(Poistunut julkaisusta)

ICT - resurssiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2019

ICT - resurssiopettaja

Työavain 3-1258-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 17.06.2019 kello 15:45
Viherlaakson koulu , Kievarinraitti 3 02710 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Luokanopettajat

Tehtävän kuvaus: Viherlaakson koulu on n. 800 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kahdessa eri rakennuksessa. Koululla on vahva ICT - kulttuuri ja sisäinen ilmaisupainotteisuus sekä kuvataidepainotteiset luokat yläkoulussa. Viherlaakson koulussa ilmaisupainotteisuus nähdään monipuolisena itsensä ilmaisuna kuvataiteessa, musiikissa, kättentaidoissa ja liikunnassa. Hakijalta edellytetään vahvaa ICT - osaamista. ICT nähdään Viherlaaksossa ilmaisunvälineenä. Hakijalta odotetaan erinomaisia ICT - taitoja erilaisilla välineillä ja ohjelmilla. Hakijan tulee osata käyttää hyödyksi pilvipalveluja ja erilaisia sähköisiä alustoja. Hakijalta odotetaan innovatiivisuutta ja kykyä ottaa vastaan uusia ICT - oppimisarkkitehtuurin elementtejä, kuten interaktiivinen seinä ja 360 asteinen oppimisympäristö. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä ICT - resurssiopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. ICT - resurssiopettajan tulee osata työskennellä työparin kanssa yhdessä ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja. Hakijalla tulee olla hyvä käsitys uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista, laaja - alaisista oppimiskokonaisuuksista ja tulevaisuuden taidoista.


Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään laajaa ICT - osaamista ja kokemusta erilaisten ICT - arkkitehtoonisten ratkaisujen hyödyntämisessä opetussuunnitelman mukaisesti. Koulullamme on älylattia, interaktiivinen seinä, 3D - maailma ja 360 - asteinen oppimisympäristö. Hakijan tulee hallita laitteistojen käyttö opetuksen tukena ja omata innovatiivinen uusien ratkaisujen kehittämisen taito.

Arvostamme kokemusta työparityöskentelystä ja erilaisten oppimisympäristöjen käyttökokemusta uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Taitoa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Mikko Leppänen
0505723978