivarsubventionerad lunch

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktperson

Kristiina Laakso
Johtaja
0295343551
kristiina.laakso@vayla.fi

Placering

Lappeenranta
Brahenkatu 4
53100 Lappeenranta

eller

Pasila
Opastinsilta 12 A, PL 33
00521 Helsinki

eller

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Övrigt

Till befattningen hör en tre månaders provperiod.
Innan befattningen tillsätts görs eventuellt en lämplighetsutvärdering.
VÄYLÄ/3147/01.01.01/2019